Malta

Valsts iestāde, kas ir atbildīga par darba drošību un veselības aizsardzību Maltā, ir Darba drošības un veselības aizsardzības pārvalde (DDVAP), kas izveidota, pamatojoties uz 2000. gada DDVAP Lēmumu Nr. XXVII. Pārvaldes sastāvā ir valdes locekļi, kurus ieceļ ministrs, konsultējoties ar trīspusējiem locekļiem, kuri galvenokārt pārstāv darba devējus, darba ņēmējus un arodbiedrības. Turklāt pārvaldē ir izpildiestāde, kurai ir šādas funkcijas: • piemērot 2000. gada XXVII lēmuma un citu nolikumu vai rīkojumu nosacījumus, kas pieņemti, pamatojoties uz lēmumu;
 • konsultējoties ar iestādes vadītāju, izstrādāt stratēģiju vispārējas valsts darba drošības un veselības aizsardzības politikas ieviešanai;
 • konsultēt ministru, kurš ir atbildīgs par darba drošību un veselības aizsardzību, noteikumu izstrādē, kas veicinātu, uzturētu un aizsargātu darba drošību un veselības aizsardzību augstā līmenī;
 • pārraudzīt atbilstību attiecīgajiem darba drošības un veselības aizsardzības tiesību aktiem un veikt to ieviešanu;
 • sagatavot noteikumus vai prakses kodeksus, lai veicinātu, uzturētu un aizsargātu darba drošību un veselības aizsardzību augstā līmenī;
 • veicināt informācijas izplatīšanu par darba drošību un veselības aizsardzību un metodēm, kas nepieciešamas, lai novērstu ievainojumus darbā, veselības pasliktināšanos vai nāvi;
 • veicināt darba drošības un veselības aizsardzības izglītību un apmācību, kā arī instruēt par rīcību darba vietās nelaimes gadījumos, (h) apkopot un analizēt statistikas datus par ievainojumiem darbā, veselības pasliktināšanos un nāvi, kā arī par citiem jautājumiem papildus darba drošībai un veselības aizsardzībai;
 • uzturēt tādu ražotņu, iekārtu, aprīkojuma, mehānismu, priekšmetu, vielu vai ķimikāliju reģistru, kas saskaņā ar Pārvaldes viedokli izraisa lielu darba drošības un veselības aizsardzības risku;
 • veikt izmeklēšanu jebkurā darba drošības un veselības aizsardzības jautājumā, kā arī noskaidrot darba drošības un veselības aizsardzības līmeni darba vietās;
 • sekmēt un veikt zinātniskus pētījumus, kuru mērķis ir labāku metožu izstrādāšana, lai novērstu ievainojumus darbā, veselības pasliktināšanos un nāvi;
 • uzturēt tādu kompetentu personu reģistru, kuras sniedz konsultācijas darba drošības un veselības aizsardzības jautājumos.

Focal points' contact details

 • Occupational Health and Safety Authority
  17 Edgar Ferro Street
  PTA 1533
  Pieta'
  Malta
  Contact person: Melhino MERCIECA
  E-mail address:
  melhino.mercieca [at] gov.mt