ES stratēģiskais satvars par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam

Image

Eiropas Komisijas stratēģiskajā satvarā par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam ir noteiktas galvenās prioritātes un darbības, lai uzlabotu darbinieku veselību un drošību, pievēršoties straujām pārmaiņām ekonomikā, demogrāfijā un darba modeļos.

Stratēģiskās prioritātes

Stratēģiskajā satvarā ir izmantota trīspusēja pieeja, iesaistot ES iestādes, dalībvalstis, sociālos partnerus un citas ieinteresētās personas, un tajā galvenā uzmanība pievērsta trim galvenajām prioritātēm:

  1. paredzēt un pārvaldīt pārmaiņas saistībā ar zaļo, digitālo un demogrāfisko pārkārtošanos;
  2. uzlabot ar darbu saistītu nelaimes gadījumu un slimību novēršanu un censties panākt Vision Zero pieeju ar darbu saistītiem nāves gadījumiem;
  3. palielināt sagatavotību reaģēt uz pašreizējām un turpmākām veselības krīzēm.

Satvara īstenošana – EU-OSHA galvenā loma

Satvara panākumi ir atkarīgi no tā īstenošanas ES, valstu, nozaru un uzņēmumu līmenī, un būtiska nozīme ir efektīvai īstenošanai, sociālajam dialogam, finansējumam, izpratnes veidošanai un datu vākšanai. EU-OSHA ar savu plašo partneru tīklu ir labas iespējas veicināt rīcību, sadarbību un apmaiņu un sasniegt satvara vērienīgos mērķus.

EU-OSHA prognožu pētījumu un pārskata projektu mērķis ir paredzēt riskus un noteikt prioritātes, lai sniegtu informāciju darba aizsardzības prakses un politikas izstrādei tādās jomās kā digitalizācija un zaļās darbvietas, stress un psihosociālie riski. EU-OSHA arī nodrošina viegli izmantojamus resursus, lai palīdzētu darbavietās ieviest profilaksi praksē, un tiek izstrādāti daudzi norādījumi, lai palīdzētu nodrošināt darbinieku drošību pandēmijas laikā, neatkarīgi no tā, vai tie ir pakļauti riskam priekšplānā vai pielāgojas darbam no mājām. Aģentūras iesaistīšanās kancerogēnu ceļvedī un veselīgu darba vietu kampaņās liecina par aģentūras apņemšanos veicināt profilakses kultūru visā Eiropā un ārpus tās, kas ir ES darba aizsardzības politikas stūrakmens.

Iepazīstieties ar ES stratēģisko satvaru par drošību un veselības aizsardzību darbā 2021.–2027. gadam