You are here

CLP — vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana

Ar CLP (klasificēšanas, marķēšanas un iepakošanas) regulu (EK) Nr. 1272/2008 tiek saskaņoti iepriekšējie ES tiesību akti ar <i>GHS</i> (ķīmisko vielu klasificēšanas un marķēšanas vispārējo saskaņoto sistēmu) — Apvienoto Nāciju Organizācijas sistēmu kaitīgu ķīmisko vielu identificēšanai un lietotāju informēšanai par šo kaitīgumu. Tā arī ir saistīta ar <i>REA<i></i>CH</i> tiesību aktiem.

Daudzās pasaules valstīs ir pieņemta GHS sistēma, un šobrīd to izmanto arī kā pamatu starptautiskajos un valstu noteikumos par bīstamo kravu pārvadājumiem.

Par ķīmisko vielu kaitējumu ziņo, izmantojot standarta paziņojumus un piktogrammas uz marķējuma un drošības datu lapās.

Vecos terminus ir aizstājuši jaunie:

 • ar “maisījumi” aizstāj “preparāti”;
 • ar “kaitīgs” aizstāj “bīstams”;
 • ar “piktogrammas” aizstāj “simboli”;
 • ar “bīstamības apzīmējums” aizstāj “riska frāzes”;
 • ar “drošības prasību apzīmējums” aizstāj “drošības frāzes”;
 • ar “signālvārdi” (piemēram, “Bīstami”, “Brīdinājums”) aizstāj “bīstamības norādes”.

Jaunas piktogrammas sarkanā rāmī pakāpeniski aizstāj pierastos oranžos bīstamības simbolus.

Lejupielādējiet mūsu plakātu un brošūru par bīstamības piktogrammu skaidrojumu

Skatīties Napo filmā .... Bīstami: ķīmiskās vielas!


© Napo Consortium

Klasificēšana

Vairumā gadījumu piegādātājiem jāizlemj par vielas vai maisījuma klasifikāciju. To sauc par pašklasifikāciju.

Dažos gadījumos lēmumu par ķīmiskās vielas klasificēšanu pieņem Kopienas līmenī, lai nodrošinātu piemērotu risku pārvaldību. Parasti tas attiecas uz viskaitīgākajām vielām: kancerogēnām, mutagēnām, reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām vai elpceļu sensibilizatoriem, biocīdiem vai augu aizsardzības līdzekļiem. Visa iepriekš saskaņotā vielu klasifikācija atbilstoši iepriekšējiem tiesību aktiem (Bīstamo vielu direktīvu) ir pārveidota par CLP saskaņoto klasificēšanas sistēmu. Piegādātājiem ir obligāts pienākums izmantot saskaņoto klasificēšanu un marķēšanu.

Galvenie punkti:

 • Pievērsiet uzmanību jaunajam marķējumam un drošības datu lapām;
 • Apmāciet darbiniekus izprast un atpazīt jaunā marķējuma informāciju;
 • Pārbaudiet, vai vielas vai maisījuma lietošana ir norādīta drošības datu lapā un tā nav pretrunā rekomendācijām
 • Ievērojiet uz jaunā marķējuma un drošības datu lapās sniegtos ieteikumus;
 • Pārbaudiet, vai ir mainījusies klasifikācija;
 • Novērtējiet darbiniekiem radītos riskus un, ja nepieciešams, atjauniniet darbavietas risku novērtējumu;
 • Ja Jūs esat darba devējs, informējiet par šīm izmaiņām savus darbiniekus;
 • Ja Jums rodas jautājumi par jauno marķējumu vai drošības datu lapu, konsultējieties ar savu piegādātāju.

Avots: Nodarbinātības ģenerāldirektorāts

Marķēšana

Piegādātājiem pirms vielas vai maisījuma laišanas tirgū tās iepakojums ir jāmarķē saskaņā ar CLP, ja:

 • viela ir klasificēta kā kaitīga;
 • maisījuma sastāvā ir viena vai vairākas vielas, kas klasificētas kā kaitīgas, ja tās pārsniedz konkrētu robežvērtību.


OSHwiki raksts par ķīmisku vielu marķēšanu

Kad regula tiks piemērota pilnībā?

CLP regula stājās spēkā 2009. gada 20. janvārī, un ar to pakāpeniski tiks aizstāta Bīstamo vielu klasificēšanas un marķēšanas direktīva (67/548/EEK) un Bīstamu preparātu (1999/45/EK) direktīva. Abas direktīvas tiks atceltas 2015. gada 1. jūnijā.

Nozīmīgākie datumi:

 • 2010. gada 1. decembris, kad vielas ir jāpārklasificē;
 • 2012. gada 11. decembris, kad vielas, kuras jau ir tirgū, jāmarķē saskaņā ar CLP regulu;
 • No 2015. gada 1. jūnija maisījumi (pirms tam saukti preparāti) jāklasificē atbilstoši CLP;
 • 2017. gada 1. jūnijs, kad jābūt pabeigtai jau tirgū esošo produktu marķēšanas un iepakojuma nomaiņai.

Klasificēšanas un marķēšanas saraksts.

Klasificēšanas un marķēšanas saraksts ir datu bāze ar klasificēšanas un marķēšanas pamatinformāciju par paziņotajām un reģistrētajām vielām, kas saņemtas no ražotājiem un importētājiem. Tajā arī ietverts juridiski saistošs harmonizētās klasifikācijas un marķējuma saraksts (VI pielikums CLP regulai). To izveidoja un uztur ECHA.

Dalībvalstis, ražotāji, importētāji un pakārtotie lietotāji var piedāvāt, lai vielas klasificēšana un marķēšana būtu saskaņota visā Eiropas Savienībā. Informācija arī būs pieejama sarakstā. CLP ir cieši saistīta ar REACH regulu.

Papildu informācija