You are here

Organisaatiostrategia ja työohjelmat

Vuotuiset työohjelmat perustuvat EU-OSHAn organisaatiostrategiaan.

Pitkän aikavälin strategian laatiminen

Nykyinen organisaatiostrategia kattaa vuodet 2014–2020, ja se sisältää kuusi painopistealaa:

  1. muutoksen ennakointi – ennakoivien hankkeiden avulla
  2. tilastotiedot – kerätään ja levitetään tietoa tutkijoille ja politiikanlaatijoille ESENER-tutkimuksen, työsuojelukatsausten ja mielipidekyselyjen avulla
  3. työsuojelun järjestämisen työkalut — pääasiassa riskienarviointiin tarkoitetun OiRA-verkkotyökalun avulla
  4. työsuojelua koskevan tiedon lisääminen — Terveellinen työ -kampanjoiden ja muun tiedotustoiminnan avulla
  5. osaamisen verkottuminen — erityisesti työsuojelun OSHwiki-verkkotietosanakirjan kehittämisen avulla
  6. verkostoituminen ja organisaatioviestintä.

Lisätietoa saa lataamalla EU-OSHAn organisaatiostrategian 2014–2020, joka vastaa Euroopan komission työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehystä 2014–2020.

Tulevan vuoden suunnittelu

EU-OSHAn johtaja laatii joka vuosi hallintoneuvoston hyväksyttäväksi vuotuisen hallintosuunnitelman, jossa esitellään EU-OSHAn suunnitelmat tulevalle vuodelle. Siinä kerrotaan yksityiskohtaisesti toteutettavista toimista ja asetetuista tavoitteista.

Vuotuisessa hallintosuunnitelmassa asetetaan selkeät painopisteet, ja sen tavoitteena on varmistaa, että EU-OSHA käyttää parhaalla mahdollisella tavalla resurssejaan ja verkostoaan. Tärkeitä toiminta-aloja ovat muutoksen ennakointi, tiedon lisääminen ja työsuojeluaiheiset tilastot.

Edellisten vuosien vuotuiset hallintosuunnitelmat ovat tutustuttavina julkaisuja sisältävällä sivulla, josta löytyvät myös toiminnan tuloksesta kertovat vuosikertomukset ja vuotuiset toimintakertomukset.