You are here

Ceļvedis par kancerogēnām vielām

Rīcība ar darbu saistīta vēža gadījumu mazināšanai

Tiek lēsts, ka vēzis ir viens no galvenajiem ar darbu saistītu nāves gadījumu cēloņiem ES. Nepārprotami ir iespējams darīt vairāk, lai samazinātu ar arodu saistītu vēža slimību skaitu, tāpēc 2016. gada 25. maijā sešas Eiropas organizācijas parakstīja paktu, ar kuru apņemas izveidot brīvprātīgās rīcības shēmu, lai vairotu informētību par riskiem, ko rada kancerogēno vielu iedarbība darbavietā, un apmainītos ar labo praksi.

Partneri:

 • Austrijas Federālā darba, sociālo lietu un patērētāju tiesību aizsardzības ministrija;
 • BUSINESSEUROPE (Eiropas darba devēji);
 • Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA);
 • Eiropas Komisija;
 • Eiropas Arodbiedrību konfederācija;
 • Nīderlandes Sociālo lietu un nodarbinātības ministrija.

Pakta parakstītājas organizācijas ir sagatavojušas ceļvedi shēmai, kas tiks īstenota no 2016. līdz 2019. gadam. Šajā shēmā tiek mudinātas iesaistīties dalībvalstis, sociālie partneri, uzņēmumi, pētniecības organizācijas un citas organizācijas Eiropā (un pat ārpus tās).

Profilakses pasākumu uzlabošana uzņēmumos

Dažas no darbībām, kuras jāizstrādā un jāīsteno shēmas trīs gados, ir šādas:

 • nodrošināt darba devējus ar informāciju par robežvērtībām un vairot darba devēju un darbinieku informētību par riskiem, ko rada kancerogēno vielu iedarbība, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (MVU);

 • nodrošināt darba devējiem informāciju par riska novērtēšanas metodēm un iespējamajiem riska pārvaldības pasākumiem;

 • ietekmēt darbinieku uzvedību un kultūru darbavietā;

 • vākt, aprakstīt un padarīt pieejamas vairākas konkrētas un lietderīgas labās prakses, kas piemērotas MVU, saistībā ar konkrētām kancerogēnām vielām;

 • dalībvalstis un organizācijas tiks mudinātas piedāvāt uzņemties uzraudzības vai partnerības lomu, vadot kādu konkrētu rīcības shēmas daļu, piemēram, par kādu konkrētu kancerogēno vielu grupu vai konkrētu nozari.

Iespējams, ka jo īpaši no šīs shēmas iegūs mazāki uzņēmumi ar ierobežotu labu prakšu pieredzi. Tāpat sagaida, ka lielāka informētība vainagosies ar jaunievedumiem ražošanas procesos, kā rezultātā kancerogēnās vielas aizstās ar nekaitīgākām alternatīvām. 

Turpmākās darbības

Šīs sešas organizācijas aicina ikvienu veikt pasākumus, īstenot labas prakses un vairot informētību, lai novērstu pakļaušanu kancerogēno vielu iedarbībai.

Labu prakšu jēdziens jāskaidro plaši: visas iniciatīvas, ar kurām atbalsta darbiniekus un darba devējus, lai pasargātu no kancerogēno vielu iedarbības darbavietā. Daži piemēri ir šādi: tehniskie pasākumi, informētības vairošanas darbības, riska novērtēšanas rīki, nozaru rūpniecības pieejas, profilakses kultūras pasākumi, sadarbība starp uzņēmumiem, sadarbība starp dalībvalstīm, pētniecības iestādēm vai tautsaimniecības nozarēm utt.

Organizācijas aicina izsludināt to (paredzētās) iniciatīvas un/vai gatavību sadarboties ar citiem ceļveža ietvaros. Plāno, ka saraksts būs pieejams no 2016. gada 1. jūlija.

Lai iesniegtu savas iniciatīvas, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Turpmākās darbības

Mērķis ir uzsākt shēmas darbību un ātri sākt sasniegt rezultātus. 

EU-OSHA palīdz popularizēt shēmu, un tā atbalstīs partnerus gada pasākuma organizēšanā, lai vairotu informētību un novērtētu progresu. Turklāt EU-OSHA Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas 2018.–2019. gadam tēma būs par bīstamām vielām, kas sasaucas ar ceļvedi un tā mērķiem.

Shēmā paredzēta rīcības programma, kurā būs iesaistītas divas ES Padomes prezidentūras; programma sāksies Nīderlandes prezidentūras laikā 2016. gadā, bet beigsies Austrijas prezidentūras laikā 2019. gadā.

Papildu informācija

Lasiet paktu, lai skaidri redzētu, ko partneri ir apņēmušies darīt.

Izpētiet ceļvedi, lai iegūtu pilnu informāciju par plānotajiem kopīgajiem centieniem mazināt ar arodu saistītu vēža slimību skaitu.

OSHwiki satur saistītus rakstus attiecībā uz šādiem tematiem:

Holandes kontaktpunkta paziņojums presei par darba drošību un veselības aizsardzību

Amsterdamas konferences par ar darbu saistītu vēzi (2016. gada 23.–25. maijs) rezultāti