Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos

©EU-OSHA/David Tijero

Mikrouzņēmumi un mazie uzņēmumi (MMU) ir galvenie ekonomiskās izaugsmes, inovāciju, nodarbinātības un sociālās integrācijas virzītājspēki, un tie veido ES ekonomikas mugurkaulu.

Komisijas Ieteikumā 2003/361/EK MMU ir definēti šādi:

  • mikrouzņēmumā strādā mazāk nekā 10 darbinieku, un tā gada apgrozījums vai bilances kopsumma nepārsniedz  2 miljonus EUR;
  • mazā uzņēmumā strādā mazāk nekā 50 darbinieku, un tā gada apgrozījums vai bilances kopsumma nepārsniedz 10 miljonus EUR.

Eiropas Savienībā 2018. gadā bija mazliet vairāk par 25 miljoniem MVU, no kuriem 93 % bija mikro MVU. ES nefinanšu uzņēmējdarbības nozarē (NFBS) no visiem uzņēmumiem 99,8 % bija MVU, radot 56,4 % pievienotās vērtības un 66,6 % nodarbinātības šajā nefinanšu nozarē.

Avots: 2018./2019. gada ziņojums par Eiropas MVU, 11. lpp.

Ar kādām problēmām saskaras MMU?

Darba aizsardzība MMU bieži ir slikti organizēta, turklāt darba ņēmēji ir pakļauti lielākam nelaimes gadījumu darbā un ar darbu saistītu veselības traucējumu riskam. MMU ir neviendabīgi, un tiem trūkst vienotas pārstāvības. Tas rada problēmas saistībā ar darba apstākļu uzraudzību, informētības paaugstināšanu un darba aizsardzības prasību izpildi. Šis jautājums ir viena no prioritātēm valstu darba aizsardzības stratēģijās, Eiropas Komisijas stratēģiskajā satvarā un Eiropas sociālo tiesību pīlāra kontekstā.

Dažādi pētījumi, tostarp EU-OSHA Eiropas uzņēmumu apsekojums par jauniem un nākotnes riskiem (ESENER), liecina, ka, jo mazāks ir uzņēmums, jo vairāk ir problēmu saistībā ar darba aizsardzības pārvaldību. Tajā pašā laikā ESENER rezultāti liecina, ka dažās ES valstīs un nozarēs arī ļoti mazos uzņēmumos ir augsts darba aizsardzības pārvaldības līmenis. Tas nozīmē, ka ar pareizu atbalstu var ievērojami uzlabot darba aizsardzības pārvaldību MMU. 

EU-OSHA projekts darba aizsardzības uzlabošanai mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos

ES-OSHA plaša mēroga projekta “Darba aizsardzības uzlabošana mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos” (2014.–2018. gads) mērķis bija apzināt ar politikām, stratēģijām un praktiskiem risinājumiem saistītos galvenos panākumu faktorus MMU darba aizsardzības uzlabošanā Eiropā.

Ko pētījumi atklāj par darba aizsardzību MMU?

Projekta pirmajā posmā noskaidroja, cik lielā mērā MMU visā Eiropā saskaras ar darba aizsardzības problēmām, un konstatēja dažus faktorus, kas šajos uzņēmumos veicina sliktu darba aizsardzības pārvaldību. Literatūras apskatā Konteksts un darba aizsardzības pasākumi mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES ir norādīts, ka “vispārējs un daudzveidīgs resursu trūkums” ir iemesls, kāpēc ievērojama daļa MMU izmanto “vieglākā ceļa” uzņēmējdarbības stratēģijas. Šādu uzņēmumu galvenās iezīmes ir vājš ekonomiskais stāvoklis, bažas par ekonomisko izdzīvošanu, ieguldījumu trūkums darba aizsardzībā, īpašnieku un vadītāju nepietiekamas zināšanas, informētība un kompetence, kā arī attieksme un prioritātes, kas neveicina darba aizsardzību.

Darbavietas perspektīva

Attieksmi pret darba aizsardzību un darba aizsardzības praksi MMU pētīja, izmantojot 360 padziļinātas intervijas ar darbiniekiem, kā arī ar īpašniekiem un vadītājiem. Attieksmi bieži raksturoja, piemēram, izteikti reaktīva pieeja darba aizsardzībai, uzskats, ka “veselais saprāts” ir pietiekams darba aizsardzības pasākums, un pārliecība, ka riski ir “darba daļa”. Tomēr konstatēja arī labas prakses piemērus.

Lasiet ziņojumu Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES: darbvietas perspektīva.

Vai pastāv laba prakse, ko varam izmantot?

Eiropā ir daudz dažādu piemēru par veiksmīgām darba aizsardzības politikām, stratēģijām un rīkiem, kas orientēti uz darba aizsardzību MMU. Vairāk nekā 40 šādu piemēru ir sīki aprakstīti ziņojumā Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES: no politikas uz praksi — labas prakses piemēri.

Labas prakses piemērus pētīja papildus, lai noteiktu, “kas darbojas, kā labā un kādos apstākļos”, tostarp noskaidrotu šo piemēru pozitīvas ietekmes un pārnesamības plašo potenciālu.

Lasiet ziņojumu No politikas uz praksi: politikas, stratēģijas, programmas un pasākumi darba aizsardzības atbalstam mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos, kurā aplūkota arī to darba aizsardzības starpnieku pieredze, kas strādā ar MMU.

Kā panākt, lai darba aizsardzības politikas un pasākumi sasniedz MMU?

Projekta kopējos rezultātus analizēja, lai sniegtu ar pierādījumiem pamatotus ieteikumus efektīvāku politikas programmu un pasākumu izstrādei ar mērķi uzlabot darba aizsardzību MMU. Darba aizsardzība mikrouzņēmumos un mazos uzņēmumos ES — SESAME trīs gadu projekta galīgais ziņojums. Ziņojumā ir norādīts uz šādu aspektu nozīmi:

  • visu galveno regulatīvās jomas dalībnieku iesaiste;
  • regulatīvo pārbaužu pastiprināšana;
  • ilgtspējīgu, viegli piemērojamu un pārnesamu risinājumu piedāvāšana;
  • darba aizsardzības labāka integrēšana nozarspecifiskās izglītības sistēmās;
  • arodbiedrību un darba devēju organizāciju iesaiste tādu politiku izstrādē, kas var sasniegt MMU;
  • pasākumu uzlabošana piegādes ķēdē.

EU-OSHA palīdz MMU novērtēt arodriskus

Atbilstošs riska novērtējums ir veselīgu darbvietu priekšnoteikums. Tomēr riska novērtēšana var būt diezgan sarežģīta, jo īpaši tādiem MMU, kam var nebūt vajadzīgo resursu vai zinātības efektīvai novērtēšanai.

EU-OSHA tiešsaistes interaktīvās riska novērtējuma (OiRA) platformas mērķis ir palīdzēt pārvarēt šīs grūtības. OiRA ir pirmā ES līmeņa iniciatīva ar mērķi rosināt MMU (galvenokārt ar dalībvalstu, kā arī ES un dalībvalstu līmeņa sociālo partneru starpniecību) novērtēt riskus.

Lai uzzinātu vairāk par arodrisku novērtēšanu MMU, izlasiet šo saistīto OSHwiki rakstu.