Montenegro

To, kā tiek īstenots Darba drošības likums (Melnkalnes Republikas Oficiālais biļetens, Nr. 79/04) un pieņemtie noteikumi, pamatojoties uz līdzīgiem un citiem darba drošības pasākumiem, uzrauga Melnkalnes Nodarbinātības un sociālās labklājības ministrija ar Darba inspekcijas starpniecību, ja likums neparedz, ka šādu noteikumu īstenošanu noteiktās darbībās veic citas iestādes. Darba inspekcijas darbību struktūrvienība ir Darba inspekcijas integrāla daļa. Šo struktūrvienību vada galvenais darba inspektors. Struktūrvienības amatpersonas ir darba inspektori, kuri uzrauga nodarbinātības attiecības, un darba inspektori, kuri uzrauga darba drošības darbības. Papildus likumā noteiktajiem pienākumiem un pilnvarām darba inspektors darba drošības jautājumos ir atbildīgs un pilnvarots inspekcijas uzraudzības darbību laikā : • izvērtēt vispārējos dokumentus, koplīgumus, darba līgumus, lēmumus, sertifikātus, citus individuālus dokumentus, arhīvus, kā arī citu dokumentāciju darba drošības jomā;
 • izmeklēt smagus, darbā gūtus personīgus savainojumus, kolektīvus nelaimes gadījumus un nāves gadījumus. Papildus struktūrvienības darbībām saskaņā ar Sociālās padomes likumu (Melnkalnes Republikas Oficiālais biļetens, Nr.16/07) uz trīspusēja pamata tika izveidota Sociālā padome, un tā uzņēmās Ekonomikas un sociālās padomes lomu, kas iepriekš bija trīspusējas papildu struktūras daļa un ietvēra nevalstiskas organizācijas. Šī puse risināja darba drošības jautājumus, un nesen Sociālajā padomē tika iekļauta arodmedicīna. 2009. gada nogalē tika pieņemta Melnkalnes Nodarbināto darba drošības un veselības aizsardzības uzlabošanas stratēģija 2010. līdz  2014. gadam, ko papildināja Īstenošanas rīcības plāns. Sociālie partneri, kā arī Melnkalnes valdība ir Melnkalnes darba devēju asociācijas pārstāvji un

  Melnkalnes darba ņēmēju arodbiedrības

  pārstāvji. Liela nozīme darba drošības sistēmā ir Pensionāru un invalīdu apdrošināšanas fondam un Veselības apdrošināšanas fondam, kurā jābūt apdrošinātiem visiem strādājošajiem. Turklāt tā uzdevums ir pēc pieprasījuma , katru mēnesi, par katru kalendāro gadu vēlākais līdz nākamā gada 31. janvārim sniegt Nodarbinātības un sociālās labklājības ministrijai ziņas par savainojumiem darbā, arodslimībām, slimībām saistībā ar darbu un darbnespēju. Melnkalnes darba drošības

  sistēmā ir iekļauti arī uzdevumi, ko veic apstiprinātas darba drošības nodrošināšanas organizācijas. Tās var būt juridiskas vai fiziskas personas, kas kvalificētas cilvēkresursu, organizēšanas, tehniskās un citās jomās, ko nosaka Nodarbinātības un sociālās labklājības ministrija šādu uzdevumu veikšanai:

 1. tehniskās dokumentācijas izvērtēšana (novērtēšana), lai noteiktu faktiskās drošības atbilstību tam, kas paredzēts novēršanas pasākumos, tehniskos normatīvos un standartos ar mērķi garantēt pienācīgu strādājošo aizsardzību ēkās, par kurām sastādīta sīki izstrādāta tehniskā dokumentācija attiecībā uz tajās veicamajiem darba procesiem,
 2. strādājošo darba drošības kvalifikācijas piešķiršana un šīs kvalifikācijas pārbaude,
 3. specialitātes atbilstoši Darba drošības likuma 36. pantam,
 4. riska novērtēšanas darbību sagatavošana, kā arī pasākumu priekšlikumi riska novēršanai,
 5. iekārtu, personīgā aprīkojuma un darba drošības inventāra periodiskas pārbaudes un testēšana,
 6. elektrisko un citu instalāciju periodiskas pārbaudes un testēšana, un
 7. darba vides apstākļu izvērtēšana (fiziski, ķīmiski un bioloģiski trūkumi, apgaismojums un mikroklimats).

Ir jāmin arī apstiprinātās veselības organizācijas, Melnkalnes Darba drošības asociācijasnevalstiskās organizācijas un apdrošināšanas kompānijas.


Focal points' contact details