Valstu kontaktpunkti

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra ir tīkla organizācija ar "kontaktpunktiem" visās dalībvalstīs, kā arī Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EFTA) valstīs, kandidātvalstīs un potenciālajās kandidātvalstīs. Tas veicina EU-OSHA sekmīgāku darbību veselībai nekaitīgāku, drošāku un ražīgāku darba vietu izveidē plašākas informācijas apmaiņas ceļā.

Katras valsts valdības izraudzītie EU-OSHA’s oficiālie pārstāvji konkrētajā valstī, valstu kontaktpunkti, parasti ir šo valstu kompetentās iestādes, kas atbild par drošību un veselības aizsardzību darbā un veic galveno ieguldījumu EU-OSHA darba programmu īstenošanā.

Visi kontaktpunkti vada savu trīspusēju tīklu, kurā ir valdības iestādes un darba ņēmēju un darba devēju organizāciju pārstāvji. Šis tīkls sniedz ieguldījumu EU-OSHA darbā un izstrādņu un informācijas izplatīšanas mehānismā , kas nodrošina izstrādnes un informāciju ieinteresētajām personām iesaistītajās valstīs. Turklāt kontaktpunkti aktīvi piedalās EU-OSHA kampaņu plānošanā un īstenošanā, kā arī izvirza kandidātus no attiecīgajām valstīm darbam ekspertu grupās un semināros.