<i>EU-OSHA</i> dibināšanas regula

Aģentūras darbību juridiskais pamats ir Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 16. janvāra Regula (ES) 2019/126, ar ko izveido Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA) un atceļ Padomes Regulu (EK) Nr. 2062/94.

Izlasiet regulu.