Ceļvedis par kancerogēnām vielām

Rīcība ar darbu saistīta vēža gadījumu mazināšanai

Tiek lēsts, ka vēzis ir viens no galvenajiem ar darbu saistītu nāves gadījumu cēloņiem ES. Nepārprotami ir iespējams darīt vairāk, lai samazinātu ar arodu saistītu vēža slimību skaitu, tāpēc 2016. gada 25. maijā sešas Eiropas organizācijas parakstīja paktu, ar kuru apņemas izveidot brīvprātīgās rīcības shēmu, lai vairotu informētību par riskiem, ko rada kancerogēno vielu iedarbība darbavietā, un apmainītos ar labo praksi.

Partneri:

Pakts tika atjaunots 2019. gada 28. novembrī, un to parakstīja Somijas Sociālo lietu un veselības ministrija un Vācijas Nodarbinātības un sociālo lietu federālā ministrija, kas papildus četriem Eiropas partneriem (Eiropas Komisijai, EU-OSHA, ETUC un Business Europe) pateicās Austrijai un Nīderlandei par to apņemšanos.

Pakta parakstītāji ir izstrādājuši shēmas ceļvedi. Šajā shēmā tiek mudinātas iesaistīties dalībvalstis, sociālie partneri, uzņēmumi, pētniecības organizācijas un citas organizācijas Eiropā (un pat ārpus tās).

Lasiet jauno paktu, lai skaidri redzētu, ko partneri ir apņēmušies darīt.

Profilakses pasākumu uzlabošana uzņēmumos

Dažas no darbībām, kuras jāizstrādā un jāīsteno shēmas laikā, ir šādas:

  • nodrošināt darba devējus ar informāciju par robežvērtībām un vairot darba devēju un darbinieku informētību par riskiem, ko rada kancerogēno vielu iedarbība, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos (MVU);
  • nodrošināt darba devējiem informāciju par riska novērtēšanas metodēm un iespējamajiem riska pārvaldības pasākumiem;
  • ietekmēt darbinieku uzvedību un kultūru darbavietā;
  • vākt, aprakstīt un padarīt pieejamas vairākas konkrētas un lietderīgas labās prakses, kas piemērotas MVU, saistībā ar konkrētām kancerogēnām vielām;
  • dalībvalstis un organizācijas tiks mudinātas piedāvāt uzņemties uzraudzības vai partnerības lomu, vadot kādu konkrētu rīcības shēmas daļu, piemēram, par kādu konkrētu kancerogēno vielu grupu vai konkrētu nozari

Iespējams, ka jo īpaši no šīs shēmas iegūs mazāki uzņēmumi ar ierobežotu labas prakses pieredzi. Tāpat sagaida, ka lielāka informētība vainagosies ar jaunievedumiem ražošanas procesos, kā rezultātā kancerogēnās vielas aizstās ar nekaitīgākām alternatīvām.

Iesaistīšanās ceļvedī

Šīs sešas organizācijas aicina ikvienu veikt pasākumus, īstenot labo praksi un vairot informētību, lai novērstu pakļaušanu kancerogēno vielu iedarbībai.

Labās prakses jēdziens jāskaidro plaši: visas iniciatīvas, ar kurām atbalsta darbiniekus un darba devējus, lai pasargātu no kancerogēno vielu iedarbības darbavietā. Daži piemēri ir šādi: tehniskie pasākumi, informētības vairošanas darbības, riska novērtēšanas rīki, nozaru rūpniecības pieejas, profilakses kultūras pasākumi, sadarbība starp uzņēmumiem, sadarbība starp dalībvalstīm, pētniecības iestādēm vai tautsaimniecības nozarēm utt.

Organizācijas aicina izsludināt to (plānotās) iniciatīvas un/vai gatavību sadarboties ar citiem ceļveža ietvaros.

Lai iesniegtu savas iniciatīvas, lūdzu, apmeklējiet tīmekļa vietni http://www.roadmaponcarcinogens.eu

Turpmākās darbības

EU-OSHA palīdz popularizēt shēmu, un tā atbalstīs partnerus gada pasākuma organizēšanā, lai vairotu informētību un novērtētu progresu. Turklāt EU-OSHA Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas 2018.-2019. gadam tēma ir bīstamas vielas, kas sasaucas ar ceļvedi un tā mērķiem.

Shēmā paredzēta rīcības programma, kurā būs iesaistītas vairākas ES Padomes prezidentūras; programma sāksies Nīderlandes prezidentūras laikā 2016. gadā.

Papildinformācija

Izpētiet ceļvedi, lai iegūtu pilnu informāciju par plānotajiem kopīgajiem centieniem mazināt ar arodu saistītu vēža slimību skaitu.

OSHwiki satur saistītus rakstus attiecībā uz šādiem tematiem:

EU-OSHA ikgadējais ceļveža pasākums — A+A 2017. gada 18. oktobris — semināra tiešsaistes kopsavilkums

Somijas ES prezidentūras konferences process, 2019. gada 27.–28. novembris

Amsterdamas konferences par vēzi, kas saistīts ar darba apstākļiem, process, 2016. gada 23.–25. maijs