Tutkimus työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista

Image

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto aloitti vuonna 2017 nelivuotisen tutkimuksen työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Se päättyy vuoden 2020 lopussa. Tutkimus huipentuu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston vuosien 2020–2022 Terveellinen työpaikka -kampanjaan, jossa keskitytään tuki- ja liikuntaelinsairauksiin.

Toiminnan tarkoituksena on edistää ja tukea tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyä ja kroonisten työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien hallintaa työpaikoilla. Tähän päästään määrittämällä hyviä käytäntöjä, tarjoamalla niistä tietoa ja antamalla niistä ohjeet kansallisille viranomaisille, työnantajille ja alakohtaisille järjestöille.

Toiminnan tavoitteena on

 • parantaa nykyisen tutkimuksen ja uuden tiedon avulla ymmärrystä tuki- ja liikuntaelinsairauksien taustalla olevista syistä eri aloilla ja ammateissa
 • määrittää tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisemisessä ja hoitamisessa onnistuneita aloitteita ja kertoa niistä suurelle yleisölle
 • lisätä keskustelua kansallisten ehkäisytoimien tukemisesta päätöksentekijöiden ja työsuojeluammattilaisten keskuudessa
 • edistää tuki- ja liikuntaelinsairauksia sairastavien työntekijöiden onnistunutta pitkän aikavälin uudelleen integroimista työelämään määrittämällä tehokkaita järjestelmiä ja toimenpiteitä.

Tutkimuksen toimenpiteitä ovat muun muassa kirjallisuuskatsaukset, tietojen kerääminen ja analysoiminen, tapaustutkimukset ja parhaiden käytäntöjen, käytännön työkalujen ja koulutusten sekä valistusaineistojen kokoaminen.

Hankkeissa ja muissa toimissa on monia osa-alueita. 

 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyn tutkimus, toimintalinjat ja käytäntö

Työperäiset tuki- ja liikuntaelinsairaudet ovat edelleen suuri huolenaihe, vaikka niiden ehkäisyyn on investoitu vuosikymmenten ajan kaikilla tasoilla. Sitä, miksi näin on, selvitetään tässä hankkeessa ja suositellaan uusia lähestymistapoja ongelman ratkaisemiseksi. Erityisesti siinä

 • parannetaan ymmärrystämme kehittyvistä riskeistä ja tekijöistä, jotka edistävät työperäisiä tuki- ja liikuntaelinsairauksia
 • määritetään asiaan liittyvät haasteet
 • määritetään nykyisten strategioiden puutteet sekä politiikassa että työpaikoilla
 • selvitetään työpaikan toimenpiteiden ja riskinarviointien tehokkuutta ja laatua.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Yleiskatsaus tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviin tietoihin ja lukuihin

Tuki- ja liikuntaelinsairauksien yleisyydestä ja väestörakenteesta sekä sairauksiin liittyvistä kustannuksista on saatava Euroopassa tarkka kuva, jotta EU:n ja kansallisen tason päätöksentekijät saavat tukea työhönsä.

Hankkeessa tämä tehdään yhdistämällä tietoja asiaankuuluvista ja luotettavista virallisista lähteistä ja analysoimalla ne, jotta ymmärryksemme tuki- ja liikuntaelinsairauksien taustalla olevista syistä paranisi. Tämä auttaa ja kannustaa saamaan enemmän ja paremmin kohdennettuja välineitä EU:n tasolla ja kansallisesti.

Hankkeen avulla pyritään myös tunnistamaan aikaisemmin työpaikan uudet ja kehittymässä olevat riskit, jotta niihin voitaisiin puuttua hyvin ajoitetusti ja tehokkaammin.

Työskentely ja krooniset tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Työsuojelu on tärkeässä osassa tukemassa kivuliaista tuki- ja liikuntaelinsairauksista kärsiviä työntekijöitä jatkamaan työssäkäyntiä ja varmistamassa, että työ ei pahenna sairautta. Tähän päästään määrittämällä ja arvioimalla tarvittavia muutoksia, joiden avulla työntekijät voivat jatkaa työssään.

