Eiropas standarti

"Saskaņots standarts" ir standarts, ko pieņēmusi viena no Eiropas standartizācijas organizācijām — Eiropas Standartizācijas komiteja (CEN), Eiropas Elektrotehniskās Standartizācijas komiteja (CENELEC) un Eiropas Telekomunikācijas standartu institūts (ETSI) — pēc Eiropas Komisijas lūguma.

Tā dēvētā "jaunā pieeja" ir inovatīvs tehniskās saskaņošanas veids, ar ko sadala atbildību starp Eiropas likumdevēju un Eiropas standartu iestādēm.

"Jaunā pieeja" ir pamatota uz turpmāk minētajiem pamatprincipiem.

  • Eiropas direktīvas nosaka "būtiskākās prasības", lai nodrošinātu augsta līmeņa veselības aizsardzību, drošību, patērētāju aizsardzību vai vides aizsardzību. Šādas direktīvas saskaņā ar jauno pieeju ir pamatotas uz Līguma par Eiropas Savienības darbību 114. pantu (bijušais EKL 95. pants), kas ļauj pieņemt pasākumus, lai uzlabotu preču brīvu kustību.
  • Uzdevums izstrādāt atbilstošus saskaņotus standartus, kas atbilst direktīvās noteiktajām būtiskajām prasībām, ir uzticēts Eiropas standartizācijas organizācijām (CEN, CENELE un ETSI).
  • Pieņem, ka produkti, kuros ievēroti saskaņotie standarti, atbilst atbilstošajām būtiskajām prasībām (atbilstības prezumpcija, CE marķējums), un dalībvalstīm ir jāpieņem šādu produktu brīva kustība.
  • Šo standartu lietošana ir brīvprātīga. Ir iespējams ievērot alternatīvus standartus, bet tādā gadījumā ražotājiem ir pienākums pierādīt, ka viņu produkti atbilst būtiskajām prasībām.

Padziļinātāku informāciju par direktīvām, kas pieņemtas saskaņā ar jauno pieeju, var atrast direktīvu sadaļā vai šādās Eiropas Komisijas tīmekļa vietnēs:

 

Saites uz Eiropas un starptautiskajām standartizācijas iestādēm 

Valsts standartizācijas iestādes

CEN dalībnieki
Valsts Iestāde/CEN dalībnieks
Austrija Österreichisches Normungsinstitut (ON)
Beļģija Bureau de Normalisation/Bureau voor Normalisatie (NBN)
Bulgārija Българският институт за стандартизация (BDS) (Bulgārijas Standartizācijas institūts)
Kipra Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Čehijas Republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dānija Dansk Standard (DS)(Dānijas standarts)
Igaunija Eesti Standardikeskus (EVS)
Somija Suomen Standardisoimisliitto r.y. (SFS)
Francija Association Française de Normalisation (AFNOR)
Vācija Deutsches Institut für Normung e.V. (DIN)
Grieķija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungārija Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islande Islenskir Stadlar (IST)
Īrija National Standards Authority of Ireland (NSAI) (Īrijas Nacionālā standartu iestāde)
Itālija Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI)
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Lietuva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST) (Lietuvas Standartizācijas departaments)
Luksemburga Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) (Maltas Konkurences un patērētāju lietu iestāde)
Nīderlande Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvēģija Norsk Standard (SN) (Norvēģijas standarts)
Polija Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugāle Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumānija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovākija Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovēnija Slovenian Institute for Standardization (SIST) (Slovēnijas Standartizācijas institūts)
Spānija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Zviedrija Swedish Standards Institute (SIS) (Zviedrijas standartu institūts)
Šveice Schweizerische Normen-Vereinigung (SNV)

CENELEC dalībnieki  

Valsts Iestāde/CEN dalībnieks
Austrija Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Beļģija Comité Electrotechnique Belge / Belgisch Elektrotechnisch Comité
Bulgārija Българският институт за стандартизация (BDS) (Bulgārijas Standartizācijas institūts)
Kipra Κυπριακοσ Οργανισμοσ Τυποποιησησ (CYS)
Čehijas Republika Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
Dānija Dansk Standard (DS)(Dānijas standarts)
Igaunija Eesti Standardikeskus (EVS)
Somija Sähkö- ja Elektroniikka-alan Kansallinen Standardointijärjestö (SESKO)
Francija Union Technique de l'Electricité
Vācija Deutsche Kommission Elektrotechnik Elektronik
Grieķija Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ELOT)
Ungārija Magyar Szabványügyi Testület (MSZT)
Islande Staðlaráð Íslands
Īrija Electro-Technical Council of Ireland Limited (Īrijas Elektrotehniskā padome ar ierobežotu atbildību)
Itālija Comitato Elettrotecnico Italiano (Itālijas Elektrotehnikas komiteja)
Latvija Latvijas Standarts (LVS)
Lietuva Lietuvos Standartizacijos Departamentas (LST) (Lietuvas Standartizācijas departaments)
Luksemburga Institut Luxembourgeois de la normalisation, de l'accreditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS)
Malta Malta Competition and Consumer Affairs Authority (MCCAA) (Maltas Konkurences un patērētāju lietu iestāde)
Nīderlande Nederlands Normalisatie-instituut (NEN)
Norvēģija Norsk Elektroteknisk Komite (Norvēģijas Elektrotehniskā komiteja)
Polija Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)
Portugāle Instituto Português da Qualidade (IPQ)
Rumānija Asociaţia de Standardizare Din România (ASRO)
Slovākija Slovenský ústav technickej normalizácie (SUTN)
Slovēnija Slovenian Institute for Standardization (SIST) (Slovēnijas Standartizācijas institūts)
Spānija Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR)
Zviedrija SEK Svensk Elstandard
Šveice Electrosuisse