CLP – aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen

CLP-asetuksella (EY) N:o 1272/2008 yhdenmukaistettiin siihenastinen EU:n lainsäädäntö ja kemikaalien maailmanlaajuisesti yhdenmukaistettu luokitus- ja merkintäjärjestelmä GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals). Se liittyy myös REACH-lainsäädäntöön. CLP-asetus tuli voimaan 20. tammikuuta  2009 ja sillä korvataan asteittain luokitus ja merkinnät, jotka on tähän asti tehty vaarallisista aineista annetun direktiivin (67/548/ETY) ja vaarallisista valmisteista annetun direktiivin (1999/45/EY) mukaisesti. Molemmat edellä mainitut direktiivit kumottiin 1.  kesäkuuta 2015.

GHS on otettu käyttöön monissa maissa eri puolilla maailmaa, ja sitä käytetään nykyään myös vaarallisten aineiden kansainvälisen ja kansallisen sääntelyn perustana.

Kemikaalien vaaroista ilmoitetaan merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa olevilla huomiosanoilla ja varoitusmerkeillä.

Uudet punareunaiset kuvamerkit korvaavat tutut oranssit varoitusmerkit.

Vanhat termit on korvattu uusilla:

 • seokset ovat korvanneet valmisteet
 • englannin kielessä termi hazardous (vaarallinen) on korvannut termin dangerous
 • varoitusmerkit ovat korvanneet symbolit
 • vaaralausekkeet ovat korvanneet riskiä osoittavat lausekkeet
 • turvalausekkeet ovat korvanneet turvallisuustoimenpiteitä osoittavat lausekkeet
 • huomiosanat (esim. vaara, varoitus) ovat korvanneet vaaratunnukset.

 

Lataa viraston juliste ja lehtinen, joista löydät varoitusmerkkien selitykset

Katso Napo-elokuva Vaara: kemikaaleja!

© Napo-konsortio

Luokitus

Useimmissa tapauksissa toimittajat päättävät aineen tai seoksen luokituksen. Tätä kutsutaan itse tehtäväksi luokitukseksi.

Joissakin tapauksissa päätös kemikaalin luokituksesta tehdään yhteisön tasolla riittävän riskinhallinnan varmistamiseksi. Jäsenvaltiot, valmistajat, maahantuojat ja jatkokäyttäjät voivat ehdottaa kemikaalin luokituksen ja merkinnän yhdenmukaistamista koko Euroopan unionissa. Tiedot annetaan myös saataville luokituksia ja merkintöjä koskevassa luettelossa.

Tämä koskee yleensä kaikkein vaarallisimpia aineita eli syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia, lisääntymismyrkyllisiä ja hengitysteitä herkistäviä aineita sekä biosideja ja kasvinsuojeluaineita.. Kaikki aiemman lainsäädännön (vaarallisia aineita koskeva direktiivi) nojalla yhdenmukaistetut aineiden luokitukset on muutettu CLP:n mukaisesti yhdenmukaistetuiksi luokituksiksi. Tämän yhdenmukaistetun luokituksen ja merkinnän noudattaminen onkemikaalien toimittajille pakollista.

Keskeiset seikat

 • Kiinnitä huomiota uusiin merkintöihin ja käyttöturvallisuustiedotteisiin.
 • Perehdytä työntekijät CLP-merkinnöissä annettavien uusien tietojen ymmärtämiseen ja tunnistamiseen.
 • Tarkista, että aikomasi käyttö aineelle tai seokselle mainitaan käyttöturvallisuustiedotteessa eikä se ole käyttö, jota ei suositella.
 • Noudata uusissa merkinnöissä ja käyttöturvallisuustiedotteissa annettuja ohjeita.
 • Tarkista, onko luokitus muuttunut.
 • Arvioi työntekijöihin kohdistuvat riskit ja päivitä tarvittaessa työpaikan riskinarvioinnit.
 • Jos olet työnantaja, tiedota näistä muutoksista työntekijöillesi.
 • Jos sinulla on kysyttävää uudesta merkinnästä tai käyttöturvallisuustiedotteesta, keskustele asiasta toimittajasi kanssa.

Lähde: Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosasto.

Euroopan kemikaaliviraston verkkosivut aineiden ja seosten luokituksesta (23:lla EU:n kielellä)

Merkinnät

Toimittajan on merkittävä aineen tai seoksen pakkaukseen CLP-asetuksen mukaisesti ennen sen markkinoille saattamista joko

 • aineen luokitus vaaralliseksi
 • seoksen sisältämän yhden tai useamman aineen luokitus vaaralliseksi tietyn kynnysarvon ylittyessä.

OSHwikin artikkeli vaarallisten aineiden merkinnöistä

Euroopan kemikaaliviraston verkkosivut merkinnöistä ja pakkaamisesta (23:lla EU:n kielellä)

Luokitusten ja merkintöjen luettelo

Luokitusten ja merkintöjen luettelo on tietokanta, joka sisältää valmistajien ja maahantuojien antamaa perustietoa ilmoitettujen ja rekisteröityjen aineiden luokituksesta ja merkinnästä. Se sisältää myös luettelon oikeudellisesti sitovista yhdenmukaistetuista luokituksista (CLP-asetuksen liite VI). ECHA laatii tämän luettelon ja pitää sitä ajan tasalla.

Lisätietoa: