Darbinieku drošība un veselības aizsardzība vidi saudzējošās darbavietās

Image
Green Jobs. Two workers wearing personal protection equipment

ES pieliek lielas pūles, lai nodrošinātu līdzsvaru starp ekonomisko izaugsmi un vajadzību aizsargāt vidi, un ir noteikusi tālejošus mērķus attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu, energoefektivitātes palielināšanu un atjaunojamo energoresursu izmantojuma veicināšanu, kā arī atkritumu daudzuma samazināšanu.

Tā rezultātā ir izveidotas daudzas un dažādas vidi saudzējošas darbavietas, proti, darbavietas, kas sekmē vides aizsardzību vai atjaunošanu. Tomēr, lai tās būtu patiesi ilgtspējīgas, jānodrošina, ka šajās darbavietās ir droši, veselībai nekaitīgi un pienācīgi darba apstākļi. Vidi saudzējošām darbavietām jābūt saderīgām gan ar darbinieku, gan vides vajadzībām.

Kas ir vidi saudzējošas darbavietas?

Vidi saudzējošas darbavietas ietver daudzus un dažādus darbus dažādās nozarēs, un tajās strādā dažādu profilu darbinieki. Šim jēdzienam ir vairākas atšķirīgas definīcijas (sk., piemēram, ANO Vides programmas, Eiropas Komisijas vai Eurostat definīciju). Tomēr vidi saudzējošu darbavietu pēc būtības var saprast kā sava veida palīdzību vides saglabāšanā un atjaunošanā. Tās var būt darbavietas, kuru mērķis ir palīdzēt aizsargāt ekosistēmas un bioloģisko daudzveidību vai samazināt energoresursu un izejvielu patēriņu vai atkritumu un piesārņojuma daudzumu. EU-OSHA mērķis ir veidot izpratni par vajadzību pēc labiem darba drošības un veselības aizsardzības apstākļiem šajās darbavietās. Lai tiktu veicināta patiesi gudra, ilgtspējīga un iekļaujoša izaugsme un tiktu sasniegti Eiropas Komisijas stratēģijā “Eiropa 2020” mērķi, vidi saudzējošās darbavietās ir jānodrošina droši, veselīgi un piemēroti darba apstākļi.

Kā notiek vidi saudzējošas ekonomikas izaugsme?

Eiropas Komisijas stratēģijā “Eiropa 2020” ir uzsvērta vajadzība pēc ilgtspējīgas izaugsmes, kas tiktu īstenota, veidojot resursefektīvu ekonomiku ar zemu oglekļa emisiju līmeni. Lai palīdzētu īstenot iepriekš minēto, ES ir noteikusi mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, palielināt to Eiropas energopatēriņa daļu, ko veido atjaunojamie energoresursi, un paaugstināt energoefektivitāti. Šo mērķu īstenošanas rezultātā strauji palielināsies vidi saudzējošas ekonomikas izaugsme — piemēram, aprēķināts, ka, lai sasniegtu mērķi, kas saistīts ar atjaunojamo energoresursu daļas un energoefektivitātes pieaugumu par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada rādītājiem, ES tiks izveidots vairāk nekā 1 miljons jaunu darbavietu. Visstraujākā izaugsme novērota saules un vēja enerģijas, biomasas tehnoloģiju un atkritumu pārstrādes jomā.

Kāpēc ir svarīgi pievērst uzmanību darba drošībai un veselības aizsardzībai vidi saudzējošās darbavietās?

Vārdu savienojumu “vidi saudzējošs” parasti saista ar drošību, taču ne vienmēr viss, kas ir labs videi, nāk par labu videi draudzīgajās darbavietās strādājošo darbinieku veselībai un drošībai. Dažos gadījumos jau ir izdoti jauni tiesību akti un ieviestas jaunas tehnoloģijas, kas izstrādātas ar mērķi aizsargāt vidi, kā rezultātā darbinieki ir pakļauti lielākam riskam. Piemēram, uz izgāztuvēm sūtāmo atkritumu daudzuma samazināšanas rezultātā, ir pieaudzis nelaimes gadījumu skaits un saslimšanas biežums to darbinieku vidū, kas veic šo atkritumu pārstrādi.

