Hyvä työterveys ja työturvallisuus on yrityksen etu

Image
Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Ankarina taloudellisina aikoina on tärkeää muistaa, että huono työterveys ja työturvallisuus käy kalliiksi. Tapaustutkimukset osoittavat lisäksi, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta on yhteydessä suorituskyvyn ja kannattavuuden paranemiseen.

EU-OSHA on ollut mukana useissa tutkimuksissa, joissa arvioidaan työperäisten sairauksien aiheuttamaa rasitetta, mukaan lukien taloudelliset vaikutukset. Tutustu TTT-barometrin visualisointityökaluun. Sen avulla näet, minkälaisia vaikutuksia työperäisillä kuolemantapauksilla ja työperäisillä sairauksilla on laskettuna menetettyinä terveinä elinvuosina jäsenvaltioittain 100 000:ta työelämässä olevaa työntekijää kohti).

Kaikki yksittäisestä työntekijästä kansanterveysjärjestelmään kärsivät, kun työterveyttä ja työturvallisuutta lyödään laimin. Toisaalta se tarkoittaa, että menettelytapojen ja käytäntöjen parantaminen voi hyödyttää kaikkia.

Maissa, joissa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät eivät ole kunnossa, arvokkaita resursseja käytetään vältettävissä olevien vammojen ja sairauksien käsittelemiseen. Vahvasta kansallisesta strategiasta on monia hyötyjä, esimerkiksi

 • tuottavuuden paraneminen sairauspoissaolojen vähenemisen ansiosta
 • terveydenhoitokulujen pieneneminen
 • iäkkäiden työntekijöiden pysyminen työssä entistä pidempään
 • entistä tehokkaampien työskentelymenetelmien ja -tekniikoiden edistäminen
 • niiden ihmisten määrän väheneminen, joiden on vähennettävä työaikaansa perheenjäsentä hoitaakseen.

Työtapaturmien, työperäisten sairauksien ja kuolemantapausten kustannukset

Mitä taloudellisia vaikutuksia sekä hyvästä että huonosta työsuojelun hallinnasta on? On tärkeää, että poliittiset päättäjät, tutkijat ja välikädet ymmärtävät vastauksen kysymykseen. Tätä varten tarvitaan kuitenkin laadukasta tietoa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyrkiikin käsittelemään asiaa kaksivaiheisessa hankkeessaan, jossa tarkastellaan työsuojelun kustannuksia ja etuja ja jossa on tarkoitus kehittää taloudellinen laskentamalli kustannusten arvioimiseksi luotettavasti.

Vaihe1: laaja-alainen tutkimus, jossa määritetään ja arvioidaan kussakin jäsenvaltiossa saatavilla olevat tiedot, joita voidaan käyttää kustannusten laskentamallin kehittämiseen.

Tuotos: yleiskatsaus aiheesta Työtapaturmia ja työperäisiä sairauksia koskevien kustannusten arviointi: eurooppalaisten tietolähteiden analyysi (2017).

Vaihe 2a: kustannusarviointimallin kehittäminen saatavilla olevien kansainvälisten tietojen perusteella yhteistyössä Kansainvälisen työjärjestön, Kansainvälisen työterveyskomission sekä Suomen ja Singaporen työterveyslaitosten kanssa.

Julkaisu: työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kustannusten kansainvälinen vertailu (2017)

Päivitetyt tiedot ICOH:n vuoden 2022 arviosta (tiedot vuodelta 2019) ovat saatavilla työterveys- ja työturvallisuusbarometrin tietojen visualisointityökalusta. Tutustu työperäisten kuolemantapausten ja työperäisten sairauksien vaikutuksiin, jotka on mitattu ns.haittapainotettuina elinvuosina jäsenvaltiota ja 100 000:ta työelämässä olevaa kohti.

Työtapaturmista sekä työperäisistä sairauksista ja kuolemista aiheutuu suuria taloudellisia kustannuksia yksittäisille henkilöille, työnantajille, valtioille ja yhteiskunnalle. Heikkojen työterveys- ja työturvallisuustoimien kielteisiä seurauksia ovat varhaiseläkkeelle jääminen, ammattitaitoisen työvoiman menettäminen, poissaolot, sairausläsnäolot (kun työntekijät tulevat töihin sairaudesta huolimatta, mikä lisää virheiden todennäköisyyttä) sekä suuret terveydenhoitomenot ja vakuutusmaksut. Arvioiden mukaan työtapaturmien ja työperäisten sairauksien yhteiskunnalle aiheutuvat kustannukset ovat 3,9 prosenttia maailman BKT:sta ja 3,3 prosenttia EU:n BKT:sta (ks. artikkeli työtapaturmista ja työperäisistä sairauksista aiheutuvista kustannuksista). Prosenttiosuus vaihtelee paljon maittain erityisesti länsimaiden ja muiden kuin länsimaiden välillä teollisuuden rakenteesta, lainsäädännöstä ja ennaltaehkäisevistä aloitteista riippuen.

