Tāldarbs Covid-19 pandēmijas laikā: riski un novēršanas stratēģijas

Keywords:

Šajā īsajā ziņojumā aprakstīti galvenie tāldarba virzītājspēki un ar to saistītie darba aizsardzības (OSH) riski, ieguvumi un problēmas, kas pandēmijas laikā rodas darba ņēmējiem un organizācijām. Tajā uzsvērta darba vietu riska novērtējumu nozīme, lai aizsargātu tāldarba veicēju fizisko veselību, un iespējamos psihosociālos riskus, kas viņus ietekmē. Tajā apspriesti arī Eiropas noteikumi, kas reglamentē tāldarbu, tostarp tiesības atslēgties.

Ziņojumā ir iekļauti labas OSH prakses piemēri, ko uzņēmumi Eiropā pieņēmuši, lai pandēmijas laikā atbalstītu tāldarbiniekus.

Lejupielādēt in: bg | el | en | et | fr | hu | nl | tr |

Papildu publikācijas par šo tematu