Itālija

Itālijā darba drošības un veselības aizsardzības sistēma ir pakļauta Nodarbinātības un veselības ministrijai, sadarbojoties ar reģionālajām koordinācijas komitejām un sociālajiem partneriem. To uzdevums ir sniegt konsultācijas par tiesiskā regulējuma attīstību, uzraudzību un veselības sekmēšanu, kā arī palīdzēt uzņēmumiem.


Nacionālā informācijas sistēma riska novēršanai darba vietā (SINP) (ko veido Nodarbinātības un sociālās politikas ministrija, Veselības ministrija, Iekšlietu ministrija, Trentes un Bolzano reģionu un autonomo provinču pašvaldības, Itālijas Darba ņēmēju kompensācijas iestāde (INAIL), piedaloties Itālijas Valsts ekonomikas un nodarbinātības lietu padomei, un nozares apvienotās struktūras un iestādes) sniedz vadlīnijas, plāno un novērtē profilakses pasākumus nelaimes gadījumu un arodslimību novēršanai darbavietā, kā arī vada uzraudzības darbības, paplašinot noteiktus arhīvus un izstrādājot vienotas datubāzes.


Itālijas kontaktpunktu pārstāv Inail, kurš koordinē Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras nacionālo tīklu.


Focal points' contact details