You are here

— attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu

nozīmē ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu Vienotā ķimikāliju reģistrēšanas, vērtēšanas, licencēšanas un ierobežošanas sistēmā informāciju par radītajiem riskiem un to novēršanu ir jānodrošina visā ražošanas ķēdē.

arī nosaka uzņēmumiem un privātpersonām, kuri izmanto ķīmisku vielu vienu pašu vai maisījumos savā ražošanas vai profesionālajā darbībā, sniegt informāciju ķīmisko vielu ražotājiem vai Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (). Šos uzņēmumus sauc par pakārtotajiem lietotājiem. Pakārtotajiem lietotājiem ir galvenā loma ķīmisko vielu drošas izmantošanas veicināšanā, īstenojot drošu lietošanu savā uzņēmumā, kā arī ziņojot atbilstošu informāciju gan piegādātājiem, gan saviem klientiem.

Šī regula ir arī tieši saistīta ar Regulu par vielu un maisījumu klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu (CLP), kura nosaka bīstamības un piesardzības apzīmējumus, kā arī piktogrammas, kuras ir svarīgs informācijas avots darbavietas aizsardzībai.

Saites uz tiesību aktiem par darba drošību

Saskaņā ar tiesību aktiem par darba drošību darba devēja pienākums ir veikt risku novērtējumu un nodrošināt, lai darbinieki ir aizsargāti un tiem ir sniegta informācija, norādījumi un apmācība par ķīmisko vielu drošu izmantošanu darbavietā, pamatojoties uz informāciju, kas iegūta no marķējuma un drošības datu lapas. Darba devēja tiesības arī ir pieprasīt papildinformāciju no piegādātāja.

nepārtraukti uzkrāj datus par veselības un drošības riskiem, kurus rada ķīmisko vielu lietošana. Reģistrētājam (ražotājam vai importētājam), kuram ir jāsniedz šie dati Eiropas Ķimikāliju aģentūrai, arī jāpaziņo šī informācija pakārtotajam lietotājam, nodrošinot paplašinātu drošības datu lapu, kurā iekļauti iedarbības scenāriji ar darba apstākļiem un risku pārvaldības pasākumi drošai izmantošanai, nolūkā sekmēt darbinieku apmācību un risku novērtējuma procedūru. Turklāt reģistrētājam ir tiesības saņemt informāciju no pakārtotajiem lietotājiem par ieteikto risku pārvaldības pasākumu lietderību.

Reģistrācija

nosaka visu to ķīmisko vielu reģistrāciju, kuras ir ražotas vai importētas ES ar gada apjomu 1 tonna vai vairāk.

Galvenie punkti
Vairums uzņēmumu izmanto ķīmiskās vielas, dažreiz pat to nenojaušot, tāpēc jums jānoskaidro pienākumi, ja savā ražošanas vai profesionālajā darbībā saskaraties ar ķīmiskajām vielām. Saskaņā ar jums, iespējams, ir noteikta atbildība. Ja jūsu uzņēmums izmanto ķīmiskās vielas darba vietā, pie darba devēja noskaidrojiet, vai:

  • izmantotās ķīmiskās vielas ir reģistrētas vai arī tās ir paredzēts reģistrēt; šī informācija ir sniegta tīmekļa vietnē;
  • izmantošanas veidi ir iekļauti aktualizētās drošības datu lapās;
  • risku novērtējumā ir ņemti vērā risku pārvaldības pasākumi, kas aprakstīti drošības datu lapās un iedarbības scenārijos, lai nodrošinātu ķīmiskās vielas drošu izmantošanu;
  • ir notikusi apspriešanās ar darbiniekiem vai to pārstāvjiem par darbavietas risku novērtējumu un vai tie ir informēti.

Avots:

Ražotājiem un importētājiem ir jāiesniedz ECHA informācija par vielas kaitīgajām īpašībām, par klasificēšanu un marķēšanu un vielas radīto, iespējamo risku novērtējumu. Tiem ir jāsadarbojas ar citiem uzņēmumiem, kuri reģistrē to pašu vielu. Ir jānoskaidro trūkstošie dati un jāaktualizē drošības datu lapas.

un dalībvalstis izvērtē uzņēmumu iesniegto informāciju, lai noteiktu reģistrācijas dokumentācijas un testēšanas priekšlikumu kvalitāti un noskaidrotu, vai konkrētā viela rada risku cilvēku veselībai vai apkārtējai videi. Atsevišķam skaitam vielu izraudzīta dalībvalsts veic padziļinātu novērtējumu. Ķīmiskās vielas, kuras jau regulē citi tiesību akti, piemēram, par zālēm, vai par radioaktīvām vielām, ir daļēji vai pilnībā atbrīvotas no prasībām.

sadaļā „Informācija par ķīmiskajām vielām” ir nodrošināta piekļuve centralizētai datu bāzei, kas ir pieejama sabiedrībai un iestādēm (, Eiropas Komisija, dalībvalstu kompetentās iestādes un piemērošanas iestādes). Tajā arī ir saite uz ESAO globālo portālu Informācijai par ķīmiskām vielām.

Licencēšana un ierobežošana

Saskaņā ar bīstamas vielas var aizliegt, ja to radītos riskus nav iespējams pārvaldīt. Iespējams arī ierobežot lietošanu vai noteikt iepriekšēju licencēšanu.

Pēc Eiropas Komisijas pieprasījuma dalībvalsts vai var ierosināt ierobežojumus. Divas zinātniskās komitejas veic novērtējumu un pārsūta atzinumus Eiropas Komisijai, kura ierosina pieņemt jaunu ierobežojumu vai esošu ierobežojumu.

Dalībvalsts vai (pēc Komisijas pieprasījuma) var ierosināt vielu identificēt kā īpaši bīstamu vielu (), kurai var noteikt licencēšanu. Ja iekļauj licencēšanas sarakstā, uzņēmumi var nosūtīt pieteikumu ar pieprasījumu licencēšanai konkrētiem lietojumiem, bet ne citādai izmantošanai. Kā tiek kvalificēti kancerogēni, reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas un mutagēni, taču var ierosināt pievienot arī citas vielas.

Ilgtermiņā viskaitīgākās vielas ir jāaizstāj ar mazāk bīstamām. Aizsargājot darbiniekus, aizstāšana un izslēgšana ir pirmie pasākumi, kurus nepieciešams izmantot. Noteikti pārbaudiet savas valsts tiesību aktus par konkrētiem, veicamiem pasākumiem, aizliegumiem un lietošanas ierobežojumiem.

Termiņi

stājās spēkā 2007. gada 1. jūnijā, lai saskaņotu un uzlabotu iepriekšējos tiesību noteikumus ķīmiskajām vielām Eiropas Savienībā (ES).

Tajā paredzēti trīs reģistrācijas posmi, kuri beidzas 2010. gada 30. novembrī, 2013. gada 30. novembrī un 2018. gada 30. novembrī.

Kopīgas kampaņas ar Eiropas arodbiedrībām un par darba devēju pienākumiem saskaņā ar : 2010.; 2012.; 2013.; 2015

Atbalsts

Ar arī izveidoja Eiropas Ķimikāliju aģentūru — , kurai kopējā procesā ir centrālā koordinēšanas un ieviešanas loma.

Valstu palīdzības dienesti atbalsta aģentūru un sniedz norādījumus un informāciju. Tie arī bieži vien nodrošina koordināciju ar valstu DDVA iestādēm.