Potenciālie riski

Darbs un darbavietas pastāvīgi mainās, ieviešot jaunas tehnoloģijas, vielas un darba procesus, pārmaiņas darbaspēka un darba tirgus struktūrā, kā arī jaunas nodarbinātības un darba organizācijas formas. Tas viss var radīt jaunus riskus un apdraudēt darba ņēmēju drošību un veselību. Tāpēc, lai nākotnē nodrošinātu drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas, šie riski ir jāparedz un jārisina.

Viens no Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) galvenajiem mērķiem ir ticamas un augstvērtīgas informācijas identificēšana un sniegšana par jauniem un potenciāliem darba drošības un veselības aizsardzības (OSH) riskiem, kas atbilst politikas veidotāju un pētnieku vajadzībām, lai tie spētu savlaicīgi un efektīvi rīkoties.

Lai šo mērķi sasniegtu, EU-OSHA Eiropas Riska observatorija, pamatojoties uz pētījumiem un apspriedēm ar ekspertiem, vāc un pārbauda datus par tendencēm un pamatā esošiem faktoriem, kas ietekmē darba vietas un darba ņēmēju drošību un veselību. Tā izstrādā apspriežu dokumentus, pārskatus, kopsavilkumus un vizualizē procesus, kas vērsti uz politikas veidotājiem, sociālajiem partneriem, pētniekiem un darbavietu starpniekiem Eiropas Savienības un valsts līmenī, lai tos nodrošinātu ar informāciju un instrumentiem, kas nepieciešami efektīvai identificēto jauno un potenciālo problēmu risināšanai.

Galvenais mērķis ir veicināt izpratni par to, kā visu veidu pārmaiņas — tehnoloģiskās, sociālās, politiskās un ekonomiskās — var ietekmēt Eiropas darba ņēmēju drošību un veselību, kā arī sekmēt savlaicīgu potenciālo OSH problēmu novēršanu, lai nodrošinātu veselības aizsardzību un drošību nākotnes darbavietās.

Potenciālo risku identificēšana

Prognoze

EU-OSHA ir īstenojusi virkni prognožu projektu, ar ko iecerēts izvērtēt jauno tehnoloģiju un darba metožu, kā arī sociālo pārmaiņu iespējamo ietekmi uz darba ņēmēju drošību un veselību. Projektu mērķis ir ne tikai identificēt jaunos riskus, kas var rasties darbavietā, bet arī paredzēt pārmaiņas, kas varētu radīt negatīvu ietekmi uz veselības aizsardzību un drošību darbavietā.

EU-OSHA prognožu projektu pamatā ir dažādas metodes, tostarp literatūras pārskati, apspriedes ar ekspertiem un scenāriju veidošana. EU-OSHA organizē seminārus, lai apkopotu zināšanas, palīdzētu sasniegt rezultātus un veicinātu debates.

Šī darba programma ir vērsta uz politikas veidotāju informēšanu, lai tiem palīdzētu noteikt rīcības un pētniecības prioritātes. Prognožu pētījumi var būtiski ietekmēt politiku, piemēram, tie var palīdzēt politikas veidotājiem nonākt pie novatoriskiem risinājumiem un sekmēt stratēģisko ilgtermiņa pieeju.

Pārskatu sērijā jau ir aplūkotas tādas tēmas kā zaļās darbavietas, IKT/digitalizācija, aprites ekonomika un klimata pārmaiņas.

Turklāt vairākās nozaru publikācijās par lauksaimniecības un mežsaimniecības nākotni ir aplūkotas jaunas un potenciālas iespējas un riski. 

Ekspertu diskusiju dokumenti

EU-OSHA publicē ekspertu recenzijas, lai rosinātu ES OSH ekspertu un politikas veidotāju vidū debates par darba nākotni un to, kā risināt jautājumus, kas kļūst aktuāli darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Šajos dokumentos izdarītie secinājumi bieži norāda uz jomām, kurās būtu jāveic papildu izpēte vai darbības.

Pārskata sērijās jau iekļautās tēmas ir pūļpakalpojumi, robotika, stimulējošie līdzekļi, 3-D drukāšana, uzraudzības tehnoloģijas un e-mazumtirdzniecības nozare.

Izpētiet visus ekspertu diskusiju dokumentus par potenciālajiem riskiem