Uzņēmuma stratēģija un darba programmas

Darba programmu pamatā ir EU-OSHA uzņēmuma stratēģija.

Ilgtermiņa stratēģijas iezīmēšana

Pašreizējā uzņēmuma stratēģija paredzēta 2014.–2020. gadam, un tā nosaka sešas prioritārās jomas:

  1. Pārmaiņu paredzēšana —, izmantojot mūsu prognožu projektus
  2. Fakti un skaitļi  — informācijas vākšana un izplatīšana pētniekiem un politikas veidotājiem, izmantojot apsekojumu ESENER un DDVA pārskatus
  3. DDVA pārvaldības rīki —, galvenokārt izmantojot platformu OiRA
  4. Informētības vairošana par DDVA, izmantojot Veselīgu darbavietu kampaņas un citus informētību veicinošus pasākumus
  5. Zināšanas par sadarbības veidošanu, jo īpaši īstenojot OSHwiki izveidi
  6. Sadarbības tīkls

Papildu informācijai lejupielādējiet EU-OSHA uzņēmuma stratēģiju 2014.–2020. gadam, kas ir saskaņā ar Eiropas Komisijas ES stratēģisko satvaru par darba drošību un veselības aizsardzību darbā (2014.–2020. g.)

Plāni nākamajam gadam

Katru gadu EU-OSHA izpilddirektors sagatavo un Valde pieņem plānošanas dokumentu, kurā ir izklāstīta aģentūras trīs gadu caurviju programma. Tajā ir sniegta sīka informācija par veicamajiem pasākumiem un sasniedzamajiem mērķiem, īpaši turpmākajam gadam.

Plānošanas dokumentā ir norādītas skaidras prioritātes, un tā mērķis ir nodrošināt, ka aģentūra pēc iespējas produktīvāk izmanto savus resursus un tīklu. Dažas no nozīmīgākajām darbības jomām ir pārmaiņu paredzēšana, informētības vairošana un fakti un skaitļi par DDVA tematiem.

Lai apskatītu iepriekšējo gadu pārvaldības plānus, apmeklējiet publikāciju lapu, kurā iespējams apskatīt arī mūsu gada pārskatus un gada darbības ziņojumus.