Työn digitalisaatio

© IStockphoto / ismagilov

Digitalisaatio muuttaa nopeasti työelämää ja edellyttää uusia ja ajantasaistettuja työturvallisuus- ja työterveysratkaisuja. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) tutkimusohjelman tavoitteena on antaa päätöksentekijöille, tutkijoille ja työpaikoille luotettavaa tietoa digitalisaation mahdollisista vaikutuksista työterveyteen ja -turvallisuuteen, jotta he voisivat toteuttaa ajoissa tehokkaita toimia, joilla varmistetaan työntekijöiden turvallisuus ja terveys.

Teknologioiden, kuten tekoälyn, massadatan, yhteistyötä tekevien robottien teknologian, esineiden internetin, algoritmien ja työtä välittävien digitaalisten alustojen, kehittyminen ja etätyötä tekevän väestön määrän merkittävä kasvu tuovat sekä uusia mahdollisuuksia työntekijöille ja työnantajille että uusia haasteita ja riskejä työterveydelle ja -turvallisuudelle. Haasteisiin ja riskeihin vastaaminen ja mahdollisuuksien optimaalinen hyödyntäminen riippuu siitä, miten teknologioita sovelletaan, hallitaan ja säännellään ottaen huomioon sosiaaliset, poliittiset ja taloudelliset suuntaukset.

Tekemänsä digitalisaatiota ja työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan ennakoivan tutkimuksen perusteella EU-OSHA toteuttaa tutkimushankkeen (2020–2023), jonka aiheena on digitalisaatiota koskeva työsuojelukatsaus, jotta se voi tuottaa digitalisaation haasteita ja mahdollisuuksia koskevaa syvällistä tietoa politiikkaa, ennaltaehkäisyä ja käytäntöä varten työterveyden ja työturvallisuuden osalta.

Se koskee seuraavia aloja:

Kehittynyt robotiikka ja tekoäly

Tekoälypohjaiset järjestelmät ja kehittynyt robotiikka muuttavat tapaa, jolla työvoiman käyttöä suunnitellaan ja toteutetaan. Kyseiset järjestelmät voivat olla joko kehollistettuja (esimerkiksi robotit) ja muunlaisia (esimerkiksi älykkäät sovellukset), ja ne pystyvät suorittamaan – tietyssä määrin autonomisesti – fyysisiä tai kognitiivisia tehtäviä ja saavuttamaan tiettyjä tavoitteita.

Tällä on merkittäviä myönteisiä vaikutuksia niin liiketoiminnan tuottavuuteen kuin työterveyteen ja työturvallisuuteen. Esimerkiksi vaarallisissa ympäristöissä tehtävät työt ja vaaralliset tehtävät voidaan antaa ihmisten sijaan koneiden tehtäväksi ja työkuormitus voidaan optimoida. Tällaiset järjestelmät voivat suorittaa suuririskiset tai toistuvat, yksitoikkoiset tehtävät, jotka liittyvät moniin perinteisiin samoin kuin kehittymässä oleviin työterveys- ja työturvallisuusriskeihin, jolloin vähäriskiset tehtävät sekä tuottavat ja luovat työt jäävät työntekijöille.

Tästä huolimatta työterveyteen ja -turvallisuuteen kohdistuu useita haasteita, jotka liittyvät näiden tekoälypohjaisten järjestelmien käyttöön työpaikoilla. Ne johtuvat pääosin kyseisten järjestelmien vuorovaikutuksesta työntekijöiden kanssa, kuten esimerkiksi odottamattomista yhteentörmäyksistä tai liiallisesta luottamuksesta järjestelmiin, mutta osa ongelmista liittyy myös psykososiaalisiin ja organisatorisiin näkökohtiin. Näihin ongelmiin on puututtava.

Tällä alalla tehdyissä tutkimuksissa on yksilöity ja käsitelty mahdollisuuksia sekä haasteita ja riskejä, jotka liittyvät kehittyneen robotiikan ja tekoälypohjaisten järjestelmien käyttämiseen fyysisten ja kognitiivisten tehtävien automatisoinnissa. Samalla on tuotu esiin useita muita kysymyksiä, jotka koskevat muun muassa ihmisen ja koneen välistä vuorovaikutusta ja luottamusta.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Tekoälylähtöinen työntekijöiden johtaminen

Tekoäly ja digitaaliteknologiat ovat luoneet uusia tapoja, joilla työntekijöitä johdetaan. Toisin kuin aiemmat johtamismuodot, jotka painottuivat suurimmaksi osaksi työnjohtajiin, tekoälylähtöinen työntekijöiden johtaminen tarkoittaa uusia johtamisen järjestelmiä ja työkaluja, joilla kerätään eri lähteistä reaaliaikaista tietoa työntekijöiden toiminnasta. Tavoitteena on antaa tietoja johdolle ja tukea automaattista tai puoliautomaattista päätöksentekoa, joka perustuu algoritmeihin tai tekoälyn kehittyneempiin muotoihin.

Tällä alalla tehdyissä tutkimuksissa on yksilöity ja käsitelty uusien tekoälylähtöisten johtamisjärjestelmien tarjoamia mahdollisuuksia, koska ne voivat tukea työpaikan työterveyden ja työturvallisuuden parantamiseen tarkoitettuja päätöksiä, kun ne laaditaan ja toteutetaan avoimesti ja kun työntekijät saavat tietoa ja heitä kuullaan.

