Priekšzīme un darbinieku iesaistīšanās

Image
Leadership and workers participation. Conductor leading a concert

Spēcīga, efektīva un redzama priekšzīme ir ļoti svarīga labai darba drošībai un veselības aizsardzībai darbavietā. Savukārt laba darba drošība un veselības aizsardzība ir būtiski svarīga uzņēmuma veiksmīgai darbībai.

Darbinieku aizsardzība pret nelaimes gadījumiem un veselības stāvokļa pasliktināšanās nav tikai juridisks un ētisks pienākums — tā ir augoša un zeļoša uzņēmuma pazīme.

Riska samazināšana no priekšniecības līdz padotajiem

Uzņēmuma vadītājiem — augstākajai vadībai, direktoriem un/vai valdei — ir iespējams novērst nelaimes gadījumus un veselības stāvokļa pasliktināšanos darbavietā. Viņi to var izdarīt, rīkojoties šādi:

 • uzņemoties un paziņojot par iedarbīgu DDVA pārvaldības stratēģiju;
 • izstrādājot striktas darba drošības un veselības aizsardzības pārvaldības sistēmas;
 • pārraugot šo sistēmu darba rezultātus;
 • rādot labu piemēru, vienmēr ievērojot visas drošības procedūras;
 • motivējot personālu piedalīties labas drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanā.

Uzņemoties atbildību par sliktu priekšzīmi

Neefektīva vai neesoša priekšzīme DDVA jautājumos var izraisīt nelaimes gadījumus vai pat nāves gadījumus, kā arī sliktu darbinieku garīgo un fizisko veselību. Tā var sabojāt uzņēmuma reputāciju. Patiesībā slikta priekšzīme arī var radīt ievērojamas finansiālas izmaksas, piemēram, slimības dienu, nelietderīgi iztērētā laika un kompensāciju maksājumu veidā.

No otras puses, laba DDVA priekšzīme:

 • novērš nelaimes gadījumus un saslimšanas;
 • paaugstina ražīgumu un efektivitāti;
 • uzlabo darbinieku morāli;
 • palīdz uzņēmumam iegūt jaunus līgumus un piesaistīt kvalificētus darbiniekus.

Darba drošības un veselības aizsardzības vadīšana

Ir dažas vienkāršas darbības, kuras varat veikt, lai pārliecinātos par to, ka jūsu organizācija gūst labumu no labas DDVA priekšzīmes. Turpmāk sniegti daži praktiski padomi, kas aizgūti no Apvienotās Karalistes veselības un drošības iestādes izstrādātas rokasgrāmatas:

 • regulāri veiciet riska novērtējumus un reaģējiet uz to rezultātiem;
 • vienmēr apsveriet jaunu darbinieku pieņemšanu darbā, procesu un darba metožu ieviešanas ietekmi uz darba drošību un veselības aizsardzību;
 • redzama priekšzīme ir efektīva priekšzīme. pārliecinieties, ka vadītāji veic regulāras vizītes pie jūsu organizācijas darbiniekiem ražošanas vietā, lai ar viņiem runātu par DDVA problēmām un risinājumiem;
 • izrādiet apņemšanos, parūpējoties par to, lai darba drošības un veselības aizsardzības jautājumi vienmēr būtu iekļauti valdes sanāksmju darba kārtībā;
 • visiem vadītājiem nodrošiniet darba drošības un veselības aizsardzības apmācību, veicinot lielāku informētību par DDVA vērtību.

Panāksim darbinieku iesaistīšanos kopā

Viens no galvenajiem labas DDVA priekšzīmes nosacījumiem ir darbinieku iesaistīšana. Darba devējiem ir juridisks pienākums darbiniekus konsultēt par darba drošības un veselības aizsardzības jautājumiem. Tomēr šo minimālo prasību pārsniegšanai arī ir zināmi ieguvumi. DDVA pārvaldība būs veiksmīgāka, ja tā iedrošinās aktīvu darbinieku iesaistīšanos un izveidos dialogu starp darbiniekiem un vadību.

EU-OSHA 2012. gadā attiecībā uz šo tematu organizēja divu gadu kampaņu ar nosaukumu Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņa 2012.–2013. g.: Novērsīsim darba vides riskus kopā.

Kampaņa noslēdzās ar etalonpasākumu, kurā kampaņas partneri apmainījās ar labas prakses piemēriem un notika darbsemināri par tādiem tematiem kā "Priekšzīmes apmācība” un "Organizācijas darba drošības un veselības aizsardzības kultūra”. Lasiet šā pasākuma kopsavilkumu.