Lietuva

Lietuvā valsts politiku darba drošības un veselības aizsardzības jomā īsteno Sociālās drošības un nodarbinātības ministrija (kopā ar Veselības aizsardzības ministriju). Valsts darba inspekcija darbojas Sociālās drošības un nodarbinātības ministrijas uzraudzībā un ir atbildīga par nelaimes gadījumu un arodslimību novēršanu darbavietā, darba drošību un veselības aizsardzību, ar darbu saistītu tiesību aktu pārkāpumu novēršanu, kā arī kontrolē atbilstību Lietuvas Republikas Darba kodeksam, likumiem un standarta tiesību aktiem, kas nosaka darba drošību un veselības aizsardzību, kā arī attiecības starp darba devējiem un darba ņēmējiem uzņemumos, iestādēs, organizācijās un citās organizatoriskās struktūrās neatkarīgi no to juridiskā statusa, veida un darbības jomas, arī gadījumos, kad darba devējs ir fiziska persona (Valsts Darba inspekcijas likums Nr. IX-1768, Žin., 2003, Nr. 102-4585).Galvenie tiesību akti, kas regulē politiku darba drošības un veselības aizsardzības jomā, kā arī to izpildi Lietuvā, ir šādi: Darba kodekss un Darba drošības un veselības aizsardzības likums (Nr. IX-1672, Žin., 2003, Nr. 70-3170).Eiropas Darba drošības un veselības aizsardzības aģentūras Lietuvas kontaktpunkta funkcijas pilda Valsts Darba inspekcija. Kontaktpunkts koordinē Lietuvas darba drošību un veselības aizsardzības informācijas tīklu, kurā ietilpst darba ņēmēju un darba devēju organizācijas, zinātniskās un valsts iestādes un struktūras, kuras īsteno valsts politiku darba drošības un veselības aizsardzības jomā.


Focal points' contact details

 • State Labour Inspectorate /Valstybinė darbo inspekcija
  Algirdo g. 19
  03213
  Vilnius
  Lithuania
  Contact person: Nerita SOT
  E-mail address:
  nerita.sot [at] vdi.lt