Eiropas Parlamenta izmēģinājuma projekts attiecībā uz darba drošību gados vecākiem darbiniekiem

Projektu „Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — darba aizsardzība darbaspēka novecošanās kontekstā” ierosināja un finansēja Eiropas Parlaments (sk. Eiropas Kopienu Oficiālais Vēstnesis 29.02.2012., II/230 – II/231) un īstenoja EU-OSHA Eiropas Komisijas uzdevumā.

Eiropas Parlamenta mērķis bija izpētīt veidus, kā uzlabot darba aizsardzību, ņemot vērā ar darbaspēka novecošanu saistītās problēmas, un palīdzēt izstrādāt politiku šajā jomā. Aģentūras īstenotais projekts sniedz vispusīgu pārskatu par problēmām, kas saistītas ar novecošanos, darbu un darba aizsardzību, kā arī analīzi par politikām un iniciatīvām ar darbaspēka novecošanu saistīto problēmu risināšanai Eiropā. Projektā ir ņemts vērā arī Eurofound pētījums par ilgtspējīgu darbu.

Ir pieejams projekta galveno rezultātu interaktīvs vizuāls attēlojums, tostarp demogrāfiskie dati, dati par nodarbinātību, darba apstākļiem un veselību, kā arī darba aizsardzības piemēri un saistītās politikas Eiropā, kas risina darbaspēka novecošanas radītās problēmas. 

Projekta īstenošanas gaitā sagatavotie ziņojumi

VISPĀRĪGA ANALĪZE

Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā — vispārīgas analīzes galīgais ziņojums — ziņojumā apkopoti projekta konstatējumi un iekļautas norādes uz politikām un ieteikumi dažādiem auditorijas līmeņiem un veidiem.

 

DARBASPĒKA NOVECOŠANA: IETEKME UZ DARBA AIZSARDZĪBU

Darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību — izpētes pārskats. Sagatavots, pamatojoties uz dokumentu izpēti, kur analizēta esošā informācija par attiecīgajiem tematiem.

Sievietes un darbaspēka novecošana: ietekme uz darba aizsardzību — izpētes pārskats. Sagatavots uz dokumentu izpētes pamata.

 

POLITIKAS, STRATĒĢIJAS UN PROGRAMMAS

Analīzes ziņojums par ES un dalībvalstu politikām, stratēģijām un programmām saistībā ar iedzīvotāju un darbaspēka novecošanu — ziņojumā analizētas darbaspēka novecošanas problēmas darba aizsardzības jomā un politikas, kas to ietekmē, piemēram, nodarbinātības, sociālo lietu, sabiedrības veselības un izglītības jomā.

 

REHABILITĀCIJA UN ATGRIEŠANĀS DARBĀ 

Rehabilitācija un atgriešanās darbā — analīzes ziņojums par ES un dalībvalstu politikām, stratēģijām un programmām.

Izpētes pārskats par rehabilitāciju un atgriešanos darbā — sagatavots uz dokumentu izpētes pamata, lai sniegtu kopsavilkumu par zināšanām un ieteikumiem šajā jomā.

Sīki izklāstītasdeviņas gadījuma izpētes par rehabilitācijas vai atgriešanās darbā programmām — izklāstā iekļauti ekspertu, ieinteresēto personu vai programmu dalībnieku viedokļi.

 

PĀRSKATS PAR STĀVOKLI VALSTĪS

Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā — valstu pārskati — informācija iegūta dokumentu izpētē, ko veica valstu eksperti katrā valstī, un papildināta ar informāciju no darba aizsardzības pārstāvju un ekspertu diskusiju grupām, kas organizētas desmit dalībvalstīs.

Valstu pārskatu valodu versijas

 

LABAS PRAKSES RESURSI

Drošāks un veselībai nekaitīgāks darbs jebkurā vecumā — darbavietas labas prakses un atbalsta vajadzību analīze — ziņojumā apkopoti gadījumu izpētes un kvalitatīvas izpētes konstatējumi.

Darbavietas labas prakses 24 gadījuma izpētes — šīs gadījumu izpētes ietver pasākumos iesaistīto personu pieredzes un mazo uzņēmumu viedokļus un vajadzības.

Drošāks un veselīgāks darbs jebkurā vecumā — pārskats par darbavietu resursiem

 

Daudzvalodu e-ceļvedis par darba aizsardzības pārvaldību darbaspēka novecošanās kontekstā

Ieinteresēto personu konference

Ieinteresēto personu konferencē, kas notika 2015. gada 22. septembrī, ar projekta galvenajiem konstatējumiem un secinājumiem iepazīstināja dalībvalstu un Eiropas līmeņa politikas veidotāju auditoriju.

Skatīt plašāku informāciju par konferenci

Šis projekts atbalsta 2016–2017. gada kampaņas „Drošas un veselībai nekaitīgas darbavietas” jomu „Drošs un veselīgs darbs jebkurā vecumā”, nodrošinot kampaņai nepieciešamo informāciju.