Bulgārija

Bulgārijas Republikā valsts darba drošības un veselības aizsardzības politika ir Ministru padomes pārziņā. Nodarbinātības un sociālās stratēģijas ministrija izstrādā, koordinē un īsteno darba drošības un veselības aizsardzības politiku. Veselības ministrija vada un koordinē arodveselības aizsardzības un veicināšanas darbības. Galvenās darba inspekcijas izpildaģentūra ir valsts organizācija, kas uzrauga vispārējo atbilstību nodarbinātības regulējumam nolūkā nodrošināt darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī atbild par darba apstākļu īstenošanu. Nacionālais sociālā nodrošinājuma institūts (NSSI) nodrošina zinātniskā atzinuma uzraudzību attiecībā uz darbspēju, izmeklē ar darbu saistītus nelaimes gadījumus un uztur datubāzes par darba izraisītiem nelaimes gadījumiem.Valsts darba drošības un veselības aizsardzības politika ir izstrādāta un īstenota, balstoties uz trīspusēju sadarbību valsts, nozaru un reģionālā līmenī. Nacionālā darba apstākļu padome (NCWC) ir pastāvīga struktūra, kas atbild par darba drošības un veselības aizsardzības politikas izstrādes un īstenošanas koordinēšanu, konsultēšanu un sadarbību valsts līmenī. Visos vietējos administratīvajos rajonos ir reģionālas padomes, lai nodrošinātu trīspusēju sadarbību darba drošības un veselības aizsardzības jomā. Turklāt visos uzņēmumos ir darba apstākļu komitejas, kas rada pamatu dialogam starp darba devējiem un darba ņēmējiem.


Focal points' contact details

 • Ministry of Labour and Social Policy (Bulgaria)
  2 Triaditza Street
  1051
  Sofia
  Bulgaria
  Contact person: Darina KONOVA
  E-mail address:
  darina.konova [at] mlsp.government.bg