You are here

Vaaralliset aineet

Dangerous substances. Two female workers in a laboratory

Vaarallisia aineita — nesteitä, kaasuja tai kiinteitä aineita, jotka aiheuttavat riskin työntekijöiden terveydelle tai turvallisuudelle — esiintyy lähes kaikilla työpaikoilla. Eri puolilla Eurooppaa miljoonat työntekijät joutuvat kosketuksiin kemikaalien ja biologisten tekijöiden kanssa, jotka voivat vahingoittaa heitä.

EU:ssa jopa 15 prosenttia työntekijöistä joutuu työssään käsittelemään vaarallisia aineita, ja toiset 15 prosenttia ilmoittaa hengittävänsä työpaikallaan savua, savukaasuja, jauheita tai pölyä.

Jotkin erityisen vaaralliset aineet – kuten asbesti, joka aiheuttaa keuhkosyöpää ja muita tappavia hengityselinsairauksia – ovat nykyään kiellettyjä ja tarkasti valvottuja. Muita haitallisia aineita on kuitenkin yhä laajalti käytössä, ja niihin liittyvien riskien asianmukainen hallinta on varmistettu lainsäädännöllä.

Vaarat terveydelle

Vaarallisten aineiden parissa työskentelyyn liittyvät terveyshaitat vaihtelevat lievästä silmä- ja ihoärsytyksestä erittäin vakaviin seurauksiin, kuten synnynnäisiin epämuodostumiin ja syöpään. Vaikutukset voivat olla äkillisiä tai pitkäaikaisia, ja joidenkin aineiden vaikutukset voivat olla kasautuvia. Yleisimpiä vaaroja ovat

Biologiset tekijät

Bakteereja, viruksia, sieniä ja loisia esiintyy monilla aloilla. Ne ovat yleensä näkymättömiä, joten niiden aiheuttamia riskejä ei välttämättä tunnisteta.

Muun muassa seuraavilla aloilla työntekijät ovat erityisen alttiita haitallisille biologisille tekijöille:

 • terveydenhuolto
 • maatalous
 • eläinlääkintä
 • siivous ja kunnossapito
 • jätevesihuolto ja jätehuolto
 • puutarhanhoito
 • laboratoriotyö

Lue lisää:

Muita biologisiin tekijöihin liittyviä julkaisuja:

Uudet riskit

Uusi teknologia, kasvavat alat ja muutokset työn organisointitavoissa voivat lisätä biologisten tai kemiallisten tekijöiden aiheuttamien haittojen riskiä. Esimerkiksi ympäristöalalla innovatiiviseen teknologiaan voi liittyä riskejä, joita ei kunnolla ymmärretä. Toisena esimerkkinä yhä useammat työntekijät altistuvat vaarallisille aineille palveluammateissa, kuten kodinhoito- ja jätehuoltotöissä, joissa esiintyy monenlaista altistusta mutta tietoisuus vaaroista on vähäistä. Työnantajien ja työntekijöiden on nykyään tärkeämpää kuin koskaan aiemmin ymmärtää mahdolliset riskit ja toteuttaa ennalta ehkäiseviä toimia.

Lue lisää uusista riskeistä, vihreistä työpaikoista ja nanomateriaaleista.

Lisätietoa uusista riskeistä:

Neuvoja työnantajille

Työntekijöiden suojaamiseksi vaarallisilta aineilta on ensimmäiseksi toteutettava riskinarviointi. Sen jälkeen tulisi toteuttaa toimia riskien poistamiseksi tai niiden vähentämiseksi mahdollisimman pitkälle. Lopuksi tulisi säännöllisesti seurata tilannetta ja varmistaa toteutettujen toimien tehokkuus.

Jäsenvaltiot ovat kehittäneet erilaisia malleja helpottamaan riskien arviointia pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Lue lisää OSHwikin vaarallisiin aineisiin liittyvää riskinhallintaa käsittelevältä sivulta.

Työnantajien on myös otettava huomioon mahdolliset riskiryhmät, kuten nuoret sekä raskaana olevat tai imettävät työntekijät, joille laki vaatii erityistä turvaa.

Ehkäisevät toimenpiteet

Euroopan lainsäädännössä on luotu toimenpiteiden hierarkia, jota työnantajien on noudatettava työntekijöiden suojaamiseksi vaarallisiin aineisiin liittyviltä riskeiltä. Riskinhallintatoimenpiteiden hierarkian huipulla on vaarallisten aineiden käytön lopettaminen ja korvaaminen.

Tehokas viestintä

Turvallisuuden varmistamiseksi työntekijöiden tulisi olla tietoisia seuraavista:

 • työnantajan toteuttaman riskinarvioinnin tulokset
 • vaarat, joille he ovat alttiita, ja niiden mahdolliset vaikutukset
 • miten he varmistavat oman turvallisuutensa ja muiden turvallisuuden
 • miten ongelmat voi huomata
 • kenelle mahdollisista ongelmista on ilmoitettava
 • riskien valvonnassa ja terveystilanteen seurannassa tehdyt havainnot
 • huoltotöissä toteutettavat ehkäisevät toimenpiteet
 • ensiapu- ja hätätilannemenettelyt

Lue EU-OSHAn E-fact "Dangerous substances and successful workplace communication" (Vaaralliset aineet ja tehokas viestintä työpaikalla).

Lainsäädännölliset suojatoimet

Lain mukaan EU:ssa työnantajien on suojattava työntekijänsä vaarallisten aineiden aiheuttamilta vaaroilta työpaikalla. Työnantajien on toteutettava riskinarviointeja ja niihin perustuvia toimenpiteitä. Heidän on myös annettava työntekijöille tietoa ja koulutusta vaarallisista aineista ja haitallisista sivutuotteista. Yhteenvetoja asiaa koskevasta EU-lainsäädännöstä.

EU:n työsuojelua koskevat määräykset on sisällytetty kansalliseen lainsäädäntöön, mutta jäsenvaltiot voivat myös antaa muita tai tiukempia säännöksiä työntekijöiden suojaamiseksi. Yritysten onkin tärkeää tarkistaa kussakin maassa voimassa oleva lainsäädäntö.

Lue lisää: