Sadarbība ar citām aģentūrām

ES aģentūras

EU-OSHA aktīvi sadarbojas ar šādām ES aģentūrām:

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonds (Eurofound)           
Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centrs (CEDEFOP)           
Eiropas Izglītības fonds (ETF)           
Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA)           
Eiropas Inovācijas padomi un MVU izpildaģentūru (EISMEA)          
Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra (FRA)           
Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts (EIGE)

Kā ES aģentūras darbojas jūsu labā

Noskatieties šo video par to, kā ES aģentūras sniedz ieguldījumu Eiropas sabiedrībā.

 

ES aģentūru vadītāju un kopuzņēmumu kopīgais paziņojums “Nulles tolerance pret seksuālu uzmākšanos”

EU-OSHA apņemas ievērot nulles toleranci pret seksuālu uzmākšanos, ar dzimumu saistītu vardarbību un jebkāda veida personas aizskaršanu darbavietā.

EU-OSHA 2018. gada 8. martā ir parakstījusi šo ES aģentūru kopīgo paziņojumu, lai atbalstītu veselību, drošību un labjutību visiem darbiniekiem, pamatojoties uz dzimumu līdztiesības principu un vienlīdzīgu attieksmi darbā.

ES aģentūru vadītāju un kopuzņēmumu kopīgais paziņojums“Nulles tolerance pret seksuālu uzmākšanos”

Eiropas Dzīves un darba apstākļu uzlabošanas fonda (EUROFOUND) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūra (EU-OSHA) savstarpējās saprašanās memorands

Šajā EU-OSHA un Eurofound savstarpējās saprašanās memorandā ir noteiktas to ciešās sadarbības jomas. Tās ir izvēlētas, lai palielinātu ieguvumus abām aģentūrām un noteiktajās kopējo interešu jomās izvairītos no darbību dublēšanās.  
Pašreizējais saprašanās memorands stājās spēkā 2007. gada februārī.

EUROFOUND un EU-OSHA savstarpējās saprašanās memorands

Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) un Eiropas Dzimumu līdztiesības institūta (EIGE) savstarpējās sadarbības satvars

EU-OSHA un EIGE sadarbības satvara mērķis ir nodrošināt efektīvu sadarbību starp abām aģentūrām un izvairīties no darbību dublēšanās.

EU-OSHA un EIGE sadarbības satvars

Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) savstarpējās saprašanās memorands

Šī saprašanās memoranda mērķis ir uzlabot sadarbību starp ECHA un EU-OSHA, lai attīstītu sinerģiju un īstenotu zināšanu apmaiņu abpusēji interesējošos jautājumos, pateicoties ciešākai sadarbībai un jo īpaši aktīvai informācijas apmaiņai.  
Saprašanās memorands stājās spēkā 2010. gada 5. maijā.

ECHA un EU-OSHA savstarpējās saprašanās memorands

Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP) un Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras (EU-OSHA) savstarpējās sadarbības satvars

Nodomu deklarācija sadarbībai starp GROW ĢD, EU-OSHA un EISMEA

Komunikācijas partnerības projekts

Mazie un vidējie uzņēmumi jeb MVU ir Eiropas ekonomikas pamats. Tie pārstāv 99 % no visiem ES uzņēmumiem. Tajos nodarbina aptuveni 100 miljonus cilvēku, tie veido vairāk nekā pusi no Eiropas IKP, un tiem ir būtiska nozīme pievienotās vērtības radīšanā visās ekonomikas nozarēs. MVU piedāvā inovatīvus risinājumus tādām problēmām kā klimata pārmaiņas, resursu efektivitāte un sociālā kohēzija un palīdz izplatīt šo inovāciju visos Eiropas reģionos. Tāpēc tiem ir galvenā nozīme ES divējādajās pārejās uz ilgtspējīgu un digitālu ekonomiku. Tie ir būtiski Eiropas konkurētspējai un labklājībai, industriālajām ekosistēmām, ekonomiskajai un tehnoloģiskajai suverenitātei un noturībai pret ārējiem satricinājumiem.

Jauna Sadarbības deklarācija 2015. gadā starp Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorātu (tagad Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW ĢD)),  MVU izpildaģentūru  (tagad Eiropas Inovācijas padomes un MVU izpildaģentūru (EISMEA)) un EU-OSHA veicināja oficiālu partnerību ar Eiropas Biznesa atbalsta tīklu (EEN).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls

Enterprise Europe Network Occupational Safety and Health Award

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) palīdz uzņēmumiem ieviest inovācijas un attīstīties starptautiskā mērogā. Tas ir pasaules lielākais atbalsta tīkls maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) ar starptautiskiem mērķiem.

Tīkls darbojas visā pasaulē. Tajā pulcējas eksperti no dalīborganizācijām, kas ir atpazīstamas ar izcilību uzņēmējdarbības atbalsta jomā.

Komunikācijas partnerības projekta (CPP) mērķis ir palielināt MVU informētību par darba aizsardzības nozīmi un nodrošināt tiem ērtu piekļuvi praktiskai informācijai un noderīgiem kontaktiem valsts un reģionālā līmenī, tostarp valstu partnerības sanāksmēm, izpratnes veicināšanas paketēm un citiem pasākumiem, piemēram, EEN darba aizsardzības balvām.

EEN dalībnieki kopā ar Iekšējā tirgus, rūpniecības, uzņēmējdarbības un MVU ģenerāldirektorātu (GROW ĢD), Eiropas Inovācijas padomi un MVU izpildaģentūru (EISMEA) un EU-OSHA valstu kontaktpunktiem ir viens no galvenajiem partneriem, kas palīdz EU-OSHA tās mērķu sasniegšanā.