Darba aizsardzības noteikumu ievērošanas uzlabošana

© EU-OSHA/Jim Holmes

Tā kā darba struktūra, organizācija un kontrole turpina mainīties, nodrošinot, ka uzņēmumi pilda savus pienākumus saskaņā ar darba aizsardzības prasībām, noteikumi kļūst svarīgāki nekā jebkad agrāk. EU-OSHA darbība, atbalstot atbilstību darba aizsardzības jomā (2021.–2024. gadā), aplūko faktorus, kas ietekmē atbilstību darba aizsardzības standartiem, lai veicinātu organizatorisku kontekstu, kas atbalsta uzņēmumu centienus aizsargāt darbinieku drošību un veselību.

Atbilstības darba aizsardzības prasībām uzlabošana uzņēmumos

Darba aizsardzības noteikumu ievērošana var būt sarežģīta, jo īpaši mikrouzņēmumiem un maziem uzņēmumiem (MMU). Tomēr iepriekšējos EU-OSHA pētījumos ir konstatēts, ka dažiem ārējiem faktoriem ir spēcīga ietekme uz atbilstību darba aizsardzības prasībām MMU:

  • noteikumu tiesībaizsardzībai;
  • piegādes ķēdes ietekmei;
  • ārējiem darba aizsardzības pakalpojumiem;
  • sociālajām vai nozaru normām;
  • finansiālajam atbalstam.

Šīs darbības mērķis ir sekot līdzi šiem konstatējumiem, pārskatot pieejamā atbalsta veidus un izpētot inovatīvas stratēģijas atbilstības atbalstam. Lai gan īpaša uzmanība tiek pievērsta MMU, tiek apsvērta arī lielo uzņēmumu svarīgā nozīme tādas vides radīšanā, kas veicina atbilstību.

Pētniecības programmas posmi

Pēc sākotnējā visaptverošā pārskata par atbilstību darba aizsardzības prasībām tika noteikti divi galvenie pētniecības virzieni turpmākiem padziļinātiem pētījumiem:

  • Pirmais attiecas uz tirgus pieejām darba aizsardzības veicināšanai, un tajā aplūkotas politika un stratēģijas, kas ietekmē piegādes ķēdes attiecības, lai uzlabotu atbilstību darba aizsardzības noteikumiem, īpašu uzmanību pievēršot, lauksaimniecības pārtikas un celtniecības nozarēm.
  • Otrais virziens ir vērsts uz valsts ietekmi, t. i., regulatīvām un izpildes pieejām, lai nodrošinātu atbilstību darba aizsardzības prasībām, lai apzinātu inspekciju un profilakses dienestu pieņemto inovatīvo praksi darba aizsardzības atbalstam.

COVID-19 ietekme uz atbilstību darba aizsardzības prasībām

Visaptverošajā pārskatā ir arī apzināta nepieciešamība pārbaudīt, kā COVID-19 radītās problēmas ietekmē atbilstību darba aizsardzības prasībām. Tas visspilgtāk izpaužas lauksaimniecības pārtikas un būvniecības nozarē, jo darbinieki šajās nozarēs ir vieni no tiem, kurus pandēmija un piegādes ķēdes traucējumi ietekmē visvairāk. Pētījuma mērķis ir palīdzēt izstrādāt politikas nostādnes, kas uzlabo darba apstākļus, palīdzot uzņēmumiem ievērot darba aizsardzības noteikumus.