Ar vidi saudzējošām darbavietām saistītās jaunās tehnoloģijas vai darba procesi var radīt jaunu apdraudējumu, tāpēc tā novēršanai ir vajadzīgs jauns prasmju kopums — tajā nevar vienkārši iekļaut “vecās” zināšanas par darba drošību un veselības aizsardzību. Piemēram, ar saules enerģiju darbināma ūdens sildītāja uzstādīšanai ir nepieciešamas jumiķa, santehniķa un elektriķa prasmes.

Ātrums, kādā plānota vidi saudzējošas ekonomikas izaugsme, varētu novest pie prasmju nepietiekamības, nepieredzējušiem darbiniekiem veicot darbus, kuriem tie nav apmācīti, kā rezultātā ir apdraudēta to drošība un veselība. Tas var izraisīt spēcīgāku darbaspēka polarizāciju, kas būs vērsta uz prasmēm, kā rezultātā mazkvalificētie darbinieki būs spiesti samierināties ar sliktākiem darba apstākļiem. Visbeidzot, ekonomiskā un politiskā spiediena rezultātā darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem varētu netikt pievērsta pienācīga uzmanība.

Lai vidi saudzējošas darbavietas būtu patiesi ilgtspējīgas, jānodrošina, ka tās sniedz ieguvumus darbinieku drošības un veselības aizsardzības ziņā, kā arī labvēlīgi ietekmē vidi. Vidi saudzējošā ekonomikā tāpat kā citās jomās darba drošībai un veselības aizsardzībai ir ļoti liela nozīme konkurētspējas un produktivitātes paaugstināšanā. Šajā strauji augošajā jomā jānodrošina, lai tas, kas ir labs videi, nekaitētu darbiniekiem.

Kāds ir EU-OSHA ieguldījums jauno un aktuālo darba drošības un veselības risku novēršanā vidi saudzējošās darbavietās?

Ņemot vērā plānoto videi nekaitīgās izaugsmes tempu, ir svarīgi, ka jaunie vai aktuālie darba drošības un veselības riski vidi saudzējošās darbavietās tiek paredzēti pirms to faktiskās iestāšanās. Šā iemesla dēļ EU-OSHA ir veikusi sīki izstrādātu prognozes pētījumu, kurā apskatīts, kā vidi saudzējošas darbavietas attīstīsies laikposmā līdz 2020. gadam un kādas darba drošības un veselības aizsardzības problēmas tas varētu radīt nākotnē. Pētījumā ir aprakstīti vairāki iespējamie nākotnes scenāriji, kuri izstrādāti, ņemot vērā jauninājumus vidi saudzējošu tehnoloģiju jomā dažādos ekonomiskajos un sociālajos apstākļos. Pētījuma mērķis ir vērst uzmanību uz potenciālajiem darba drošības un veselības riskiem šajā jomā un sniegt ES politikas veidotājiem rīkus, kas palīdzētu tiem izstrādāt nākotnes darbavietu modeļus un aizsargāt Eiropas darbinieku drošību un veselību.

Plašāka informācija

Prognozes ziņojums par darba drošību un veselības aizsardzību vidi saudzējošās darbavietās

Ziņojuma un scenāriju kopsavilkums

Komiksi, kas veltīti scenārijos apskatītajiem jaunajiem un aktuālajiem darba drošības un veselības riskiem

Praktiska informācija par riska novēršanu zaļajās darba vietās

EU-OSHA ir arī dziļāk pētījusi DDVA jautājumus, kas saistīti ar konkrētām vidi saudzējošām tehnoloģiju jomām, kuras īpaši minētas prognožu pētījumā, piemēram, saules enerģijas izmantošana nelielos apjomos, videi nekaitīga būvniecība un vēja enerģija.

Uzziniet vairāk:

Ir pieejami arī pārbaudes punktu saraksti, lai palīdzētu apzināt iespējamos apdraudējumus darbinieku darba drošībai un veselības aizsardzībai, kas saistīti ar šādām videi nekaitīgām tehnoloģijām, un sniegtu profilakses pasākumu piemērus. Pārbaudes punktu sarakstus var izmantot kā papildmateriālu risku novērtēšanas procesā darbavietā: