You are here

Uzņēmuma stratēģija un darba programmas

Gada darba programmu pamatā ir EU-OSHA uzņēmuma stratēģija.

Ilgtermiņa stratēģijas iezīmēšana

Pašreizējā uzņēmuma stratēģija paredzēta 2014.–2020. gadam, un tā nosaka sešas prioritārās jomas:

  1. Pārmaiņu paredzēšana, izmantojot mūsu tālejošos projektus
  2. Fakti un skaitļi — informācijas vākšana un izplatīšana pētniekiem un politiķiem, izmantojot apsekojumu ESENER, DDVA pārskatus un aptaujas.
  3. Līdzekļi DDVA pārvaldībai, galvenokārt izmantojot platformu OiRA
  4. Informētības vairošana par DDVA jautājumiem, izmantojot Veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas un citus informētību veicinošus pasākumus
  5. Zināšanas par sakaru veidošanu, konkrēti, veidojot OSHwiki
  6. Tīklošana un iekšējā saziņa uzņēmumā

Papildu informācijai lejupielādējiet EU-OSHA uzņēmuma stratēģiju 2014.–2020. gadam, kas ir saskaņā ar Eiropas Komisijas ES stratēģisko satvaru par darba drošību un veselības aizsardzību darbā (2014.–2020. g.)

Plāni nākamajam gadam

Katru gadu EU-OSHA direktors sagatavo un valde pieņem gada pārvaldības plānu, kurā izklāstīti aģentūras plāni gadam. Tajā sniegta sīka informācija par veicamajām aktivitātēm un sasniedzamajiem mērķiem.

Gada pārvaldības plānā norādītas skaidras prioritātes un mērķi, lai nodrošinātu, ka aģentūra pēc iespējas produktīvāk izmanto savus resursus un tīklu. Dažas no nozīmīgākajām jomām ir pārmaiņu paredzēšana, informētības vairošana un fakti un skaitļi par DDVA tematiem.

Lai apskatītu iepriekšējo gadu pārvaldības plānus, apmeklējiet publikāciju lapu, kurā iespējams apskatīt arī mūsu gada pārskatus un gada darbības ziņojumus.