ES iestādes

EU-OSHA kā viena no ES decentralizētajām aģentūrām ir autonoma ES struktūra, kas uztur gan oficiālas, gan neformālas ciešas attiecības ar ES iestādēm un daudzām ES struktūrām un aģentūrām. Koordinācijas birojam Briselē ir svarīga loma šo saišu uzturēšanā.

EU-OSHA sniedz informāciju ES iestādēm, kā arī dalībvalstīm, sociālajiem partneriem un darba aizsardzības speciālistiem. Iestādes ir EU-OSHA produktu un pakalpojumu galveno lietotāju vidū.  Oficiālās attiecības ir šādas:

  1. EU-OSHA ir svarīga loma ES politikas īstenošanā darba aizsardzības jomā, jo īpaši ES darba aizsardzības stratēģiskā satvara īstenošanā.
  2. EU-OSHA valdē ir Eiropas Komisijas (EK) pārstāvji un viens novērotājs, ko ieceļ Eiropas Parlaments (EP).
  3. Iemaksas EU-OSHA budžetā nosaka, izmantojot vispārējo ES budžeta procedūru.
  4. Ir ieviesti dažādi pārskatatbildības mehānismi, kas nodrošina EU-OSHA pilnīgu ziņošanu iestādēm par tās darbībām

Pastāv arī neoficiālas attiecības:

  1. EU-OSHA aicina iestāžu pārstāvjus piedalīties dažādos tās projektos un tīklos. EK ierēdņi regulāri darbojas EU-OSHA projektu padomdevējās komitejās vai koordinācijas komitejās. Uz EU-OSHA konferencēm uzaicina runātājus vai dalībniekus no EK, Eiropas Parlamenta vai citām ES struktūrām;
  2. EU-OSHA sadarbojas ar iestādēm projektu un pasākumu jomā un sadarbojas ar Padomi saistībā ar prezidentvalsts programmām, nodrošinot speciālās zināšanas, runātājus, moderatorus vai citu atbalstu prezidentvalsts pasākumiem. Tiek organizēti arī kopīgi pasākumi ar Eiropas Parlamentu;
  3. EU-OSHA ir iesaistīta ES iestāžu komitejās un tīklos, piemēram, EK Darba drošības un veselības aizsardzības padomdevēja komitejā (ACSH) un Vecāko darba inspektoru komitejā (SLIC).
  4. EU-OSHA regulāri informē oficiālās Eiropas sociālā dialoga komitejas un tās nozaru sociālā dialoga komitejas un sadarbojas ar tām.

Eiropas Komisija

Eiropas Parlaments

  • Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja: EU-OSHA regulāri ziņo EMPL komitejai.  Komiteja tiek regulāri informēta par EU-OSHA darba programmu un pasākumiem, kā arī par pastāvīgo sadarbību ar galvenajiem Eiropas Parlamenta deputātiem. 

ES Padome

  • ES PadomeEU-OSHA sistemātiski piedalās ES Padomes darbībās, jo īpaši ar savas valsts kontaktpunktu tīkla un trīspusējās valdes locekļu starpniecību.  Aģentūra arī sniedz palīdzību tām valstīm, kuras uzņem Padomes rotējošo prezidentūru, izmantojot savus valsts tīklus un sadarbojoties ar Briselē izvietotajām pastāvīgajām pārstāvniecībām ES.