Līdzdalības kritēriji

 Termiņš pieteikumiem uz Veselīgu darba vietu kampaņu ir beidzies.

Kāda veida labu praksi var pieteikt konkursā?

Konkursam var pieteikt jebkurus reālus piemērus, kā veiksmīgi īstenota ar darbu saistītā stresa un psihosociālo risku pārvaldība. Kandidātiem skaidri jāparāda tas, kā labā prakse ieviesta darbavietā (hipotētiski piemēri netiks ņemti vērā), un jāiesniedz šādi materiāli:

 • rūpīgs psihosociālo risku novērtējums darbavietā, kam sekojušas praktiskas darbības psihosociālo risku novēršanai vai mazināšanai, īstenojot darbinieku iesaistīšanu;
 • organizatoriskas darbības ar mērķi samazināt ar darbu saistītu stresu, tostarp primāro (riska novēršana), sekundāro (darbinieku aizsardzība pret stresu, ko nevar novērst) un terciāro (palīdzība darbiniekiem, kuri cieš no stresa un psihosociālajām problēmām) pasākumu līmenī;
 • organizatoriski pasākumi, kuros uzmanība pievērsta augstākā un vidējā posma vadītāju nozīmei labas psihosociālās darba vides veidošanā;
 • holistiskas pieejas īstenošana darba drošībā un veselības aizsardzībā, tostarp psihosociālo risku novērtēšanā un pārvaldībā un garīgās veselības veicināšanā darbavietā;
 • praktisku rīku izstrādāšana un ieviešana stresa un psihosociālo risku novērtēšanai un pārvaldībai darbavietā.

Kas konkursantam jāpierāda?

Žūrija meklēs šādus pierādījumus:

 • patiesa un efektīva psihosociālo risku un ardarbu saistītā stresa pārvaldība;
 • inovatīvi pasākumi darbavietas uzlabošanai;
 • pasākumu veiksmīga īstenošana;
 • reāli un pierādāmi uzlabojumi darba aizsardzībā;
 • ir ņemta vērā dažādība darbinieku vidū;
 • darbinieku un viņu pārstāvju veiksmīga līdzdalība un iesaistīšanās;
 • pasākuma noturība laikā;
 • iespēja pasākumus pārņemt citās darbavietās (tostarp darbavietās, kas atrodas citās dalībvalstīs, un mazos un vidējos uzņēmumos);
 • savlaicīgums (pasākumam jābūt veiktam nesen vai arī tādam, par kuru nav plaši ziņots).

Turklāt pasākumam jāatbilst attiecīgajām normatīvo aktu prasībām dalībvalstī, kurā tas īstenots, un ideālā gadījumā kritērijiem jābūt vēl stingrākiem. Ja pasākumi paredzēti indivīdiem, piemēram, apmācības gadījumā, jāparāda arī to plašākā saistība ar psihosociālo risku pārvaldību darbā.

Labas prakses piemēri nedrīkst būt izstrādāti tikai komerciāla labuma gūšanai. Tas attiecas uz produktiem, rīkiem un pakalpojumiem, kas ir laisti vai varētu tikt laisti pārdošanā.

Kas var piedalīties?

Labas prakses balvas konkursā ir aicināti pieteikties uzņēmumi un organizācijas no ES dalībvalstīm, kandidātvalstīm, potenciālajām kandidātvalstīm un Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas, tostarp

 • individuāli uzņēmumi;
 • uzņēmumi un organizācijas, kas darbojas produktu, aprīkojuma vai cilvēkresursu piegādes ķēdē;
 • apmācības nodrošinātāji un izglītības iestādes;
 • darba devēju organizācijas, profesionālās organizācijas, arodbiedrības un sabiedriskās organizācijas;
 • darba aizsardzības pakalpojumu sniedzēji, apdrošināšanas pakalpojumu sniedzēji un citas organizācijas;
 • drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas oficiālie partneri.

How to participate

Valstu līmenī Labas prakses balvas konkursu koordinē EU-OSHA kontaktpunktu tīkls (https://www.healthy-workplaces.eu/fops). Tīkla partneris, kas darbojas attiecīgajā valstī, informēs jūs par to, kā pieteikties konkursam.

Konkursantus vispirms vērtē valsts līmenī, un nacionālā konkursa uzvarētājus pēc tam izvirza dalībai Eiropas konkursā, kurā tiek noteikti galīgie laureāti.

Ja jūsu organizācija ir starptautiska vai Eiropas mēroga, kā arī drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņas oficiālais partneris, tad varat pieteikt dalību tieši, vēršoties Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūrā. Informāciju par to, kā pieteikties Labas prakses balvas konkursam Eiropas līmenī, var iegūt, rakstot uz e-pastu gpa [at] healthy-workplaces [dot] eu

Plašāku informāciju skatīt informācijas lapā Labas prakses balva 2012-2013.