Tiesību akti attiecībā uz drošību un veselību

Pamatojoties uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 153. pantu, ir pieņemti dažādi Kopienas pasākumi drošības darbā un arodveselības jomā. Eiropas direktīvas ir juridiski saistošas, un dalībvalstīm tās jātransponē valstu tiesību aktos.

Eiropas direktīvās ir noteiktas minimālās prasības un pamatprincipi, piemēram, novēršanas un riska novērtēšanas princips, kā arī darba devēju un darbinieku pienākumi. Vairāku Eiropas pamatnostādņu mērķis ir atvieglot Eiropas direktīvu, kā arī Eiropas standartu, ko pieņēmušas Eiropas standartizācijas organizācijas, īstenošanu.

ES stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam, kas izsludināts Eiropas sociālo tiesību pīlāra rīcības plānā, ir noteiktas galvenās prioritātes un darbības, kas vajadzīgas, lai uzlabotu darbinieku veselību un drošību. Regulējumā izmantota trīspusēja pieeja, koncentrējoties uz trim galvenajiem mērķiem: paredzēt un pārvaldīt pārmaiņas, uzlabot profilaksi un uzlabot sagatavotību.

Sīkāka informācija par drošību darbā un arodveselību ir atrodama arī Eiropas Komisijas Nodarbinātības un sociālo lietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē.

Turpmākajās sadaļās sniegta informācija par Eiropas tiesību aktiem, to īstenošanu un citiem praktiskiem dokumentiem par drošību darbā un arodveselību, kas sakārtoti pēc temata.