Telework_ post_COVID.pdf.jpeg

Tāldarba regulēšana Eiropā pēc Covid-19 pandēmijas

Keywords:

Covid-19 pandēmija ir likusi daudziem uzņēmumiem pāriet uz tāldarbu. Tā kā pēc pandēmijas domājams, ka tāldarbs daudziem turpināsies, tiek pārbaudīti pasākumi darbinieku veselības un labklājības aizsardzībai.

Šajā ziņojumā ir aplūkots, kā tāldarbs tika regulēts ES un valstu līmenī pirms Covid-19, izpētot tiesību aktus, nodarbinātības un darba apstākļus, darba drošības un veselības jautājumus un darba un privātās dzīves līdzsvaru. Tiek apspriesta arī darba koplīguma slēgšanas sarunu un sociālā dialoga nozīme.

Ziņojuma noslēgumā ir izvērtētas izmaiņas tiesību aktos un iniciatīvas, kas pieņemtas, reaģējot uz pandēmiju, lai sniegtu informāciju par efektīvām pieejām tāldarba regulēšanai ES laikā pēc Covid-19 pandēmijas.

Lejupielādēt in: bg | el | en | et | fr | hr | hu | lt | nl |