Kehittymässä olevat riskit

Työ ja työpaikat ovat jatkuvassa muutoksessa uuden teknologian, työn uuden sisällön ja prosessien, työvoiman ja työmarkkinoiden rakennemuutosten sekä työllistämisen ja työn organisoinnin uusien muotojen myötä. Tämä voi johtaa työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä vaarantaviin uusiin riskeihin ja haasteisiin. Riskeihin ja haasteisiin on varauduttava ja niitä on käsiteltävä turvallisten ja terveellisten työpaikkojen turvaamiseksi tulevaisuudessa.

Yksi EU-OSHAn ensisijaisista tavoitteista on löytää ja jakaa sellaista luotettavaa ja korkeatasoista tietoa uusista ja kehittymässä olevista työsuojeluriskeistä, joka vastaa päätöksentekijöiden ja tutkijoiden tarpeisiin ja antaa heille mahdollisuuden ryhtyä ajoissa tehokkaisiin toimenpiteisiin.

Tätä varten EU-OSHAn Euroopan riskinseurantakeskus kokoaa ja tutkii tietoja tutkimuksista ja asiantuntijalausunnoista sekä suuntauksista ja taustatekijöistä, joilla on vaikutusta työpaikkoihin ja työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Se laatii muistioita, raportteja, koosteita ja visualisointeja, jotka on tarkoitettu päätöksentekijöille, työmarkkinaosapuolille, tutkijoille ja välitysosapuolille työpaikoilla EU:ssa ja kansallisella tasolla. Tarkoituksena on tarjota niille tietoja ja välineitä, joita tarvitaan tunnistettuihin uusiin ja kehittymässä oleviin haasteisiin vastaamiseksi tehokkaasti.

Lopullisena tavoitteena on lisätä tietoa siitä, miten kaikenlaiset muutokset – teknologiset, yhteiskunnalliset, poliittiset ja taloudelliset – vaikuttavat todennäköisesti työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen Euroopassa. Lisäksi pyritään kannustamaan tulevien työsuojeluhaasteiden oikea-aikaiseen ennaltaehkäisyyn turvallisten ja terveellisten työpaikkojen varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Kehittymässä olevien riskien tunnistaminen

Ennakointi

EU-OSHA on käynnistänyt useita ennakoivia hankkeita, joiden tarkoituksena on ollut arvioida uuden teknologian, uusien työskentelytapojen ja yhteiskunnallisen muutoksen mahdollisia vaikutuksia työntekijöiden turvallisuuteen ja terveyteen. Hankkeiden tarkoituksena on paitsi tunnistaa uusia, kehittymässä olevia riskejä myös ennakoida muutoksia, joilla voi olla vaikutusta työpaikkojen turvallisuuteen ja terveellisyyteen.

EU-OSHAn ennakoivissa hankkeissa käytetään hyväksi erilaisia menetelmiä, kuten kirjallisuuskatsauksia, asiantuntijoiden kuulemista ja skenaarioiden laatimista. EU-OSHA järjestää työpajoja tietojen keräämiseksi, tulosten levittämisen edistämiseksi ja keskustelun aikaansaamiseksi.

Tämän työohjelman tarkoituksena on jakaa tietoa päätöksentekijöille ja auttaa painopisteiden määrittämisessä toimenpiteille ja tutkimukselle. Ennakoivilla tutkimuksilla voi olla merkittävää vaikutusta poliittisiin toimintalinjauksiin. Niillä voidaan esimerkiksi auttaa päätöksentekijöitä löytämään innovatiivisia ratkaisuja, ja ne kannustavat pitkän aikavälin strategiseen lähestymistapaan.

Katsausten sarjan jo kattamia aiheita ovat vihreät työpaikat, tieto- ja viestintätekniikka ja digitalisaatio, kiertotalous ja ilmastonmuutos.

Lisäksi useissa toimialakohtaisissa maatalouden ja metsätalouden tulevaisuutta käsittelevissä julkaisuissa tarkastellaan uusia ja kehittyviä mahdollisuuksia ja riskejä. 

Asiantuntijamuistiot

EU-OSHA julkaisee asiantuntijakatsauksia keskustelun aikaansaamiseksi työsuojelun asiantuntijoiden ja päätöksentekijöiden piirissä kaikkialla EU:ssa työn tulevaisuudesta ja työpaikkaturvallisuuden ja -terveyden kehittymässä olevista kysymyksistä. Näissä katsauksissa esitetyissä päätelmissä tehdään usein ehdotuksia tulevalle toiminnalle ja tutkimukselle.

Katsauksissa on aikaisemmin käsitelty joukkoistamista, robotiikkaa ja suoritusta parantavia lääkkeitä, 3D-tulostusta, seurantateknologiaa ja sähköistä vähittäismyyntiä.

Tutustu kehittymässä olevia riskejä koskeviin asiantuntijakatsauksiin