You are here

EU-OSHA pārvaldība

Governance of EU-OSHA

EU-OSHA ir trīspusīga organizācija, kas ir apņēmusies ievērot pareizu pārvaldību. Pareiza pārvaldība ietver vairākus elementus, piemēram, atvērtību un atsaucību, pārredzamību, atbilstību, efektivitāti, produktivitāti un atbildību.

Kā ES aģentūrai Valdei un tās Birojam kopā ar Direktoru ir fundamentāla loma labas pārvaldības principu īstenošanā.

Kāpēc pārvaldība ir svarīga

Laba pārvaldība nodrošina to, ka Aģentūras darbības atspoguļo plašākas intereses, atbilst ieinteresēto pušu cerībām un ir svarīgas tiem, uz kuriem tās attiecas. Tā nodrošina to, ka cilvēku un finanšu resursi šo mērķu sasniegšanai tiek piešķirti prasmīgi un lietderīgi. Pastiprinot pārredzamību, laba pārvaldība veicina atbildību pret ieinteresētajām pusēm un ES pilsoņiem.

Turpmākajās sadaļās raksturots tas, kā EU-OSHA panāk labu pārvaldību.

Galvenie lēmumu pieņēmēji

Direktors: Valde ieceļ Aģentūras direktoru saskaņā ar dibināšanas regulu. Amata pilnvaru laiks ir pieci gadi, un to var atjaunot tikai vienreiz.

Pašreizējā direktore ir Dr. Krista Sedlāčeka (Christa Sedlatschek). Ar vecākā personāla atbalstu viņa ir atbildīga par Aģentūras vadību un atskaitās Valdei.

Valde: Valde nosprauž Aģentūras stratēģijas un mērķus, un tai atskaitās direktors. Tajā ir pārstāvētas:

  • valdības,
  • darba devēji,
  • darbinieki,
  • Eiropas Komisija.

Valdes priekšsēdētāju pēc rotācijas principa ievēl no trīs interešu grupu — valdību, darba devēju un darbinieku — pārstāvju vidus.

Birojs: Tā ir mazāka vadības grupa, ko veido Valdes locekļi. Tas pārrauga Valdes lēmumu sagatavošanu un īstenošanu.

Padomdevēju grupas Aģentūrai sniedz stratēģiskas vadlīnijas un atsauci par mūsu darbu. To locekļi, kurus ieceļ EU-OSHA un tās Valde, ietver darbinieku, darba devēju un valdību grupu pārstāvjus.

Pārredzamības un atbildības panākšana

Pārredzamības ir atbildības priekšnosacījums.

Lai nodrošinātu pārredzamību, aģentūra publisko nozīmīgākos dokumentus. Publikācijas ietver korporatīvo stratēģiju, plānošanas dokumentus un darbības ziņojumus, ikgadējos budžetus, pārskatus un Revīzijas palātas ziņojumus.

Direktoram, vecākajam personālam un Valdes locekļiem ir jādeklarē savas intereses (Lasiet EU-OSHA politiku par interešu konfliktiem). Valdes sēžu protokoli ir publiski pieejami.

Ir ieviesti vairāki pārskatabildības pasākumi.

Direktoram kā pilnvarojošajai amatpersonai no Eiropas Parlamenta pēc Padomes ieteikuma ir jāsaņem atbrīvojums budžeta izlietojumam.

Valdei ir arī būtiska nozīme, sniedzot atzinumu par direktora gada darbības ziņojumu un gada pārskatiem, kā arī pieņemot aģentūras gada ziņojumu. Turklāt valde lemj par direktora pieņemšanu un atjaunošanu darbā. Valde pieņem arī aģentūras korporatīvo stratēģiju, plānošanas dokumentus un ikgadējos budžetus.

Aģentūra izmanto Iekšējās kontroles standartu kopumu tās mērķu sasniegšanai. Tā rezultātā Aģentūra izveidoja organizatorisko struktūru un iekšējās kontroles sistēmas, kuras atbilst standartiem un riska vide, kurā tā darbojas.

Ieviesto iekšējās kontroles sistēmu ietvaros likumīguma un regularitātes nodrošināšanas nolūkā Aģentūra īsteno īpašus pasākumus krāpnieciskas uzvedības novēršanai, tostarp krāpšanas apkarošanas stratēģiju.

EU-OSHA notiek ārējas un iekšējas revīzijas, sniedzot neatkarīgu padomu, atzinumus un ieteikumus par iekšējās kontroles sistēmu kvalitāti un darbību, kā arī par Aģentūras atbilstību ES finanšu un citām regulām.

Valde pieņēma Eiropas Pareizas pārvaldes uzvedības kodeksu.

Apskatiet Valdes un Biroja locekļus, kā arī uzziniet vairāk par viņu lomu.