Sadarbība ar citām aģentūrām

ES aģentūras

EU-OSHA aktīvi sadarbojas ar šādām ES aģentūrām:

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)
Eiropas Izglītības fonds (ETF)
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)
Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EASME)
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Kā ES aģentūras darbojas jūsu labā

Noskatieties šo video par to, kā ES aģentūras sniedz ieguldījumu Eiropas sabiedrībā.

 

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment  

EU-OSHA commits to zero tolerance towards sexual harassment, gender-based violence and harassment of any form in the workplace.

On 8 March 2018, EU- OSHA signed this Joint Statement of EU Agencies in support of the health, safety and well-being of all workers based on the principle of gender equality and equal treatment at work.

Joint Statement of Heads of EU agencies and Joint undertakings: Zero tolerance for sexual harassment

Saprašanās memorands starp Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fondu (EUROFOUND) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūru (EU-OSHA)

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Eiropas Savienībā veido vairākumu uzņēmumu; aptuveni 99 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir MVU, un viņi nodarbina vairāk nekā 66 % iedzīvotāju (Eurostat, 2008.). MVU notiek arī 82 % no visām darbā gūtajām traumām un aptuveni 90 % no nelaimes gadījumiem ar fatālu iznākumu (Eurofound, 2010.). Tāpēc Komunikācijas partnerības projekta (CPP) attīstīšanas valsts līmenī galvenais mērķis ir uzlabot mūsu sasniedzamību MVU un augsta riska jomām, lai informētu par DDVA nozīmīgumu.

2015. gadā jauns Paziņojums par sadarbību starp Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorātu (tagadējais Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD) un EU-OSHA veicināja oficiālas partnerības izveidošanu ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN).

Komunikācijas partnerības projekta (CPP) mērķis ir paaugstināt MVU informētību par DDVA svarīgumu un tiem nodrošināt vieglu piekļuvi praktiskai informācijai un derīgiem kontaktiem valsts un reģionālajā līmenī, tostarp izmantojot valsts partnerības sanāksmes, izpratnes veicināšanas pakotnes un citas aktivitātes, tādas kā EEN DDVA balvas.

EU-OSHA galvenie partneri tās mērķu sasniegšanā ir Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD), Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EASME), EU-OSHA valstu kontaktpunkti un EEN dalībnieki.

Paziņojums par sadarbības nolūku starp GROWTH ĢD, EU-OSHA un EASME

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Šī Saprašanās memoranda mērķis ir stiprināt sadarbību starp ECHA un EU-OSHA, lai izveidotu sinerģijas un dalītos zināšanās par abpusēji interesējošajiem jautājumiem, izmantojot pastiprinātu sadarbību un jo īpaši aktīvu informācijas apmaiņu.
Šis Saprašanās memorands stājās spēkā 2010. gada 5. maijā.

Saprašanās memorands starp ECHA un EU-OSHA

Paziņojums par sadarbības nolūku starp GROWTH ĢD, EU-OSHA un EASME

Komunikācijas partnerības projekts

Mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) Eiropas Savienībā veido vairākumu uzņēmumu; aptuveni 99 % no visiem uzņēmumiem Eiropas Savienībā ir MVU, un viņi nodarbina vairāk nekā 66 % iedzīvotāju (Eurostat, 2008.). MVU notiek arī 82 % no visām darbā gūtajām traumām un aptuveni 90 % no nelaimes gadījumiem ar fatālu iznākumu (Eurofound, 2010.). Tāpēc Komunikācijas partnerības projekta (CPP) attīstīšanas valsts līmenī galvenais mērķis ir uzlabot mūsu sasniedzamību MVU un augsta riska jomām, lai informētu par DDVA nozīmīgumu.

2015. gadā jauns Paziņojums par sadarbību starp Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorātu (tagadējais Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD) un EU-OSHA veicināja oficiālas partnerības izveidošanu ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Eiropas Biznesa atbalsta tīkla darba drošības un veselības aizsardzības balvasardzības balvaEiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir Eiropas pamatiniciatīva, kuras mērķis ir jauninājumu un uzņēmējdarbības atbalsta sniegšana MVU visā Eiropas Savienībā. Tīkls, kas ir Konkurētspējas un inovācijas pamatprogrammas daļa, ir vienas pieturas kontaktpunkts informācijas iegūšanai par ES politikām un tiesību aktiem, finansējuma iespējām, atbalstu uzņēmējdarbības partneru atrašanā, kā arī palīdzību izpētes un inovāciju spēju attīstīšanā. Tas aptver aptuveni 600 partnerorganizāciju 53 valstīs, piedāvājot MVU plašu pakalpojumu klāstu.

Komunikācijas partnerības projekta (CPP) mērķis ir paaugstināt MVU informētību par DDVA svarīgumu un tiem nodrošināt vieglu piekļuvi praktiskai informācijai un derīgiem kontaktiem valsts un reģionālajā līmenī, tostarp izmantojot valsts partnerības sanāksmes, izpratnes veicināšanas pakotnes un citas aktivitātes, tādas kā EEN DDVA balvas.

EU-OSHA galvenie partneri tās mērķu sasniegšanā ir Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorāts (GROW ĢD), Konkurētspējas un jauninājumu izpildaģentūra (EASME), EU-OSHA valstu kontaktpunkti un EEN dalībnieki.