REACH — Regula, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

Ražotājiem un piegādātājiem visā piegādes ķēdē ir jāsniedz informācija par vielu radītajiem riskiem un to, kā tie būtu jāpārvalda.

Tāpat REACH paredz pienākumu uzņēmumiem vai personām, kas izmanto ķimikālijas vai nu atsevišķi, vai maisījumā ražošanas vai profesionālās darbības gaitā, nodot informāciju ķimikāliju ražotājiem un piegādātājiem vai Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (ECHA). Šos uzņēmumus sauc par pakārtotajiem lietotājiem. Pakārtotajiem lietotājiem ir galvenā loma ķīmisko vielu drošas izmantošanas veicināšanā, īstenojot drošu lietošanu savā uzņēmumā, kā arī ziņojot atbilstošu informāciju gan piegādātājiem, gan saviem klientiem.

Regula ir arī tieši saistīta ar Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), kas nosaka bīstamības un piesardzības paziņojumus un piktogrammas, kas ir svarīgs informācijas avots aizsardzībai darbavietā.

Saites uz tiesību aktiem par darba drošību

Saskaņā ar tiesību aktiem par darba drošību darba devēja pienākums ir veikt risku novērtējumu un nodrošināt, lai darbinieki ir aizsargāti un tiem ir sniegta informācija, norādījumi un apmācība par ķīmisko vielu drošu izmantošanu darbavietā, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no marķējuma un drošības datu lapas. Darba devēja tiesības arī ir pieprasīt papildinformāciju no piegādātāja.

REACH nemitīgi apkopo datus par veselības un drošības riskiem, ko rada ķīmisku vielu lietošana. Reģistrētājam (ražotājam vai importētājam), kuram ir jāsniedz šie dati ECHA, arī jāpaziņo šī informācija pakārtotajam lietotājam, nodrošinot paplašinātu drošības datu lapu, kurā iekļauti iedarbības scenāriji ar darba apstākļiem un risku pārvaldības pasākumi drošai izmantošanai, nolūkā sekmēt darbinieku apmācību un risku novērtējuma procedūru. Turklāt reģistrētājam ir tiesības saņemt informāciju no pakārtotajiem lietotājiem par ieteikto risku pārvaldības pasākumu lietderību, jo īpaši tad, ja tie ir nepiemēroti.

Reģistrācija

REACH paredz, ka ir jāreģistrē visas ķīmiskās vielas, kas ražotas vai importētas ES 1 tonnas vai lielākā apmērā gadā.

Galvenie punkti
Vairums uzņēmumu izmanto ķīmiskās vielas, dažreiz pat to nenojaušot, tāpēc jums vajadzētu noskaidrot pienākumus, ja savā ražošanas vai profesionālajā darbībā saskaraties ar ķīmiskajām vielām, piemēram, ar krāsām, līmēm vai tīrīšanas līdzekļiem. Saskaņā ar REACH jums var būt zināmi pienākumi. Ja jūsu uzņēmums izmanto ķīmiskās vielas darbavietā, pie darba devēja noskaidrojiet, vai:

  • izmantotās ķīmiskās vielas ir reģistrētas vai arī tās ir paredzēts reģistrēt; Šī informācija ir sniegta ECHA tīmekļa vietnē.
  • izmantošanas veidi ir iekļauti aktualizētās drošības datu lapās.
  • risku novērtējumā ir ņemti vērā risku pārvaldības pasākumi, kas aprakstīti drošības datu lapās un iedarbības scenārijos, lai nodrošinātu ķīmiskās vielas drošu izmantošanu;
  • ir notikusi apspriešanās ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbavietas risku novērtējumu un vai tie ir informēti.

Avots: ECHA, ETUI

Ražotājiem un importētājiem ir jāiesniedz ECHA informācija par vielas kaitīgajām īpašībām, par klasificēšanu un marķēšanu un vielas radīto, iespējamo risku novērtējumu. Tiem vajadzētu sadarboties ar citiem uzņēmumiem, kuri reģistrē to pašu vielu. Ir jānoskaidro trūkstošie dati un jāaktualizē drošības datu lapas.

ECHA informācijas sadaļa par ķimikālijām nodrošina piekļuvi centralizētām datubāzēm, kas pieejamas sabiedrībai un iestādēm (ECHA, Eiropas Komisijai, dalībvalstu kompetentajām iestādēm un tiesībaizsardzības iestādēm).

Reģistrācijas termiņi

REACH stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā, un tās mērķis bija optimizēt un uzlabot ES iepriekšējo tiesisko regulējumu par ķimikālijām.

Tajā paredzēti trīs reģistrācijas posmi, kuri beidzas 2010. gada 30. novembrī, 2013. gada 30. maijā un 2018. gada 30. maijā.

Uzziniet vairāk par kopīgām kampaņām ar Eiropas arodbiedrībām un ECHA par darba devēju pienākumiem saskaņā ar REACH: 2010.; 2012.; 2013.; 2015.

Vērtēšana

ECHA un dalībvalstis novērtē informāciju, ko iesniedz uzņēmumi, lai pārbaudītu reģistrācijas dokumentācijas un pārbaužu priekšlikumu kvalitāti, kā arī noskaidrotu, vai noteikta viela rada risku cilvēku veselībai vai videi. Atsevišķam skaitam vielu izraudzīta dalībvalsts veic padziļinātu novērtējumu. Ķīmiskās vielas, ko jau reglamentē citi tiesību akti, piemēram, medikamenti vai radioaktīvas vielas, ir daļēji vai pilnībā atbrīvoti no REACH prasībām.

Sīkāka informācija par ķimikāliju novērtēšanu (ECHA)

Licencēšana un ierobežošana

Saskaņā ar REACH bīstamas vielas var aizliegt, ja to riski ir nepārvaldāmi. Iespējams arī ierobežot lietošanu vai noteikt iepriekšēju licencēšanu.

Dalībvalsts vai ECHA (pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma) var ierosināt ierobežojumus. Divas zinātniskās komitejas novērtē un ECHA nosūta atzinumus Eiropas Komisijai, kas ierosina jauna aizlieguma vai spēkā esoša aizlieguma pārskatīšanas pieņemšanas.

Dalībvalsts vai ECHA (pēc Komisijas pieprasījuma) vai ierosināt, lai vielu noteiktu kā vielu, kas izraisa ļoti lielas bažas (SVHC), kuru izmantošanai var būt nepieciešama atļauja. Ja SVHC ir iekļauta atļauju sarakstā, uzņēmumi var sūtīt pieteikumu ECHA, pieprasot atļauju noteiktiem pielietojumiem, taču nevar pielietot to citiem mērķiem. Kancerogēni, reprotoksiskas vielas un mutagēni, kā arī elpošanas ceļu jūtīguma palielinātāji uzskatāmi par SVHC, taču ierosinājumus var veikt arī par citām vielām.

Ilgtermiņā viskaitīgākās vielas būtu jāaizstāj ar mazāk bīstamām. Aizsargājot darbiniekus, aizstāšana un izslēgšana ir pirmie pasākumi, kurus nepieciešams izmantot. Noteikti pārbaudiet savas valsts tiesību aktus par konkrētiem, veicamiem pasākumiem, aizliegumiem un lietošanas ierobežojumiem.

Atbalsts

REACH arī izveidoja ECHA, kam ir centrālās koordinācijas un īstenošanas loma kopējā procesā.

Valstu palīdzības dienesti atbalsta aģentūru un sniedz norādījumus un informāciju. Tie arī bieži vien nodrošina koordināciju ar valstu DDVA iestādēm.