<i>EU-OSHA</i> pārvaldība

Pārvaldība ir process, kurā tiek noteikti stratēģiskie mērķi un darbības virziens un tiek nodrošināta pārskatatbildība.

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) ir trīspusēja organizācija, kas ir apņēmusies ievērot labas pārvaldības principus. Laba pārvaldība ietver vairākus elementus, piemēram, atklātību un atsaucību, pārredzamību, saistību izpildi, efektivitāti, produktivitāti un pārskatatbildību.

EU-OSHA, kas ir ES aģentūra, valdei un tās izpildkomitejai kopā ar izpilddirektoru ir būtiska nozīme labas pārvaldības principu īstenošanā.

Kāpēc pārvaldība ir svarīga

Laba pārvaldība nodrošina to, ka aģentūras darbības atspoguļo plašākas intereses, atbilst ieinteresēto personu cerībām un ir svarīgas tiem, uz ko tās attiecas. Tā nodrošina to, ka cilvēku un finanšu resursi šo mērķu sasniegšanai tiek piešķirti prasmīgi un lietderīgi. Uzlabojot pārredzamību, laba pārvaldība veicina atbildību pret ieinteresētajām personām un ES pilsoņiem.

Turpmākajās sadaļās aprakstīts, kā EU-OSHA panāk labu pārvaldību.

Galvenie lēmumu pieņēmēji

Izpilddirektors Valde ieceļ aģentūras izpilddirektoru saskaņā ar EU-OSHA dibināšanas regulu. Izpilddirektora amata pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var atjaunot tikai vienreiz.

Valde Valde izstrādā aģentūras stratēģijas un nosaka mērķus, un tai atskaitās izpilddirektors. Tajā ir pārstāvētas ES dalībvalstu:

  • valdības;
  • darba devēji;
  • darba ņēmēji;
  • Eiropas Komisijas pārstāvji.

Eiropas Parlaments ieceļ neatkarīgu ekspertu, kuram nav balsstiesību.

EEZ un EBTA valstu pārstāvji un dažu citu ES aģentūru pārstāvji arī piedalās valdē kā novērotāji.

Valdes priekšsēdētāju pēc rotācijas principa ievēlē no trīs interešu grupu — valdību, darba devēju un darba ņēmēju — pārstāvju vidus.

Izpildkomiteja Tā ir mazāka vadības grupa, kurā darbojas valdes locekļi. Izpildkomiteja pārrauga valdes lēmumu sagatavošanu un īstenošanu.

Padomdevēju grupas aģentūrai sniedz stratēģiskas norādes un atsauksmes par tās darbu. To locekļus ieceļ valde no darba ņēmēju un darba devēju grupu un valstu valdību pārstāvju vidus.

Pārredzamības un pārskatatbildības panākšana

Pārredzamība ir pārskatatbildības priekšnosacījums.

Lai nodrošinātu pārredzamību, aģentūra publisko svarīgākos dokumentus. Tie ietver šādus dokumentus: korporatīvā stratēģija, plānošanas dokumenti un darbības ziņojumi, ikgadējā budžeta dokumenti, pārskati un Revīzijas palātas ziņojumi.

Izpilddirektoram, vecākajam personālam un valdes locekļiem ir jādeklarē savas intereses (sk. EU-OSHA politiku attiecībā uz interešu konfliktiem). Valdes sanāksmju protokoli ir publiski pieejami.

Ir ieviesti vairāki pārskatatbildības pasākumi.

Izpilddirektoram kā kredītrīkotājam ir jāsaņem Eiropas Parlamenta pēc Padomes ieteikuma izdots budžeta izpildes apstiprinājums.

Valdei ir arī būtiska nozīme, pieņemot konsolidēto gada darbības ziņojumu un sniedzot atzinumu par gada kontiem. Turklāt valde lemj arī par izpilddirektora iecelšanu un atjaunošanu darbā. Valde pieņem arī Aģentūras korporatīvo stratēģiju, plānošanas dokumentus un ikgadējā budžeta dokumentus.

Aģentūra izmanto iekšējās kontroles sistēmu ar mērķi nodrošināt tās kontroles mērķu sasniegšanu. Rezultātā Aģentūra ir izveidojusi organizatorisko struktūru un iekšējās kontroles sistēmas, kas atbilst standartiem un riska videi, kurā tā darbojas.

Ieviesto iekšējās kontroles sistēmu ietvaros likumības un regularitātes nodrošināšanas nolūkā aģentūra īsteno īpašus pasākumus krāpnieciskas rīcības novēršanai un atklāšanai, tostarp krāpšanas apkarošanas stratēģiju.

EU-OSHA tiek veiktas iekšējas un ārējas revīzijas, sniedzot neatkarīgas konsultācijas, atzinumus un ieteikumus par iekšējās kontroles sistēmu kvalitāti un darbību, kā arī par aģentūras atbilstību ES finanšu regulām un citām regulām.

Valde ir pieņēmusi Eiropas labas administratīvās prakses kodeksu.

Iepazīstieties ar valdes un izpildkomitejas locekļiem un uzziniet vairāk par viņu darbu.