CLP — Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana

CLP Regula (EK) 1272/2008 pielāgo iepriekšējo ES regulējumu ar GHS (globāli harmonizēta ķimikāliju klasifikācijas un marķēšanas sistēma), Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēma, ar ko nosaka bīstamas ķimikālijas un informē lietotājus par šiem apdraudējumiem. Tajā ir arī saites uz REACH tiesisko regulējumu. CLP regula stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī  un pakāpeniski aizstāja Bīstamu vielu (67/548/EEK) un Bīstamu preparātu (1999/45/EK) direktīvu klasifikāciju un marķēšanu. Abas direktīvas atcēla 2015. gada 1.  jūnijā .

Daudzās pasaules valstīs ir pieņemta GHS sistēma, un šobrīd to izmanto arī kā pamatu starptautiskajos un valstu noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem.

Par ķīmisko vielu kaitējumu ziņo, izmantojot signālvārdus un piktogrammas uz marķējuma un drošības datu lapās.

Jaunas piktogrammas sarkanā rāmī aizstāj pierastos oranžos bīstamības simbolus.

Vecos terminus ir aizstājuši jaunie:

 • maisījumi aizstāj preparātus
 • bīstami aizstāj kaitīgi
 • piktogrammas simbolus
 • bīstamības paziņojumi aizstāj brīdinājumus par risku
 • drošības prasību apzīmējumi aizstāj drošības frāzes
 • signālvārdi (piem., briesmas, brīdinājums) aizstāj bīstamības norādes.

 

Lejupielādējiet mūsu plakātu un brošūru par bīstamības piktogrammu skaidrojumu

Skatīties Napo filmā .... Bīstami: Ķīmiskās vielas!

© Napo Consortium

Klasificēšana

Vairumā gadījumu piegādātājiem vajadzētu izlemt par vielas vai maisījuma klasifikāciju. To sauc par pašklasifikāciju.

Dažos gadījumos lēmumu par vielas klasificēšanu pieņem Kopienas līmenī, lai nodrošinātu piemērotu risku pārvaldību. Dalībvalstis, ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji var piedāvāt, lai vielas klasificēšana un marķēšana būtu saskaņota visā Eiropas Savienībā. Informācija arī būs pieejama klasifikācijas un marķējumu sarakstā.

Šis parasti ir visbīstamākās vielas: kancerogēnas, mutagēnas, toksiskas reproduktīvajai sistēmai vai elpošanas ceļu jūtīguma palielinātāji, biocīdi vai augu aizsardzības produkti. Visas iepriekš saskaņotās vielu klasifikācijas saskaņā ar iepriekšējo tiesisko regulējumu (Bīstamo vielu direktīva) ir pārveidotas par CLP saskaņoto klasifikāciju. Piegādātājiem ir obligāts pienākums izmantot saskaņoto klasificēšanu un marķēšanu.

Galvenie jautājumi

 • Pievērsiet uzmanību jaunam bīstamības marķējumam un drošības datu lapām (DDL).
 • Apmāciet darbiniekus, lai izprastu un atpazītu CLP marķējuma informāciju.
 • Pārbaudiet, vai vielas vai maisījuma lietošana ir norādīta drošības datu lapā un tā nav pretrunā rekomendācijām.
 • Ievērojiet uz jaunā marķējuma un drošības datu lapās norādītos ieteikumus.
 • Pārbaudiet, vai ir mainījusies klasifikācija.
 • Novērtējiet riskus darbiniekiem un pēc nepieciešamības atjauniniet darbavietas riska novērtējumus.
 • Ja esat darba devējs, informējiet darbiniekus par šīm izmaiņām.
 • Ja jums rodas jautājumi par jauno marķējumu vai drošības datu lapu, sazinieties ar savu piegādātāju.

Avots: Nodarbinātības ģenerāldirektorāts

ECHA tīmekļa vietnes lapas par vielu un maisījumu klasifikācija (23 ES valodās)

Marķējums

Piegādātājiem ir jāmarķē iepakojumā ietvertā viela vai maisījums saskaņā ar CLP pirms laišanas tirgū, ja

 • viela ir klasificēta kā kaitīga,
 • maisījums satur vienu vai vairākas vielas, kas klasificētas kā bīstamas un pārsniedz noteiktu robežvērtību

OSHwiki raksts par ķīmisku vielu marķēšanu

ECHA tīmekļa vietnes lapas par marķēšanu un iepakojumu (23 ES valodās)

Klasifikācijas un marķējumu saraksts

Klasificēšanas un marķēšanas saraksts ir datu bāze ar klasificēšanas un marķēšanas pamatinformāciju par paziņotajām un reģistrētajām vielām, kas saņemtas no ražotājiem un importētājiem. Tajā ir ietverts arī juridiski saistošu klasifikāciju saraksts (CLP regulas VI pielikums). To izveidoja un uztur ECHA.

Papildinformācija