Tietosuoja

Image

EU:n uusi tietosuojalainsäädäntö parantaa yksilön suojaa. Sinulla on oikeus saada tietää, milloin ja miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) käsittelee (kerää, käyttää ja tallentaa) henkilötietojasi.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto (EU-OSHA) noudattaa kaikkien keräämiensä henkilötietojen käsittelyssä luonnollisten henkilöiden suojelusta unionin toimielinten, elinten ja laitosten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 23. lokakuuta 2018 annetun uuden asetuksen (EU) 2018/1725 säännöksiä.

Yleisenä periaatteena on, että EU-OSHA käsittelee henkilötietoja yleistä etua koskevien tehtävien suorittamiseksi Euroopan yhteisöjen perustamissopimusten sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston (EU-OSHA) perustamisesta ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2062/94 kumoamisesta 16. tammikuuta 2019 antaman asetuksen (EU) 2019/126 nojalla.

Rekisteröidyillä on oikeus pyytää nähdä, oikaista ja poistaa henkilötietojaan sekä rajoittaa tai vastustaa tietojen käsittelyä.

Näiden oikeuksien käyttöä koskeva pyyntö on osoitettava sähköpostilla viraston organisaatiossa yksikölle, joka vastaa tietojen käsittelystä asianomaisessa tietosuojaselosteessa tarkoitetulla tavalla.

Rekisteröidyt voivat milloin tahansa ottaa yhteyttä EU-OSHA:n tietosuojavastaavaan (dpo osha [dot] europa [dot] eu) tai kääntyä Euroopan tietosuojavaltuutetun puoleen.

Yksityiskohtaisempia tietoja EU-OSHA:n toteuttamista henkilötietoja koskevista käsittelytoimista on saatavilla tietueiden rekisteristämme.

Lisätietoja internetpolitiikastamme sekä evästeiden käytöstä ja kieltäytymismahdollisuudesta esitetään erityisessä tietosuojaselosteessa. Esittelemme työtämme sosiaalisessa mediassa sosiaalisen median kanavien kautta. Kukin sosiaalisen median kanava noudattaa omaa toimintapolitiikkaansa henkilötietojen käsittelyssä, kun käyt sen verkkosivustoilla. Lue asiaa koskevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti ennen sosiaalisen median käyttöä.

Lisätietoja internetkäytännöstämme sekä evästeiden käytöstä ja kieltäytymismahdollisuudesta esitetään erityisessä tietosuojaselosteessa. Esittelemme työtämme sosiaalisessa mediassa sosiaalisen median kanavien kautta. Kullakin sosiaalisen median kanavalla on omat käytäntönsä, joita ne soveltavat sivuillaan vierailevien henkilöiden tietojen käsittelyssä. Lue asiaa koskevat tietosuojaperiaatteet huolellisesti ennen sosiaalisen median käyttöä.

 

Sisäiset säännöt, jotka koskevat tiettyjä rajoituksia rekisteröityjen oikeuksiin henkilötietojen käsittelyn osalta ja jotka hyväksyttiin asetuksen (EU) 2018/1725 25 artiklan mukaisesti, ovat saatavana täällä.