Juridisks paziņojums

Saistību atruna

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra uztur šo tīmekļa vietni, lai veicinātu publisku piekļuvi informācijai par savu darbību, un kā rīku, lai piekļūtu informācijai par darba drošību un veselības aizsardzību. Mūsu mērķis ir nodrošināt, lai šī informācija tiktu sniegta savlaicīgi un lai tā būtu precīza. Ja mums ziņos par kļūdām, mēs centīsimies tās izlabot. Tomēr Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību vai saistības attiecībā uz informāciju šajā tīmekļa vietnē.

Minētā informācija:

  • ir vispārīga, un tā nav paredzēta, lai atsauktos uz konkrētajiem kādas konkrētas personas vai struktūras apstākļiem;
  • ne vienmēr ir visaptveroša, pilnīga, precīza vai atjaunināta;
  • dažkārt ir saistīta ar ārējām tīmekļa vietnēm, kuras nav Aģentūras pārziņā un par kurām Aģentūra neuzņemas nekādu atbildību;
  • nav uzskatāma par profesionāliem vai juridiskiem padomiem (ja jums ir vajadzīgs profesionāls vai juridisks padoms, jums vienmēr būtu jākonsultējas ar atbilstīgi kvalificētu speciālistu).

Mūsu mērķis ir pēc iespējas samazināt traucējumus, ko rada tehniskas kļūmes. Tomēr daži dati vai informācija šajā tīmekļa vietnē, iespējams, ir sagatavoti vai sakārtoti tādās datnēs vai formātā, kas nav drošs pret kļūdām, un mēs nevaram garantēt, ka šādas problēmas netraucēs mūsu darbībai vai kā citādi to neietekmēs. Aģentūra neuzņemas atbildību par problēmām, kas radušās šīs vietnes vai ar to saistītu ārēju vietņu lietošanas rezultātā.

Šī atruna nav paredzēta, lai ierobežotu Aģentūras atbildību pretēji jebkurām prasībām, kas ir noteiktas piemērojamajos valstu tiesību aktos, nedz arī lai Aģentūru atbrīvotu no atbildības tajos jautājumos, kurus nevar izslēgt saskaņā ar šādiem tiesību aktiem.

Tulkojumu nodrošina Tulkošanas centrs (CdT, Luksemburga), pamatojoties uz angļu valodas oriģināla tekstu.

 

Autortiesību paziņojums

© Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra

Materiālu pavairošana ir atļauta ar nosacījumu, ka tiek norādīts informācijas avots, izņemot gadījumus, kad noteikts citādi.
Gadījumos, kad ir vajadzīga iepriekšēja atļauja tekstuālas un multimediju (skaņa, attēli, programmatūra utt.) informācijas pavairošanai vai izmantošanai, ar šādu atļauju atceļ iepriekš minēto vispārējo atļauju un tajā konkrēti norāda jebkādus lietošanas ierobežojumus.