Nuoret ja työsuojelu

Image
Young people and OSH. Young worker and older working talking

Tilastot osoittavat, että 18–24-vuotiaat joutuvat muita aikuisia todennäköisemmin vakavaan työtapaturmaan. He saattavat altistua huonoille työoloille, mikä johtaa työperäisten sairauksien kehittymiseen nuorena tai myöhemmällä iällä.

Kun nuoret tulevat uuteen työpaikkaan, heillä ei ehkä ole kokemusta eikä usein fyysistä ja henkistä kypsyyttä. He eivät ehkä suhtaudu vakavasti kohtaamiinsa riskeihin. Muita tekijöitä, joiden takia nuoret ihmiset ovat muita riskialttiimpia, ovat muun muassa

  • riittämätön osaaminen ja koulutus
  • tietämättömyys omista oikeuksista ja työnantajan velvollisuuksista
  • arkuus ilmaista itseään.
  • Työnantajat eivät ehkä tunnista nuorten työntekijöiden tarvitsemaa lisäsuojaa

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tuottaa tilastojaseuraa riskejä nuorille ihmisille ja tukee hyvien käytäntöjen jakamista heidän suojelemisekseen työpaikalla.

Työnantajien oikeudet ja velvollisuudet

Työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelu on työnantajien vastuulla, ja heidän pitäisi kiinnittää erityistä huomiota nuoriin työntekijöihin. Heidän on tehtävä riskinarviointi ennen kuin nuoret henkilöt aloittavat työn ja toteutettava toimenpiteitä heidän suojelemisekseen.

Nuorille työntekijöille on annettava sopivaa työtä ja tarjottava riittävää koulutusta ja ohjausta. Työnantajien on edistettävä vakaata turvallisuuskulttuuria ja otettava nuoret työntekijät mukaan turvallisuusasioihin. Alle 18-vuotiaisiin nuoriin työntekijöihin sovelletaan erityissääntöjä.

Neuvoston direktiivissä 94/33/EY asetetaan työnantajien lakisääteiset velvoitteet. Nämä velvoitteet esitetään kunkin jäsenvaltion säädöksissä. Kansalliset turvallisuus- ja terveysjärjestöt ja ammattiliitot ovat hyviä tietolähteitä.

Lue Factsheet-julkaisu työnantajille.

Nuorten työntekijöiden oikeudet ja velvollisuudet

Nuorilla ihmisillä on oikeus kysyä kysymyksiä, ottaa esille heitä huolestuttavia asioita ja kieltäytyä työstä, joka ei ole turvallista.

Samalla heidän velvollisuutenaan on noudattaa työsuojelutoimenpiteitä ja huolehtia omasta ja työtovereidensa turvallisuudesta.

Jos olet nuori työntekijä ja sinulla on ongelma, tärkeintä on kertoa siitä jollekulle. Jos pystyt, keskustele esimiehesi kanssa. Jos et pysty keskustelemaan hänen kanssaan, puhu työsuojeluvaltuutetullesi, työterveyshenkilöstölle tai vanhemmallesi, huoltajallesi tai luotetulle työtoverillesi Kansalliset turvallisuus- ja terveysjärjestöt ja ammattiliitot ovat hyviä tietolähteitä.

  • Kysy, jos olet epävarma jostakin
  • Tunne oikeutesi ja selvitä, mistä saa apua
  • Ymmärrä riskit ja tiedä, mitä on tehtävä hätätilanteessa
  • Älä ryhdy tehtäviin ilman koulutusta – ja noudata menettelyjä

Lue Factsheet-julkaisu nuorille työntekijöille.

Tukea opettajille ja vanhemmille

Opettajilla on tärkeä tehtävä. Jos he onnistuvat siinä, että nuoret ihmiset omaksuvat hyvän asenteen riskinehkäisyä kohtaan, ja saavat nämä ymmärtämään sitä varhaisesta iästä alkaen, he auttavat nuoria pysymään turvassa koko elämän ajan.

Suosittua Napo-hahmoa käyttämällä Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on laatinut opettajille työturvallisuuden ja työterveyden työkaluja koskevan sarjan, jonka tarkoituksena on esitellä terveys- ja turvallisuusaiheita peruskouluikäisille lapsille opettavalla mutta hauskalla ja mielikuvituksellisella tavalla Napo-videoiden ja luovan toiminnan avulla.

Ammattikoulutuksen tai työharjoittelujen järjestämiseen osallistuvien opettajien on tarkistettava turvallisuus- ja terveysjärjestelyt oppilaiden työnantajien kanssa.

Lisätietoa turvallisuuden ja terveyden sisällyttämisestä opetukseen.

Vanhemmat voivat tukea nuoria varmistamalla, että nämä ymmärtävät oikeutensa ja velvollisuutensa. Vanhemmat voivat auttaa myös puhumalla nuorille työstä ja työyhteisöstä ja niiden turvallisuudesta ja terveydestä.

Lue Factsheet-julkaisu vanhemmille.