ES iestādes

Kā viena no ES decentralizētajām aģentūrām EU-OSHA ir atšķirīga ES iestāde. Tomēr EU-OSHA uztur gan oficiālas, gan neoficiālas ciešas attiecības ar ES iestādēm un daudzām meitas aģentūrām, kā arī šos sakarus stiprina ar Briseles sadarbības biroja palīdzību.

Oficiālās attiecības ar ES iestādēm uztur trīs veidos.

  1. EU-OSHA sniedz informāciju ES iestādēm, kā arī dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un darba drošības un veselības aizsardzības (DDVA) kopienai. Iestādes ir tās produktu un pakalpojumu primārie lietotāji.
  2. EU-OSHA Valdē ir Eiropas Komisija (EK), kam ir svarīga loma darba programmu apstiprināšanā.
  3. EU-OSHA budžets ir ES vispārējā budžeta daļa, un to nosaka vispārējā ES budžeta veidošanas kārtībā.

Pastāv arī neoficiālas attiecības.

  1. EU-OSHA ielūdz iestāžu pārstāvjus piedalīties tās dažādajos projektos un tīklos. EK amatpersonas regulāri darbojas EU-OSHA projektu padomdevēja vai koordinācijas komitejās. EU-OSHA konferencēs ielūdz prezentētājus no EK, Eiropas Parlamenta vai citām ES iestādēm.
  2. EU-OSHA sadarbojas ar iestādēm projektu un pasākumu īstenošanā, kā arī kopā ar Padomi nodarbojas ar prezidentūras programmām, prezidentūras pasākumiem nodrošinot zinātību, prezentētājus vai cita veida atbalstu. Tiek organizēti arī kopīgi pasākumi ar Eiropas Parlamentu.
  3. EU-OSHA darbojas ES iestāžu komitejās un tīklos, tādos kā EK Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komiteja un Vecāko darba inspektoru komiteja.
  4. EU-OSHA regulāri informē Eiropas sociālā dialoga instances un nozares sociālā dialoga komitejas un sadarbojas ar tām.

Eiropas Komisija

Eiropas Parlaments

ES Padome