Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus

EU-OSHAn tutkimuksessa työntekijöiden altistumisesta syövän riskitekijöille Euroopassa tarkastellaan, miten eurooppalaiset altistuvat eräille syövän riskitekijöille työssään. Tuhansia työntekijöitä kuudessa maassa pyydetään vastaamaan kysymyksiin, joissa keskitytään heidän päivittäisiin tehtäviinsä ja jotka on räätälöity heidän työhönsä liittyviksi.

Koska syöpä aiheuttaa arviolta 53 prosenttia työperäisistä kuolemista EU:ssa ja muissa kehittyneissä maissa, luotettavat tiedot syövän riskitekijöille altistumisesta työpaikoilla ovat ratkaisevan tärkeitä sekä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden kannalta että tuottavan ja kestävän talouden kannalta.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto toteuttaa työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskevan kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena on pystyä paremmin yksilöimään syövän riskitekijät useimmissa altistumistapauksissa. Tutkimuksessa tarkastellaan myös yleisimpiä altistumistilanteita sekä niiden työntekijöiden määrää ja ominaispiirteitä, jotka altistuvat moninaisille syövän riskitekijöille, kuten asbestille, bentseenille, kromille, dieselpakokaasulle, nikkelille, piidioksidipölylle, ultraviolettisäteilylle ja puupölylle. Tutkimuksen tavoitteena on parantaa valistuskampanjoiden ja ennalta ehkäisevien toimien kohdentamista ja edistää näyttöön perustuvaa päätöksentekoa.

Tutkimuksella pyritään myös saamaan tietoa, jota voitaisiin tarvittaessa hyödyntää EU:n lainsäädännön kehittämiseen siten, että työntekijöitä voidaan paremmin suojata vaarallisilta aineilta ja ehkäistä työperäistä syöpää. Tämä koskee etenkin tulevia tarkistuksia karsinogeenejä, mutageenejä ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevaan direktiiviin.

Lisäksi tutkimuksella halutaan tukea EU:n syöväntorjuntasuunnitelmaan sisältyviä työsuojelutoimia sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan EU:n strategiakehyksen 2021–2027 keskeistä tavoitetta työperäisten sairauksien, etenkin syövän, ehkäisemisestä.

Tutustu kyselytutkimusta käsittelevään hankeyhteenvetoon

Tutkimuksen vaiheet

2017

Toteutettavuustutkimus kyselytutkimuksesta, jolla tutkittaisiin työntekijöiden altistumista syöpää aiheuttaville aineille, valmistui. Kyselyn perustana käytettiin hyväksi havaittua australialaista kyselytutkimusta, jossa hyödynnettiin innovatiivista tutkimustyökalua työperäisen altistuksen arvioimisessa (Occupational Integrated Database Exposure Assessment System, OccIDEAS).

2020

Eurooppalaisen kyselytutkimuksen valmistelutyöt käynnistyivät. Niiden pohjalta määritettiin, missä maissa tutkimus toteutettaisiin ensimmäisenä, tehtiin tutkimusmenetelmiä koskevia valmistelevia töitä sekä mukautettiin Australian kyselytutkimuksen malli eurooppalaiseen yhteyteen. Tutkimus tehtäisiin samaa sovellusta (OccIDEAS) käyttäen myös Euroopassa.

2021 ja 2022

Kyselytutkimus on laadittu, mukautettu tarkoitukseensa ja käännetty eri kielille. Keväällä 2022 toteutettiin pilottitutkimus. Tutkimus on käynnissä syyskuusta 2022 tammikuuhun 2023 kuudessa EU:n jäsenvaltiossa, nimittäin Espanjassa, Irlannissa, Ranskassa, Saksassa, Suomessa ja Unkarissa. Koulutetut tutkimushaastattelijat soittavat työntekijöille saadakseen näiden vastaukset lähes 25 000 kyselylomakkeeseen.

2023 ja 2024

Ensimmäiset tutkimustulokset on tarkoitus julkaista vuoden 2023 lopussa. EU-OSHA julkaisee myös raportin, jossa kuvataan tutkimuksen innovatiivisia menetelmiä. Tutkimuksen tuloksia täydennetään sekundaarisilla analyyseillä, joihin sisältyy erityisaiheita koskevia perusteellisia tutkimuksia. Tulosten arvioinnin pohjalta tehdään päätöksiä tutkimuksen laajentamisesta muihin maihin ja uusiin riskitekijöihin.