Biologisista tekijöistä johtuvat työperäiset sairaudet

Biologisten tekijöiden  tiedetään aiheuttavan terveysongelmia.  Vuoden 2015 työolotutkimuksen mukaan yhä suurempi osa Euroopan työntekijöistä (13 % eli 1,5 kertaa niin paljon kuin 10 vuotta aiemmin) altistuu taudinaiheuttajille työssään. Biologisiin tekijöihin kuuluvat virukset, bakteerit, sienet ja loiset. Ne voivat aiheuttaa terveysongelmia joko suoraan tai niihin liittyville allergeeneille tai toksiineille altistumisen välityksellä.

Työperäinen altistuminen biologisille tekijöille voi olla yhteydessä useisiin terveysongelmiin kuten tartuntatauteihin, syöpään ja allergioihin. Jotkin biologiset tekijät voivat myös vahingoittaa syntymättömiä lapsia.

Tietyillä aloilla työskentelevät, kuten terveydenhuollon ja eläinlääkinnän, maatalouden, jätevesihuollon ja laboratorioiden työntekijät, ovat erityisen alttiita riskeille. He voivat työskennellä suoraan mikrobien parissa tai olla alttiina niille ollessaan kosketuksessa esimerkiksi kehon nesteiden tai maan kanssa. Jos biologiselle tekijälle altistumisen lähde tiedetään, on suhteellisen helppoa ehkäistä sen haitalliset vaikutukset terveydelle. Tuntemattomiin altistuksen lähteisiin liittyvä riskinhallinta on paljon vaikeampaa.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston julkaisuja aiheesta

Biologiset tekijät ja työperäiset sairaudet: kirjallisuuskatsauksen tulokset, asiantuntijaselvitys sekä seurantajärjestelmien analyysi: raportti ja tiivistelmä

Tausta-asiakirjoissa määritetään aloja, joilla biologisille aineille altistumisen riski on suuri: terveydenhoitotyö, jossa on matkustelua ja yhteydenpitoa matkustajiineläimiin liittyvät ammatit, jätehuolto ja jäteveden käsittely sekä maanviljely.