Työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskeva kyselytutkimus

Työperäinen syöpä on suurimpia työhön liittyviä terveysongelmia Euroopassa. Ongelmaan voidaan puuttua muun muassa tuottamalla ajantasaisia ja luotettavia tietoja työntekijöiden altistumisesta riskeille, jotka voivat johtaa sairauteen. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto teki siksi työntekijöiden altistusta syövän riskitekijöille Euroopassa koskevan kyselytutkimuksen.

Kyselytutkimuksen tavoite

Kyselytutkimuksen tavoitteena on tunnistaa aiempaa paremmin syövän riskitekijät useimmissa altistumistapauksissa. Siinä pyritään saamaan tarkka ja kattava yleiskuva, jonka avulla voidaan parantaa ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä ja poliittista päätöksentekoa sekä lisätä tietoisuutta ja viime kädessä auttaa työperäisen syövän torjunnassa.

Tutkimuksella on tarkoitus täyttää merkittävä tietopuute, joka havaittiin syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia ja lisääntymiselle vaarallisia aineita koskevan direktiivin eri uudelleentarkasteluissa.

Kyselytutkimuksen valmistelutyöt alkoivat vuonna 2020. Siitä lähtien kyselyä on kehitetty ja testattu, ja se toteutettiin tuhansien työssä käyvien henkilöiden satunnaisotannalla kuudessa EU:n jäsenvaltiossa: Saksassa, Irlannissa, Espanjassa, Ranskassa, Unkarissa ja Suomessa. Kyselylomakkeilla arvioitiin työntekijöiden todennäköistä altistumista 24 tunnetulle syövän riskitekijälle. Niihin kuuluvat muun muassa teollisuuskemikaalit, prosesseissa syntyvät aineet ja seokset sekä fysikaaliset riskitekijät.

Kyselytutkimuksen vaikutus

Kyselytutkimuksen osallistujat valittiin kussakin maassa satunnaisotannalla. He vastasivat yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka koskivat heidän viimeisen työviikon aikana työssä suorittamiaan tehtäviä ja käytössä olleita ennaltaehkäisytoimenpiteitä. Vastausten perusteella syövän riskitekijöille altistumisen todennäköisyys arvioitiin automaattisesti käyttämällä työperäisen altistuksen arvioinnin innovatiivista työkalua nimeltä Occupational Integrated Database Exposure Assessment System (OccIDEAS).

Kyselyn tietojen avulla EU-OSHA pystyy tuottamaan aiempaa parempia tilastotietoja ja laatimaan näkemyksiä näyttöön perustuvaa päätöksentekoa varten. Tämän kyselytutkimuksen odotetaan parantavan suojelua vaarallisilta aineilta ja auttavan työperäisten syöpätapausten vähentämisessä. Sillä voidaan myötävaikuttaa useisiin toimiin

Kerättyjä tietoja voidaan käyttää myös yleisön saatavilla olevien työsuojelun seurantavälineiden kehittämisessä ja tietojen syöttämisessä niihin. Parhaillaan laaditaan ja julkaistaan analyysejä sisältäviä raportteja ja tietokoosteita, jotta tiedot saadaan aiempaa laajemmin saataville.

Kaiken kaikkiaan kyselytutkimus on tärkeä tietolähde päätöksentekijöille, tutkijoille ja välittäjille, jotka voivat priorisoida ja toteuttaa oikea-aikaisia ja tarkoituksenmukaisia toimia työperäisen syövän vähentämiseksi.

Katsaus kyselytutkimuksen alustaviin tuloksiin

Kyselytutkimuksen ensimmäisten tulosten mukaan auringon ultraviolettisäteily (UV-säteily), dieselmoottoreiden pakokaasupäästöt, bentseeni, keuhkorakkuloihin päätyvä kiteinen piidioksidi ja formaldehydi ovat 24 analysoidusta syövän riskitekijästä yleisimpiä todennäköisiä työperäisiä altisteita. 

Kyselytutkimuksesta saadaan tietoa myös työntekijöistä, joilla on ollut useita altistuksia edellisen työviikon aikana. Se tarkoittaa altistumista vähintään kahdelle syövän riskitekijälle, jotka eivät välttämättä esiinny samanaikaisesti tai samassa työprosessissa. Tiedoista käy ilmi, että yli 60 prosentilla kaivos- ja louhintateollisuudessa sekä rakennusalalla työskentelevistä työntekijöistä on ollut useita altistuksia. Kyselytutkimuksessa havaittiin, että mikro- tai pienyrityksissä (joissa on alle 50 työntekijää) työskentelevät työntekijät altistuivat 1,3 kertaa todennäköisemmin yhdelle tai useammalle syövän riskitekijälle kuin keskisuurissa tai suurissa yrityksissä työskentelevät. EU-OSHA on myös analysoinut tietoja kullekin riskitekijälle altistumisen eri olosuhteista. 

Koulutetut paikalliset haastattelijat toteuttivat kyselytutkimuksen syyskuun 2022 ja helmikuun 2023 välisenä aikana tietokoneavusteisen puhelinhaastattelun avulla. Kenttätyö- ja laadunvalvontavaiheiden suorittamisen jälkeen analysoitavaksi saatiin 24 402 käypää haastattelua. Tutkimuspopulaatioon kuului vähintään 15-vuotiaita henkilöitä, jotka työskentelevät millä tahansa elinkeinotoiminnan aloilla mainituissa kuudessa EU:n jäsenvaltiossa. Kyselytutkimukseen osallistui itsenäisiä ammatinharjoittajia ja kaikenkokoisten organisaatioiden työntekijöitä. Kysymykset käännettiin englannista kyseessä olleille kansallisille kielille.