Kansallinen työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntö

National legislation on safety and health at work

EU:n direktiiveissä määritetään työterveyttä ja -turvallisuutta koskevat vähimmäisvaatimukset. EU:n direktiivit pannaan täytäntöön jäsenvaltioiden kansallisella lainsäädännöllä.

Jäsenvaltiot voivat antaa tiukempia säännöksiä työntekijöiden suojelemiseksi, mutta niiden lainsäädännön on oltava vähimmäisvaatimusten mukainen. Sen vuoksi työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva lainsäädäntö vaihtelee jäsenvaltioittain.

Luettelo kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä on EU:n direktiivien EU-OSHA-osassa kunkin direktiivin tiivistelmän lopussa. Jos valitset esimerkiksi työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan puitedirektiivin, löydät sivun alareunasta linkin EUR-Lex-sivustolle, jolla on luettelo puitedirektiivin kansallisista täytäntöönpanotoimenpiteistä.

Euroopan komissio on tehnyt arvioinnin EU:n työterveys- ja työturvallisuusdirektiivien käytännön täytäntöönpanosta EU:n jäsenvaltioissa (2015), josta on tehty tiivistelmä lyhyemmässä yhteenvetoraportissa.

Lisätietoa kansallisesta työterveys- ja työturvallisuuslainsäädännöstä on myös kansallisia järjestelmiä koskevissa OSHwiki-artikkeleissa.

Jos haluat lisätietoa tietyn jäsenvaltion kansallisesta lainsäädännöstä, voit ottaa yhteyttä kyseisen jäsenvaltion EU-OSHAn koordinointikeskukseen.