Vaihe 2b: kehittyneemmän kulujenlaskentamallin kehittäminen kansallisten tietolähteiden perusteella.

Tulos:

Vammoista, sairauksista ja kuolemista syntyy monia erilaisia kustannuksia. Ensinnäkin niistä aiheutuu suoria kustannuksia, kuten terveydenhoitomenoja. Niiden lisäksi kustannuksia syntyy seurauksena tuottavuuden heikkenemisestä ja tuotannon vähenemisestä. Niitä seuraavat kustannukset, jotka liittyvät ihmisten hyvinvointiin eli ihmisten elämään ja terveyteen kohdistuviin vaikutuksiin. Nämä kustannukset voidaan arvioida määrällisesti ja sisällyttää rasitetta koskevaan arvioon. Nämä osatekijät liittyvät kuhunkin työtapaturmaan tai työperäiseen sairauteen, ja kaikkien tapausten kustannukset yhteen laskemalla saataisiin arvio työtapaturmien ja työperäisten sairauksien kokonaisrasitteesta. Tällainen lähestymistapa kustannusten arviointiin – eli edellä mainittujen erilaisten kustannusten laskeminen yhteen kokonaiskustannusten arvioimiseksi – tunnetaan tavallisesti ”alhaalta ylöspäin suuntautuvana lähestymistapana”.

Myös ”ylhäältä alaspäin” suuntautuvaa lähestymistapaa voidaan noudattaa. Siinä kustannukset arvioidaan laskemalla tapaturmien ja sairauksien kokonaisrasite ja arvioimalla, kuinka suuren osan tästä kokonaisrasitteesta työperäiset tekijät muodostavat. Sen jälkeen voidaan arvioida työtapaturmien ja työperäisten sairauksien aiheuttamaan rasitteeseen liittyvät kustannukset. Nämä kustannukset ilmoitetaan usein käyttämällä olemassa olevia terveyden mittareita, kuten sairastavuusvakioituja elinvuosia.

Tässä hankkeessa on käytetty molempia lähestymistapoja:

 • alhaalta ylöspäin suuntautuva malli ottaa huomioon suorat kustannukset, välilliset kustannukset ja aineettomat kustannukset (vaikutukset elämänlaatuun ja terveyteen)
 • ylhäältä alaspäin suuntautuvaa malli perustuu työhön liittyvien sairastavuusvakioitujen elinvuosien rahalliseen arvoon.

Kerättäessä tietoja molempia malleja varten viitevuotena käytettiin vuotta 2015 vertailujen tekemiseksi maiden ja lähestymistapojen välillä.

 Työsuojelun kustannusmallin SlideShare-esitys.

Hyödyt yritykselle

Paitsi että huono työterveys ja työturvallisuus käy yrityksille kalliiksi, hyvä työterveys ja työturvallisuus tuottaa tulosta. Yritykset, joissa terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat korkeampia, ovat muita menestyksekkäämpiä ja kestävämpiä.

Tutkimuksissa arvioidaan, että jokainen työterveyteen ja työturvallisuuteen sijoitettu euro tuottaa 2,2 euroa ja että terveyden ja turvallisuuden parantamisen kustannus-hyötysuhde on suotuisa.

Hyvän työterveyden ja työturvallisuuden taloudelliset edut ovat huomattavia sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Hyvä työterveys ja työturvallisuus muun muassa

 • lisää työntekijöiden tuottavuutta
 • vähentää poissaoloja
 • vähentää korvausmaksuja
 • täyttää julkisen ja yksityisen sektorin sopimuspuolten vaatimukset.

Toimiin ryhtyminen voi hyödyttää yritystäsi huomattavasti. Parannusten toteuttamisesta ja riskien hallinnasta on lisätietoa täällä .

Taloudelliset kannustimet

Ympäri Eurooppaa on otettu käyttöön järjestelmiä, joissa organisaatioita palkitaan taloudellisesti terveellisten ja turvallisten työpaikkojen tarjoamisesta. Niitä ovat muun muassa

 • vakuutusmaksujen alentaminen
 • veronhuojennukset
 • valtion tuet ja avustukset.

Saksan teurastusala on yksi esimerkki. Osallistuvien yritysten vakuutusmaksuja alennettiin, jos ne edistivät turvallisuutta esimerkiksi ostamalla turvaveitsiä tai antamalla kuljettajille turvallisuuskoulutusta.

Järjestelmän ansiosta

 • Saksassa ilmoitetaan kyseisellä alalla vuosittain tuhat tapaturmaa aiempaa vähemmän
 • kustannukset vähenivät kuudessa vuodessa 40 miljoonaa euroa
 • jokaista sijoitettua euroa kohti säästettiin 4,81 euroa.

Vakuutusyhtiöiden osalta tällaisten järjestelmien tarjoaminen voi puolestaan auttaa vähentämään vahingonkorvaushakemusten määrää, vakavuutta ja kustannuksia.

Lisätietoa taloudellisista kannustimista ja niiden käyttöönottotavoista: