Psihosociālo risku un garīgās veselības izpēte

© fizkes - stock.adobe.com

Pamatojoties uz iepriekš veiktajām darbībām psihosociālo risku jomā, attiecīgajiem projektiem par digitalizāciju un muskuļu un skeleta sistēmas traucējumiem, EU-OSHA īsteno pētniecības projektu (2022.-2025.g.), lai nodrošinātu ticamu padziļinātu informāciju par psihosociālajiem riskiem darbā un garīgo veselību darbā politikas, profilakses, izpratnes veidošanas un prakses vajadzībām. Šī darbība ir saistīta arī ar paralēlu darbību, kas tiek īstenota veselības un sociālās aprūpes nozarē.

Šis pētījums ir daļa no EU-OSHA kampaņas "Veselīgas darbavietas 2026.-2028.g.", kurā galvenā uzmanība pievērsta garīgajai veselībai un psihosociālajiem riskiem darbā "jaunās un nepamanītās profesiju grupās, nozarēs un jomās".

Darbs arī atbalsta Eiropas Komisijas rīcību attiecībā uz visaptverošu pieeju garīgajai veselībai.

 

Pasākuma mērķi ir:

  • izmantot esošos pētījumus un jaunus datus, lai uzlabotu izpratni par psihosociālo risku pamatcēloņiem un efektīvu profilakses praksi dažādās nozarēs, profesijās un grupās;
  • apzināt veiksmīgas iniciatīvas, lai novērstu un pārvaldītu ar darbu saistītus psihosociālos riskus un veicinātu garīgo veselību darbā plašā sabiedrībā;
  • uzlabot zināšanas un stimulēt politikas veidotāju, kā arī darba aizsardzības (DA) speciālistu diskusijas par valsts līmeņa politiku un profilakses pasākumiem.

Pētniecības uzdevumi ietver literatūras pārskatīšanu, datu vākšanu un analīzi, paraugprakses noteikšanu, gadījumu izpēti, praktiskus rīkus un informētības uzlabošanas materiālus.

 

Projektā ir iekļautas šādas pētniecības jomas:

 

Fakti un skaitļi par psihosociālajiem riskiem, kas saistīti ar darbu

Mums ir nepieciešama informācija par psihosociālo risku, kas saistīti ar darbu, izplatību un izmaksām visā Eiropā, lai palīdzētu politikas veidotājiem ES un valstu līmenī mērķtiecīgāk izmantot savus instrumentus un pasākumus. Šajā pētniecības jomā ietilpst ES Eirobarometra zibensaptaujas — Darba aizsardzības pulsa apsekojuma 2022.g. un ESENER rezultāti. Atsevišķos pētījumos apkopoti un analizēti dati no attiecīgiem un uzticamiem oficiāliem avotiem, lai uzlabotu mūsu izpratni par psihosociālo risku, kas saistīti ar darbu, izplatību un pamatcēloņiem. 

 

Ar darbu saistīto psihosociālo risku pārvaldības politika un prakse

Šajā pētniecības jomā tiek pētīts, kā dažādas dalībvalstis cenšas novērst ar darbu saistītus psihosociālos riskus, aprakstot atsevišķu dalībvalstu veiktos pasākumus un apzinot veiksmes faktorus un problēmas. 

 

Nozares un daudzveidība / neaizsargātās grupas 

Ar darbu saistītie psihosociālie riski dažās profesijās rada īpašas bažas. Dažas darbinieku grupas, kas var saskarties ar īpašām problēmām, tām ir pievērsušas mazāk uzmanības.  Pētījumi šajā jomā ir vērsti uz to, kā psihosociālie riski ietekmē noteiktas nozares un profesijas un ar tām saistīto profilakses praksi. Tas ietver darbiniekus ar zemu sociālekonomisko statusu, kā arī būvniecības un lauksaimniecības nozari. 

 

Psihosociālie riski un veselība

Psihosociālie riski rodas no slikta darba plānošanas, organizācijas un pārvaldības, kā arī no slikta darba sociālā konteksta, un tie var radīt negatīvas psiholoģiskas, fiziskas un sociālas sekas. Pētniecība šajā jomā ietver zināšanu uzlabošanu par psihosociālajiem riskiem un veselību.

 

Vardarbība un uzmākšanās

Pētījumi šajā jomā aptver trešo personu vardarbību no pacientu, klientu un citu sabiedrības locekļu puses, iebiedēšanu un uzmākšanos darbavietā, kā arī saikni starp darba drošību un veselību un vardarbību ģimenē. 

 

Atgriešanās darbā un atbalsts darbiniekam ar garīgās veselības traucējumiem 

Pētījumi šajā jomā sniedz labas prakses piemērus, kā atbalstīt personas ar garīgās veselības traucējumiem, kas saistīti ar darbu vai nav saistīti ar darbu, lai tās varētu palikt darbā vai veiksmīgi atgriezties darbā pēc slimības atvaļinājuma.

 

Norādījumi un rīki

Šī joma nodrošina resursus psihosociālo risku pārvaldībai.