Iekšējās kontroles standarti

Būdama publiska iestāde, EU-OSHA cenšas panākt izcilību, un tai ir jābūt pārredzamai un atbildīgai.

EU-OSHA izmanto labi izveidotu iekšējās kontroles standartu sistēmu, kas atbilst Komisijas standartiem. Šie standarti nosaka skaidrus kritērijus Aģentūras pārvaldīšanai un tiek regulāri novērtēti. Pēc katra novērtējuma EU-OSHA izstrādā rīcības plānu un veic darbības, lai novērstu jebkādus konstatētos trūkumus. 

Iekšējās kontroles standartu mērķis ir nodrošināt to, ka:

  • operatīvās darbības ir efektīvas un efektīgas;
  • ir ievērotas juridiskās un reglamentētās prasības;
  • finanšu un citi vadības pārskati ir uzticami;
  • līdzekļi un informācija ir nodrošināti.

Pastāv 16 standarti, kas sagrupēti sešos blokos, kā izklāstīts turpmāk.

Misija un vērtības

1. Misija

Aģentūras raison d’être ir skaidri noteikts aktuālā un īsā paziņojumā par misiju, kas ir izstrādāts no Aģentūras lietotāju perspektīvas.

2. Ētiskās un organizatoriskās vērtības

Vadība un personāls apzinās vienotas atbilstošas ētiskās un organizatoriskās vērtības un tās apstiprina ar savu uzvedību un lēmumu pieņemšanu.

Cilvēkresursi

3. Darbinieku norīkošana un mobilitāte

Darbiniekus norīko un pieņem darbā saskaņā ar Aģentūras uzdevumiem un prioritātēm. Vadība veicina un plāno darbinieku mobilitāti, lai panāktu vajadzīgo līdzsvaru starp nepārtrauktību un atjaunošanu.

4. Personāla novērtēšana un izaugsme

Personāla darba rezultātus vērtē pēc individuāliem gada mērķiem, kuru atbilst Aģentūras vispārējiem mērķiem. Tiek veikti atbilstoši pasākumi, lai attīstītu šo mērķu sasniegšanai vajadzīgās prasmes.

Plānošana un riska pārvaldības process

5. Mērķi un izpildes rādītāji

Aģentūras mērķi ir skaidri noteikti un pēc nepieciešamības aktualizēti. Tie ir noformulēti tā, lai būtu iespējams pārraudzīt to sasniegšanu. Ir noteikti galvenie darba rezultātu rādītāji, kas vadībai palīdz novērtēt un ziņot par panākto progresu attiecībā uz to mērķiem.

6. Riska pārvaldības process

Riska pārvaldības process, kas atbilst piemērojamajiem nosacījumiem un vadlīnijām, ir iestrādāts ikgadējā darbības plānošanā.

Darbības un kontroles darbības

7. Operatīvā struktūra

Aģentūras operatīvā struktūra atbalsta efektīvu lēmumu pieņemšanu, atbilstoši deleģējot pilnvaras. Ar Aģentūras īpašajām funkcijām saistītos riskus pārvalda, mazinot kontroli un visbeidzot, izmantojot personāla mobilitāti. Ir ieviestas atbilstošas IT pārvaldības struktūras.

8. Procesi un procedūras

Aģentūras darbību kontrolē un īstenošanā izmantotie procesi un procedūras ir efektīvi un efektīgi, atbilstoši dokumentēti un saskaņā ar piemērojamajiem nosacījumiem. Tie ietver pasākumus, kas nodrošina pienākumu segregāciju, kā arī izseko un iepriekš apstiprina kontroles neievērošanu vai atkāpes no politikām un procedūrām.

9. Vadības uzraudzība

Vadības uzraudzību īsteno, lai nodrošinātu to, ka darbību īstenošana notiek efektīvi un efektīgi, vienlaikus atbilstot piemērojamajiem nosacījumiem.

10. Darbības nepārtrauktība

Ir ieviesti atbilstoši pasākumi, kas nodrošina pakalpojuma nepārtrauktību parastās uzņēmējdarbības gaitas pārtraukuma gadījumā. Ir ieviesti nepārtrauktas uzņēmējdarbības plāni, kas nodrošina, ka Aģentūra spēj maksimāli turpināt darbu, neraugoties uz nopietna traucējuma raksturu.

11. Dokumentu pārvaldība

Ir ieviesti atbilstoši procesi un procedūras, kas nodrošina, ka Aģentūras dokumentu pārvaldība ir droša, efektīva (jo īpaši, attiecībā uz atbilstošas informācijas izgūšanu) un atbilst piemērojamajai likumdošanai.

Informācija un finanšu pārskati

12. Informācija un komunikācija

Iekšējā komunikācija ļauj vadībai un personālam produktīvi un lietderīgi veikt viņu pienākumus, tostarp iekšējās kontroles jomā. Ja nepieciešams, Aģentūrai ir ārējās komunikācijas stratēģija, kas nodrošina, ka tās ārējā komunikācija ir efektīva, saskaņota un atbilst Aģentūras galvenajiem vēstījumiem. Aģentūras izmantotās un/vai pārvaldītās IT sistēmas (ja Aģentūra ir sistēmas īpašnieks) ir atbilstoši aizsargātas pret to konfidencialitātes un integritātes apdraudējumiem.

13. Grāmatvedība un finanšu pārskati

Ir ieviestas atbilstošas procedūras un kontroles, kas nodrošina, ka grāmatvedības dati un ar tiem saistītā informācija, ko izmanto organizācijas gada pārskatu un finanšu pārskatu sagatavošanā, ir precīza, pilnīga un savlaicīga.

Novērtēšana un revīzija

14. Darbību novērtēšana

Tiek veikti izdevumu programmu un darbību, kas neparedz izdevumus, novērtējumi, lai novērtētu rezultātus, ietekmi un vajadzības, kādas šīm aktivitātēm jāsasniedz un jāapmierina.

15. Iekšējās kontroles sistēmu novērtēšana

Vadība vismaz reizi gadā novērtē Aģentūras galveno iekšējās kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp īstenojošo iestāžu veiktos procesus.

16. Iekšējās revīzijas funkcija

Iekšējās revīzijas funkciju EU-OSHA veic Eiropas Komisijas iekšējais revidents. Iekšējais revidents konsultē EU-OSHA par risku risināšanas jautājumiem, sniedzot atzinumus par vadības un kontroles sistēmu kvalitāti un sniedzot ieteikumus par darbību īstenošanas apstākļu pilnveidošanu un stabilas finanšu pārvaldības veicināšanu.

Uzziniet vairāk par to, EU-OSHA tiek pārvaldīta.