Darba drošības un veselības aizsardzības tiesību akti

Eiropas direktīvas nosaka minimālās prasības un pamatprincipus, tādus kā novēršanas un riska novērtējuma principu, kā arī darba devēju un darba ņēmēju pienākumus. Virknes Eiropas vadlīniju mērķis ir sekmēt Eiropas direktīvu un Eiropas standartizācijas organizāciju apstiprināto Eiropas standartu īstenošanu.

Plašāka informācija par darba drošību un veselības aizsardzību ir atrodama arī Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē. ES Stratēģiskais ietvardokuments par darba drošību un veselības aizsardzību 2014.2020. gadam nosaka galvenos stratēģiskos mērķus, lai ES samazinātu nelaimes gadījumus darbā un arodslimības.

Turpmākajās sadaļās sniegta pa tematiem sakārtota informācija par Eiropas tiesību aktiem, to īstenošanu un citiem praktiskiem dokumentiem par darba drošību un veselības aizsardzību.