Kiertotalous ja sen vaikutukset työterveyteen ja -turvallisuuteen

circular-economy.jpg

© freepik/rawpixel.com

EU-OSHAn kolmannella ennakointikierroksella tarkastellaan työn muutoksia, joita EU:n siirtyminen kiertotalouteen saattaa aiheuttaa, ja sen mahdollista vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen. 

Hankkeen tarkoituksena on tarjota EU:n päättäjille, jäsenvaltioiden hallituksille, ammattiliitoille ja työnantajille tietoa kiertotalouteen liittyvistä tulevista muutoksista ja kehityssuunnista, niiden vaikutuksesta työn luonteeseen ja työjärjestelyihin sekä niiden mahdollisesti mukanaan tuomista työterveys- ja työturvallisuushaasteista.

Mitä kiertotalous on?

Kiertotaloudella tarkoitetaan resurssien, materiaalien ja tuotteiden kiertoa ja tehokasta (uudelleen)käyttöä. Tuotteiden ja materiaalien käyttöikä pitenee ja jätteen määrä vähenee. Tuotteet ja teollisuusprosessit suunnitellaan niin, että resurssit pidetään käytössä ja että kaikki jätteet ja jäämät, joiden syntymistä ei voida välttää, kierrätetään tai otetaan talteen.

Miksi hanke on tarpeen?  

Siirtyminen kiertotalouteen on keskeinen tekijä EU:n tavoitteessa saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2050 mennessä sekä kestävän kasvun ja työpaikkojen luomisessa. Sillä on politiikkaan ja sääntelyyn huomattavia vaikutuksia, jotka puolestaan vaikuttavat tuleviin työpaikkoihin. Siitä on seurauksia myös työterveydelle ja -turvallisuudelle. Esimerkkejä:

  • Se vaikuttaa työpaikkoihin vaarallisilla toimialoilla, jotka liittyvät ylläpitoon ja korjaukseen, purkamiseen ja kierrättämiseen, millä voi puolestaan olla kielteinen vaikutus työoloihin.
  • Muutokset työn järjestämistä koskevissa prosesseissa ja/tai tehtävien uudelleensuunnittelu voivat vaikuttaa työn sisältöön ja työtyytyväisyyteen.

Mitä EU-OSHA tekee uusien riskien havaitsemiseksi ja sellaisten muutosten ennakoimiseksi, joilla voi olla vaikutusta työterveyteen ja -turvallisuuteen? 

Tulevaisuuden kehityssuuntia voi olla erilaisia. Niihin voidaan vaikuttaa nyt tehtävillä eri toimijoiden toimilla ja päätöksillä. EU-OSHAn ennakointihankkeessa hyödynnetään erilaisia menetelmiä, muun muassa kirjallisuuskatsauksia, asiantuntijoiden kuulemista ja skenaarioiden laadintaa. EU-OSHA järjestää työpajoja, joissa kerätään tietämystä, autetaan tuomaan tuloksia esille ja viritetään keskustelua.

Tutkimuksen ensimmäisessä vaiheessa tehdään kattava kirjallisuuskatsaus ja haastatellaan asiantuntijoita. Sen perusteella laaditaan neljä makroskenaariota, joissa tarkastellaan Eurooppaa vuonna 2040 kiertotalouden näkökulmasta sekä kiertotalouden vaikutuksia työterveyteen ja -turvallisuuteen.

Toisessa vaiheessa skenaarioita on tarkoitus levittää ja muokata käymällä vuoropuhelua ja järjestämällä työpajoja sidosryhmien kanssa. Tuloksena saadaan yksilöllisiä mikroskenaarioita. Skenaarioilla pyritään edistämään eri sidosryhmien edustajien ryhmien välistä vuoropuhelua mahdollisista tulevaisuuksista. Näin tämän päivän päätöksentekoon saadaan tietoa, jonka avulla huomisesta pystytään tekemään terveellisempi ja turvallisempi.

Vaiheessa 3 asetetaan etusijalle tuloksista tiedottaminen poliittisille päättäjille. Siihen kuuluu yhteistyöseminaarin järjestäminen Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) kanssa ja synergioiden kartoittaminen kiertotalouden ja työterveys- ja työturvallisuuspolitiikan aloilla. EU-OSHA tukee ennakointihankkeen tulosten levittämistä sidosryhmilleen.