Tämä tutkimus perustuu iäkkäämpien työntekijöiden työterveyttä ja työturvallisuutta koskevan hankkeen työhön paluuta koskevaan osioon. Sen tavoitteena on lisätä tietämystä ja parantaa keskeisten tietojen saatavuutta, jotta voitaisiin tukea sellaisten ihmisten työllisyyttä, joilla on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä kipuja.

Siinä määritetään käytännöllisiä ratkaisuja, muun muassa yksinkertaisia toimenpiteitä, joilla voidaan tukea työnteon jatkamista, sekä keinoja, joilla kannustetaan työntekijöitä kertomaan oireista ajoissa.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Työpaikan koulutusresurssit

Resursseja annetaan ammatillisen koulutuksen ja perehdyttämisen tukemiseen sekä käytettäväksi turvallisuustiedotteissa ja työpaikan työsuojelukeskusteluissa. Niissä hyödynnetään resursseja, joita on jo tuotettu opettajien avuksi 7–11-vuotiaille oppilaille tarkoitettuun tuki- ja liikuntaelinsairauksien luokkahuoneopetukseen Napo-elokuvien avulla.

Elokuvassa Napo keventää kuormaa käsitellään yksinomaan tuki- ja liikuntaelinsairauksia ja elokuvassa Napon valinnat... Terveenä työuralla tulevaisuudessakin! on tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä kohtauksia. Elokuvien kaikissa keskeisissä kohtauksissa on koulutusosio, jossa on oppimistavoitteet ja yleiskatsaus toiminnasta. Aineistot sopivat mainiosti keskusteluihin tai ryhmätyöhön Napo-elokuvan katselun jälkeen.

Hankkeessa käytetään myös niin sanottuja tilannekortteja, joissa kuvataan tuki- ja liikuntaelinsairauksiin liittyviä tosielämän tilanteita työpaikoilla. Myös ne soveltuvat hyvin ryhmäkeskusteluihin. Jokaisessa kortissa on juuri sopivasti tietoa ongelman ja tilanteen ymmärtämiseksi, ja osallistujat voivat pohtia yhdessä ratkaisuja. 

Työkalupakki tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn

Tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevan tiedon lisäämiseksi ja työpaikalla toteutettavan ehkäisyn tukemiseksi on kehitetty joukko käytännön työkaluja.

Hankkeen tärkein tulos on yleisessä käytössä oleva tietokanta, jossa on linkkejä tuki- ja liikuntaelinsairauksia käsitteleviin nykyisiin resursseihin ympäri Eurooppaa:

 • julkaisuja
 • tapaustutkimuksia
 • ohjeita
 • käytännön työkaluja
 • audiovisuaalista aineistoa

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Työvoiman ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien moninaisuus

Työvoima Euroopassa muuttuu koko ajan monimuotoisemmaksi, koska

 • työntekijöiksi tulee maahanmuuttajia ja pakolaisia
 • toisen sukupolven siirtotyöläisten määrä kasvaa
 • työmarkkinoilla on aiempaa enemmän naisia
 • iäkkäitä työntekijöitä on enemmän aktiivista ikääntymistä edistävän politiikan takia
 • hlbti-työntekijöiden näkyvyys ja osallistuminen lisääntyvät
 • vammaisten työntekijöiden osallistuminen nousee.

Näiden ryhmien työskentelyolot ovat usein keskimääräistä huonommat. Heidät erotetaan usein tietyille aloille tai tiettyihin töihin, joissa työskentelyolot ovat heikot, tuki- ja liikuntaelinsairauksien riski on suurempi ja terveysvaikutukset suurempia.

Tässä hankkeessa esitetään näyttöä tuki- ja liikuntaelinsairauksien ja työvoiman moninaisuuden suhteesta ja määritetään alan hyviä käytäntöjä keskittyen siirtotyöläisiin, naispuolisiin työntekijöihin ja hlbti-työntekijöihin.

Tutustu tärkeimpiin raportteihin ja asiaa käsitteleviin julkaisuihin

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja tulevat työntekijät

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto tekee tiivistä yhteistyötä ENETOSH-verkon kanssa tietojen keräämiseksi tuki- ja liikuntaelinsairauksia koskevista tutkimuksista, hyvistä käytännöistä ja käytännön työkaluista, jotka on tarkoitettu nuorille. Tärkeimmät tulokset ovat tuki- ja liikuntaelinsairauksien tietokannassa, jota on kehitetty hankkeessa ”Työkalupakki tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyyn” ja Terveellinen työpaikka -kampanjan toimissa.

