Pohjois-Makedonia

Työsuojelu kuuluu Pohjois-Makedoniassa valtiollisen työtarkastusviraston alaisuuteen, joka puolestaan on työvoima- ja sosiaalipolitiikan ministeriön osa.

Työvoima- ja sosiaalipoliittiseen ministeriöön kiinteänä osana kuuluvana elimenä valtion työtarkastusvirasto valvoo omien tarkastajiensa suorittaman taskastusvalvonnan avulla seuraavien lakien täytäntöönpanoa: työsuhdelaki, työturvallisuus- ja työterveyslaki, työtarkastuslaki, julkisen alan virkamiehiä koskeva laki, työllisyyttä ja työttömyysturvaa koskeva laki, tilapäistöitä välittäviä toimistoja koskeva laki, vammaisten työntekijöiden työllistämistä koskeva laki, ulkomaalaisten työhönottoa koskeva laki, vapaaehtoistyötä koskeva laki, opetusalaa koskevat lait, kaupan alaa koskeva laki, tupakoinnilta suojautumista koskeva laki, työehtosopimusneuvotteluja koskeva laki, työehtosopimuksia koskeva laki, työturvallisuus- ja työterveysalan kunnallisäännöt sekä muut asaetukset (ks. tästä)

Työsuojeluasiat muodostavat monialaisen kokonaisuuden, joka koostuu suuresta määrästä työtä ja työprosesseja koskevia määräyksiä. Kokonaisuutena turvallisten työolojen luomiseen tähtäävät toimenpiteet, normit ja standardit muodostavat Pohjois-Makedoniassa perustuslaillisen kategorian. Lainsäädännössä työsuojelu on järjestetty osana työn ja työprosessien organisointia. Tämän seurauksena jokainen työntekijä on vakuutettu, mikä on sopusoinnussa jokaisen työntekijän suojelua työssä koskevan perustuslaillisen periaatteen kanssa. Termi ”työsuojelu” ei tarkoita pelkästään työntekijän suojelemista fyysisiltä loukkaantumisilta tai ammattitaudeilta, vaan se tarkoittaa myös hänen psykososiaalisen persoonallisuutensa suojelemista. Tämä monitahoinen asiakokonaisuus on käymässä yhä tärkeämmäksi.

Focal points' contact details