You are here

Hyvä työterveys ja työturvallisuus on yrityksen etu

Benefits of OSH. Worker checking a document with statistics

Ankarina taloudellisina aikoina on tärkeää muistaa, että huono työterveys ja työturvallisuus käy kalliiksi. Tapaustutkimukset osoittavat lisäksi, että yrityksen työterveyden ja työturvallisuuden hyvä hallinta on yhteydessä suorituskyvyn ja kannattavuuden paranemiseen.

Kaikki yksittäisestä työntekijästä kansanterveysjärjestelmään kärsivät, kun työterveyttä ja työturvallisuutta lyödään laimin. Toisaalta se tarkoittaa, että menettelytapojen ja käytäntöjen parantaminen voi hyödyttää kaikkia.

Maissa, joissa työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät eivät ole kunnossa, arvokkaita resursseja käytetään vältettävissä olevien vammojen ja sairauksien käsittelemiseen. Vahvasta kansallisesta strategiasta on monia hyötyjä, esimerkiksi

 • tuottavuuden paraneminen sairauspoissaolojen vähenemisen ansiosta
 • terveydenhoitokulujen pieneneminen
 • iäkkäiden työntekijöiden pysyminen työssä entistä pidempään
 • entistä tehokkaampien työskentelymenetelmien ja -tekniikoiden edistäminen
 • niiden ihmisten määrän väheneminen, joiden on vähennettävä työaikaansa perheenjäsentä hoitaakseen.

Työtapaturmien, työperäisten sairauksien ja kuolemantapausten kustannukset

Mitä taloudellisia vaikutuksia sekä hyvästä että huonosta työsuojelun hallinnasta on? On tärkeää, että poliittiset päättäjät, tutkijat ja välikädet ymmärtävät vastauksen kysymykseen. Tätä varten tarvitaan kuitenkin laadukasta tietoa. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto pyrkiikin käsittelemään asiaa kaksivaiheisessa hankkeessaan, jossa tarkastellaan työsuojelun kustannuksia ja etuja ja jossa on tarkoitus kehittää taloudellinen laskentamalli kustannusten arvioimiseksi luotettavasti.

Vaihe1: laaja-alainen tutkimus, jossa määritetään ja arvioidaan kussakin jäsenvaltiossa saatavilla olevat tiedot, joita voidaan käyttää kustannusten laskentamallin kehittämiseen.

Tulos: yhteenvetoraportti tietojen saatavuudesta ja laadusta (2017).

Vaihe 2a: laaditaan saatavien kansainvälisten tietolähteiden perusteella alustava kulujenlaskentamalli (yhteistyössä ILOn, Suomen ja Singaporen kanssa).

Tulos: raportti alustavan mallin kehittämisestä (2017).

Vaihe 2b: kehittyneen kulujenlaskentamallin kehittäminen kansallisten tietolähteiden perusteella.

Tulos: raportti kehittyneen mallin kehittämisestä (2018).

Hankkeeseen kuuluu myös vuonna 2018 järjestettävä sidosryhmäkonferenssi, jossa keskustellaan mallin vaikutuksista työsuojelupolitiikkaan ja -käytäntöön, ja tulosten levittäminen ja arviointi vuonna 2019. Tietoja voi tarkastella ja arvioida helposti tietojen visualisointityökalun ja infografiikan avulla.

Hyödyt yritykselle

Paitsi että huono työterveys ja työturvallisuus käy yrityksille kalliiksi, hyvä työterveys ja työturvallisuus tuottaa tulosta. Yritykset, joissa terveys- ja turvallisuusvaatimukset ovat korkeampia, ovat muita menestyksekkäämpiä ja kestävämpiä.

Tutkimuksissa arvioidaan, että jokainen työterveyteen ja työturvallisuuteen sijoitettu euro tuottaa 2,2 euroa ja että terveyden ja turvallisuuden parantamisen kustannus-hyötysuhde on suotuisa.

Hyvän työterveyden ja työturvallisuuden taloudelliset edut ovat huomattavia sekä suurissa että pienissä yrityksissä. Hyvä työterveys ja työturvallisuus muun muassa

 • lisää työntekijöiden tuottavuutta
 • vähentää poissaoloja
 • vähentää korvausmaksuja
 • täyttää julkisen ja yksityisen sektorin sopimuspuolten vaatimukset.

Toimiin ryhtyminen voi hyödyttää yritystäsi huomattavasti. Parannusten toteuttamisesta ja riskien hallinnasta on lisätietoa täällä .

Taloudelliset kannustimet

Ympäri Eurooppaa on otettu käyttöön järjestelmiä, joissa organisaatioita palkitaan taloudellisesti terveellisten ja turvallisten työpaikkojen tarjoamisesta. Niitä ovat muun muassa

 • vakuutusmaksujen alentaminen
 • veronhuojennukset
 • valtion tuet ja avustukset.

Saksan teurastusala on yksi esimerkki. Osallistuvien yritysten vakuutusmaksuja alennettiin, jos ne edistivät turvallisuutta esimerkiksi ostamalla turvaveitsiä tai antamalla kuljettajille turvallisuuskoulutusta.

Järjestelmän ansiosta

 • Saksassa ilmoitetaan kyseisellä alalla vuosittain tuhat tapaturmaa aiempaa vähemmän
 • kustannukset vähenivät kuudessa vuodessa 40 miljoonaa euroa
 • jokaista sijoitettua euroa kohti säästettiin 4,81 euroa.

Vakuutusyhtiöiden osalta tällaisten järjestelmien tarjoaminen voi puolestaan auttaa vähentämään vahingonkorvaushakemusten määrää, vakavuutta ja kustannuksia.

Lisätietoa taloudellisista kannustimista ja niiden käyttöönottotavoista:

Lisäresurssit: 
YouTube
Business benefits of health and safety
Economic incentives for investing in health and safety