Pētījumi par BKAS saistībā ar darbu

Image

EU-OSHA 2017. gadā sāka četru gadu pētniecību par balsta un kustību aparāta slimībām (BKAS) saistībā ar darbu, un tā tiks pabeigta 2020. gada beigās. Pētniecības darbība ievada EU-OSHA 2020.–2022. gada Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu”, kas orientēta uz BKAS.

Pasākuma mērķis ir atbalstīt un sekmēt balsta un kustību aparāta slimību (BKAS) profilaksi un ar darbu saistītu hronisku BKAS gadījumu pārvaldību darbavietā. To panāk, apzinot, palielinot informētību un sniedzot norādes par labu praksi valsts iestādēm, darba devējiem un nozares līmeņa organizācijām.

Pasākuma mērķi ir:

 • izmantot pieejamos pētījumus un jaunus datus, lai uzlabotu izpratni par BKAS pamatcēloņiem dažādās nozarēs un profesijās;
 • noteikt sekmīgas iniciatīvas BKAS profilaksei un saslimšanas gadījumu pārvaldībai, kā arī popularizēt šīs iniciatīvas plašākā sabiedrībā;
 • veicināt politikas veidotāju un darba aizsardzības speciālistu debates par atbalstu valsts līmeņa profilaktiskiem pasākumiem;
 • atbalstīt ar BKAS slimojošu darbinieku sekmīgu ilgtermiņa reintegrāciju, nosakot efektīvas shēmas un pasākumus.

Pētniecības uzdevumi ietver literatūras pārskatu sagatavošanu, datu apkopošanu un analīzi, gadījumu izpētes un paraugprakšu apzināšanu, praktiskus rīkus, kā arī apmācības un informatīvu materiālu sagatavošanu.

Projektiem un citiem pasākumiem ir vairāki aspekti. 

 

Pētniecība, politika un prakse BKAS profilakses jomā

Ar darbu saistīti BKAS gadījumi joprojām rada lielas bažas, kaut arī gadu desmitiem ir ieguldīti līdzekļi šīs problēmas profilaksei visos līmeņos. Ar šo projektu tiek meklēti cēloņi un ieteiktas jaunas pieejas problēmas risināšanai, jo īpaši:

 • mūsu izpratnes uzlabošana par jauniem riskiem un faktoriem, kas veicina ar darbu saistītus BKAS gadījumus;
 • saistīto problēmu apzināšana;
 • nepilnību noteikšana pašreizējās stratēģijās gan politikas, gan darbavietu līmenī;
 • darba vietas intervenču un riska novērtējumu efektivitātes un kvalitātes izpēte.

Skatīt galvenos ziņojumus un saistītas publikācijas

Faktu un skaitļu pārskats par BKAS

Mums ir vajadzīgs precīzs priekšstats par BKAS izplatību, izmaksām un ar saslimstību saistītiem demogrāfiskajiem datiem Eiropā, lai atbalstītu politikas veidotājus ES un valstu līmenī.

Projekts to nodrošina, apkopojot un analizējot datus no būtiskiem un uzticamiem oficiāliem avotiem, lai uzlabotu mūsu izpratni par BKAS pamatcēloņiem. Tas atvieglo un sekmē lielāka skaita un mērķtiecīgāku politikas instrumentu ieviešanu ES un valstu līmenī.

Projekta mērķis ir arī ātrāk noteikt jaunus un iespējamus riskus darbavietā, ļaujot laikus un efektīvi īstenot intervences pasākumus.

Darbs, slimojot ar hroniskām BKAS

Darba aizsardzības speciālisti atbalsta darbiniekus, kuri slimo ar sāpes izraisošām BKAS, lai viņi varētu turpināt darbu, un rūpējas, lai darbs nepasliktina šo darbinieku stāvokli. To nodrošina, nosakot un novērtējot piemērotus pielāgojumus, kas darbiniekiem ļauj turpināt strādāt viņu darba vietās.

Šā pētījuma pamatā ir Projekta par gados vecāku darbinieku darba aizsardzību elements attiecībā uz atgriešanos darbā. Tā mērķis ir uzlabot zināšanas un piekļuvi būtiskai informācijai, lai atbalstītu tādu cilvēku nodarbinātību, kuriem ir ar BKAS saistītas sāpes.

Ir apzināti praktiski risinājumi, tostarp vienkārši pasākumi, lai atbalstītu darba turpināšanu, kā arī resursi, lai mudinātu darbiniekus laikus ziņot par simptomiem.

Skatīt galvenos ziņojumus un saistītas publikācijas

Apmācības resursi darbavietai

Resursus nodrošina profesionālās apmācības un ievadapmācības atbalstam, kā arī izmantošanai drošības instruktāžās un darbavietās organizētās debatēs par darba aizsardzību. To pamatā ir jau pieejamie resursi, kas paredzēti, lai palīdzētu skolotājiem vadīt skolēniem vecumā no 7 līdz 11 gadiem paredzētas klases darbības saistībā ar BKAS , izmantojot Napo filmas.

Filma Napo: stop-pārslodze! ir pilnībā veltīta BKAS, un filmā Napo… Atpakaļ veselīgā nākotnē ir ar BKAS saistītas ainas. Apmācības darbība ar mācību mērķiem un darbību pārskats papildina filmās visas attiecīgās ainas. Materiāli ir teicami piemēroti diskusijām vai grupu darbam pēc filmas par Napo noskatīšanās.

Ar projektu nodrošina arī “situāciju kartītes”, aprakstot reālas ar BKAS saistītas situācijas darbavietā, kas ir lieliski piemērotas diskusijām grupā. Katrā kartītē ir tikai tik daudz informācijas, cik nepieciešams, lai saprastu problēmu un situācijas kontekstu, ļaujot diskusijas dalībniekiem kopīgi apspriest iespējamos risinājumus. 

Rīkkopa BKAS profilaksei

Ir apkopota virkne praktisku rīku, lai uzlabotu zināšanas par BKAS un atbalstītu profilaksi darbavietas līmenī.

Projekta galvenais rezultāts ir publiski pieejama datubāze ar saitēm uz pieejamiem resursiem par BKAS visā Eiropā:

 • publikācijām;
 • gadījumu izpētēm;
 • norādījumiem;
 • praktiskiem rīkiem;
 • audiovizuāliem materiāliem.

Skatīt galvenos ziņojumus un saistītās publikācijas

Darbaspēka un BKAS daudzveidība

Eiropas darbaspēks kļūst arvien daudzveidīgāks, un tas ir skaidrojams ar:

 • darbinieku, kuri ir migranti un bēgļi, pieplūdumu;
 • otrās paaudzes migrējošo darba ņēmēju augošo skaitu;
 • lielāku sieviešu skaitu darba tirgū;
 • lielāku vecāka gadagājuma darbinieku skaitu līdz ar aktīvas novecošanas politikas programmām;
 • uzlabotu LGBTI darbinieku redzamību un līdzdalību;
 • darbinieku ar invaliditāti plašāku līdzdalību.

Šo grupu darba apstākļi bieži ir sliktāki par vidējo rādītāju. Viņus bieži nošķir noteiktās nozarēs vai darbos ar sliktiem darba apstākļiem, augstāku BKAS saslimstības risku un lielāku ietekmi uz veselību.

Šajā projektā ir iekļauti pierādījumi par saikni starp BKAS un darbaspēka daudzveidību, kā arī apzinātas labas prakses šajā jomā, īpaši pievēršoties migrējošiem darba ņēmējiem, sievietēm un LGBTI darbiniekiem.

Skatīt galvenos ziņojumus un saistītas publikācijas

Muskuļu un skeleta veselība un nākotnes darbinieki

EU-OSHA cieši sadarbojas ar ENETOSH, lai apkopotu informāciju par pētniecību, labu praksi un praktiskiem ar BKAS saistītiem rīkiem, kas orientēti uz jaunatni. Galvenie rezultāti ir iekļauti BKAS datubāzē, kas ir izstrādāta sakarā ar projektu “Rīkkopa BKAS profilaksei” un Drošu un veselībai nekaitīgu darbavietu kampaņu.

Pieejamie resursi:

Ilgstošas statiskas pozas un BKAS

Arvien vairāk uzmanības tiek pievērsts ar ilgstošu sēdēšanu un stāvēšanu saistītām BKAS.

Arvien vairāk cilvēku pavada ilgu laiku sēžot (piemēram, birojos), tomēr pieejamie praktiskie ieteikumi par profilaksi ir ierobežoti. Ilgstoša stāvēšana ir riska faktors saistībā ar muguras lejasdaļas sāpēm un apakšējo ekstremitāšu darbības traucējumiem.

Ar šo projektu uzlabo informētību par riskiem un risinājumiem saistībā ar ilgstošu statisku sēdēšanu un stāvēšanu, kā arī sniedz praktiskus ieteikumus par minētajiem riskiem un risinājumiem.

OSHwiki raksti:

Līdzdalības ergonomika BKAS profilaksei

“Līdzdalības ergonomika” ir situācija, kad darbinieki, uzraudzītāji un citas attiecīgas personas kopīgi nosaka un novērš ar darbu saistītus apdraudējumus, kas var izraisīt ievainojumus un veselības problēmas. Dalībnieki tiek mudināti savās darba vietās apzināt un novērst riskus, kas var izraisīt vai saasināt BKAS.

Šādi riski var būt, piemēram, darbs neērtā pozā, vienveidīgs darbs un spēka piemērošana. Šis process var palīdzēt darba devējiem īstenot efektīvākos risinājumus.

Tomēr trūkst informētības par šo procesu un zināšanu par tā īstenošanu praksē. Ar projektu nodrošina informāciju un vienkāršus resursus, tostarp gadījumu izpētes, šo vajadzību apmierināšanai.

Psihosociālie riska faktori un BKAS

Pierādījumi liecina, ka psihosociālie riski un BKAS ir savstarpēji tik cieši saistīti, ka vislabāk ir kopā risināt ar tiem saistītās problēmas. Pastāv vienprātība, ka daudzi faktori veicina saslimstību ar BKAS darbā, jo īpaši fiziski aspekti (darbs neērtā pozā, spēcīgas kustības, vienveidīgs darbs u. tml.).

Nesenos pētījumos īpaša uzmanība tika veltīta psihosociāliem elementiem, kas raksturo ar darbu saistītas BKAS, piemēram, neapmierinātībai ar darbu, pretrunīgām vajadzībām, niecīgai kontrolei pār darbu un nepietiekamam sociālajam atbalstam.

Ar šo projektu tiek uzlabota mūsu izpratne par saiknēm starp psihosociāliem riskiem un BKAS, sniedzot ieteikumus un labas prakses piemērus.

Tāldarbs

Tāldarbs ir palīdzējis uzņēmumiem attīstīties un pārdzīvot COVID-19 pandēmiju, bet tas ir radījis darbiniekiem lielāku balsta un kustību aparāta slimību un garīgās veselības problēmu risku. Šajā jomā EU-OSHA veic vairākas pētniecības darbības, kuru mērķis ir padziļināti izpētīt šo darba veikšanas veidu un tā ietekmi uz darba aizsardzību no darbinieku, darba devēju un politikas veidotāju perspektīvas.

Skatiet galvenos ziņojumus, saistītās publikācijas un praktiskos rīkus

OSHwiki raksti:

Nozaru un tematiskie resursi

BKAS rada īpašas bažas dažās ekonomikas nozarēs un vairākās profesijās nodarbinātajiem darbiniekiem. Ir veikts pētījums, lai analizētu, kā BKAS ietekmē nozares un profesijas, un konstatējumi ir izklāstīti tematiskajos rakstos un citos resursos.

Skatīt saistītas publikācijas