Käytettävissä olevat resurssit:

Pitkittynyt paikallaan oleminen ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Pitkittyneestä istumisesta ja seisomisesta johtuviin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin kiinnitetään jatkuvasti enemmän huomiota.

Pitkittynyt istuminen on lisääntynyt (esimerkiksi toimistotyössä), mutta käytännöllisiä neuvoja sen ehkäisemisestä on vain vähän saatavilla. Pitkittynyt seisominen voi aiheuttaa alaselän kipuja ja häiriöitä alaraajoissa.

Tässä hankkeessa lisätään tietämystä pitkittyneen paikallaan olemisen riskeistä ja annetaan käytännön neuvoja sen ratkaisemiseksi.

OSHwikin artikkeleita:

Osallistuva ergonomia tuki- ja liikuntaelinsairauksien ehkäisyssä

”Osallistuvalla ergonomialla” tarkoitetaan sitä, että työntekijät, esimiehet ja asianomaiset osapuolet tunnistavat yhdessä työperäisiä vaaroja, jotka voivat aiheuttaa vammoja ja terveysongelmia, ja puuttuvat niihin. Osallistujia kannustetaan tunnistamaan ja poistamaan työpaikaltaan riskit, jotka voivat aiheuttaa tuki- ja liikuntaelinsairauksia tai pahentaa niitä.

Esimerkkejä niistä ovat huonot työskentelyasennot, toistotyö ja voimankäyttö. Prosessissa voidaan auttaa työnantajia ottamaan tehokkaimmat ratkaisut käyttöön.

Prosessia ei kuitenkaan tunneta kunnolla eikä tiedetä, miten se pannaan käytännössä täytäntöön. Hankkeessa tarjotaan tietoa ja yksinkertaisia keinoja näiden tarpeiden käsittelemiseksi, kuten tapaustutkimusten avulla.

Psykososiaaliset riskitekijät ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet

Psykososiaalisten riskien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien tiiviistä vuorovaikutuksesta on niin paljon näyttöä, että niihin on järkevintä puuttua yhdessä. Yleisesti ollaan samaa mieltä siitä, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien kehittymiseen työssä vaikuttavat monet, erityisesti fyysiset tekijät (huonot työskentelyasennot, voimankäyttöä edellyttävät liikkeet, toistuvat työtehtävät jne.).

Viimeaikaisessa tutkimuksessa on keskitytty työpaikan tuki- ja liikuntaelinsairauksien psykososiaalisiin tekijöihin, esimerkiksi vähäiseen työtyytyväisyyteen, kilpaileviin tarpeisiin, vähäiseen itsemääräämisoikeuteen työssä ja heikkoihin sosiaalipalveluihin.

Tällä hankkeella lisätään ymmärrystä psykososiaalisten riskien ja tuki- ja liikuntaelinsairauksien välisistä yhteyksistä antamalla ohjeita ja esimerkkejä hyvistä käytännöistä.

Etätyö

Etätyö on auttanut yrityksiä kehittymään ja selviytymään koronaviruspandemiasta, mutta se on myös lisännyt työntekijöiden riskiä sairastua tuki- ja liikuntaelinsairauksiin ja mielenterveysongelmiin. EU-OSHA on tehnyt tutkimusta saadakseen kattavamman kuvan etätyön vaikutuksista niin työntekijöiden, työnantajien kuin lainsäätäjien kannalta.

Tutustu keskeisiin raportteihin, aihetta koskeviin julkaisuihin ja käytännön työkaluihin

OSHwikin artikkeleita:

Ala- ja aihekohtaiset resurssit

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet aiheuttavat erityistä huolta joillakin talouden aloilla ja useissa ammateissa toimivien työntekijöiden osalta. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien eri aloihin ja ammatteihin kohdistuvien vaikutusten analysoimiseksi on tehty tutkimusta, jonka tuloksia esitellään aihekohtaisissa artikkeleissa ja muissa resursseissa.

Katso tästä asiaa käsittelevät julkaisut