Sisäiset valvontaperiaatteet

Sisäistä valvontaa sovelletaan kaikkiin toimintoihin riippumatta siitä, ovatko ne talouteen liittyviä. Se on prosessi, joka auttaa organisaatiota saavuttamaan tavoitteensa ja pitämään yllä operatiivista ja taloudellista tehokkuutta sääntöjä ja määräyksiä noudattaen. Se tukee järkevää päätöksentekoa, jossa otetaan huomioon tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvat riskit ja lievennetään niitä hyväksyttävälle tasolle kustannustehokkaalla valvonnalla.

EU-OSHAn sisäisen valvonnan kehys on yhdenmukainen Euroopan komission tarkistetun sisäisen valvonnan kehyksen kanssa (C(2017) 2373 final, 19. huhtikuuta 2017). Sisäisen valvonnan kehyksessä on viisi sisäisen valvonnan osa-aluetta ja 17 periaatetta. EU-OSHA laatii vuosittaisen riskinarvioinnin perusteella toimintasuunnitelman ja toteuttaa toimenpiteitä riskien vähentämiseksi mahdollisuuksien mukaan. 

Sisäisen valvonnan viisi osa-aluetta ja 17 periaatetta ovat seuraavat:

Valvontaympäristö

1. EU-OSHA osoittaa olevansa sitoutunut rehellisyyteen ja eettisiin arvoihin.

2. Hallintoneuvosto on riippumaton johdosta ja seuraa sisäisen valvonnan kehitystä ja tuloksellisuutta.

3. Johtaja määrittelee rakenteet, raportointisuhteet sekä asianmukaiset viranomaiset ja vastuualueet tavoitteiden saavuttamiseksi.

4. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto osoittaa olevansa sitoutunut rekrytoimaan, kouluttamaan ja pitämään töissä päteviä henkilöitä tavoitteiden mukaisesti.

5. EU-OSHA varmistaa, että työntekijät huolehtivat sisäisen valvonnan tehtävistään tavoitteiden saavuttamiseksi. 

Riskinarviointi

6. EU-OSHA määrittelee tavoitteet riittävän selkeästi, jotta tavoitteisiin liittyvät riskit voidaan tunnistaa ja arvioida.

7. EU-OSHA tunnistaa riskit, jotka liittyvät sen tavoitteiden saavuttamiseen koko organisaatiossa, ja analysoi riskejä määritelläkseen, miten niitä pitäisi hallita.

8. EU-OSHA ottaa huomioon petosten mahdollisuuden sen tavoitteiden toteuttamiseen kohdistuvien riskien arvioinnissa.

9. EU-OSHA tunnistaa ja arvioi muutoksia, jotka voivat vaikuttaa merkittävästi sisäisen valvonnan järjestelmään.

Valvontatoimet

10. EU-OSHA valitsee ja kehittää valvontatoimia, joilla osaltaan lievennetään tavoitteiden saavuttamiseen kohdistuvia riskejä hyväksyttävälle tasolle.

11. EU-OSHA valitsee ja kehittää yleisiä teknologian valvontatoimia tavoitteiden saavuttamisen tueksi.

12. EU-OSHA ottaa käyttöön valvontatoimia organisaation toimintaperiaatteilla, joilla määritetään odotukset, sekä menettelyillä, joilla toimintaperiaatteet pannaan täytäntöön. 

Tiedotus ja viestintä

13. EU-OSHA hankkii tai tuottaa ja käyttää asiaankuuluvaa laadukasta tietoa sisäisen valvonnan toiminnan tukemiseksi.

14. EU-OSHA välittää sisäisesti tietoa muun muassa sisäisen valvonnan tavoitteista ja vastuualueista, joita tarvitaan sisäisen valvonnan toiminnan tukemiseen.

15. EU-OSHA viestii ulkopuolisille osapuolille kysymyksistä, jotka vaikuttavat sisäisen valvonnan toimintaan. 

Seurantatoimet

16. EU-OSHA valitsee, kehittää ja toteuttaa meneillään olevia ja/tai erillisiä arviointeja sen varmistamiseksi, että sisäisen valvonnan osatekijät ovat olemassa ja toimivat.

17. EU-OSHA yksilöi sisäisen valvonnan puutteet ja ilmoittaa niistä oikea-aikaisesti niille tahoille, jotka ovat vastuussa korjaavien toimien toteuttamisesta.