Tutkimuksissa on myös kartoitettu ja käsitelty eettisiä sekä lainsäädäntöön, sääntelyyn ja yksityisyyteen liittyviä haasteita ja riskejä sekä työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia huolenaiheita erityisesti sellaisten psykososiaalisten riskitekijöiden kannalta, joita kyseiset uudet työntekijöiden valvonta- ja johtamismuodot lisäävät.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Alustatyö

Alustatyö on maksullista työtä, jota tehdään tai välitetään verkkoalustan, eli verkossa toimivan digitaaliteknologioita hyödyntävän markkinapaikan, kautta. Kyseiset teknologiat helpottavat työvoiman kysynnän ja tarjonnan kohtaamista. Alustojen kautta tehdyt työt voivat olla hyvin monenlaisia. Työt voivat sisältää monimutkaisia tai yksinkertaisia tehtäviä, kognitiivisia tai manuaalisia tehtäviä, ja ne voidaan tehdä verkossa, jolloin ne voivat olla kokonaan virtuaalisia, tai paikan päällä henkilökohtaisesti suoritettuja.

Alustatyö tuo työllistymismahdollisuuksia työntekijöille sellaisilla maantieteellisillä alueilla, joilla kyseisiä mahdollisuuksia ei ole, tai marginaaliryhmien työntekijöille, mutta siihen sisältyy myös useita työntekijöiden työterveyttä ja -turvallisuutta koskevia haasteita ja riskejä, jotka on otettava huomioon.

Alustatyön alan tutkimushankkeiden tavoitteet ovat seuraavat:

  • analysoida ja käsitellä alustatyön mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä;
  • kartoittaa alustatyön tyypit niihin liittyvät riskit ja mahdollisuudet;
  • määrittää esimerkkejä alustatyöntekijöiden työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien riskien ehkäisemiseen tarkoitetuista politiikoista; ja 
  • tukea työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvään ennaltaehkäisyyn tarkoitettujen käytännön työkalujen kehittämistä.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Älykkäät digitaaliset järjestelmät

Työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden valvontaan tarkoitettuja uusia järjestelmiä, kuten älypuhelinsovelluksia, päälle puettavia laitteita, liikkuvia valvontakameroita tai drooneja, älylaseja, tieto- ja viestintätekniikkaan perustuvia sovelluksia ja älykkäitä henkilönsuojaimia, kehitetään työterveyden ja -turvallisuuden valvomiseksi ja parantamiseksi. Niiden avulla voidaan valvoa esimerkiksi työntekijöiden fysiologista tai henkistä kuntoa, kuten stressitasoa, väsymystä, tarkkaavaisuutta ja sykettä, sekä asentoa ja kehon liikkeitä sekä työntekijöiden sijaintia vaarallisilla alueilla, ohjeistaa työntekijöitä tai hälyttää paikalle esimies tai jopa pelastuspalvelut. Järjestelmien työterveydelle ja -turvallisuudelle tuomien mahdollisuuksien lisäksi niihin liittyy myös huolenaiheita, jotka koskevat esimerkiksi tietosuojaa, omistuskysymyksiä, tehokkuutta ja standardointia.

Tässä tutkimuksessa arvioidaan niiden vaikutuksia analysoimalla uusien valvontajärjestelmien (teknologioiden) tyyppejä, niiden käyttöä (esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden vaatimusten toteutumisen, tehokkaan toimeenpanon tai koulutuksen tukeminen) sekä työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia, jotka liittyvät näiden järjestelmien toteuttamiseen ja suunnitteluun. Lisäksi annetaan yleiskatsaus työpaikan resursseista (esimerkiksi käytännesäännöt, yritystason toimintapolitiikat, suositukset, ohjeet, protokollat ja koulutus).

Tutkimus koostuu aineistotutkimuksesta, haastatteluista ja kenttätutkimuksista. Vuonna 2023 järjestetään korkean tason työryhmätapaaminen, jossa kootaan yhteen tutkimuksen tulokset.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Etätyö

Etätyöllä tarkoitetaan mitä tahansa työjärjestelyä, johon kuuluu digitaaliteknologioiden käyttäminen kotoa käsin työskentelyyn tai yleisesti ottaen työskentelyyn muualla kuin työnantajan toimitiloissa tai kiinteässä toimipaikassa. Etätyö tuo mukanaan mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä, jotka on hyvä pitää mielessä, kun pohditaan tulevaa kehitystä, myös vaikutuksia työntekijöiden sukupuoleen ja monimuotoisuuteen sekä erilaisia vaikutuksia eri aloilla ja ammateissa. Lisäksi uusien ja kehittyvien teknologioiden, myös laajennetun todellisuuden ja virtuaalitodellisuuden, odotetaan parantavan etätyön saatavuutta entistä useammille yrityksille ja työntekijöille.

Useissa tämän alan hankkeissa, jotka perustuvat myös EU-OSHAn aiempiin tutkimuksiin, kartoitetaan etätyön mahdollisuuksia, haasteita ja riskejä, ja niiden tavoitteena on lisätä etätyöntekijöiden, työnantajien ja muiden asianomaisten sidosryhmien tietoisuutta.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

 

EU-OSHAn vuosien 2023–2025 Terveellinen työ -kampanja Digiajan turvallinen ja terveellinen työ lisää tietoisuutta digitalisaatiosta ja työterveydestä ja -turvallisuudesta, minkä lisäksi sen yhteydessä julkaistaan lisää käytännön materiaaleja.