Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria tukemassa

Image

EU-OSHA tukee Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria edistämällä turvallisia, terveellisiä ja työntekijöiden tarpeisiin mukautettuja työpaikkoja Euroopassa.

EU-pilari, josta Euroopan parlamentti, neuvosto ja komissio antoivat yhteisen julistuksen 17. marraskuuta 2017, tukee kaikenikäisten työntekijöiden korkeatasoista suojelua työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviltä riskeiltä.

Ne ovat erityisen tärkeitä EU-pilarissa, jolla on tarkoitus vahvistaa sosiaalisia perusoikeuksia, kuten oikeudenmukaisia työoloja sekä yhtäläisiä mahdollisuuksia ja pääsyä työmarkkinoille. Yksi pilarin 20 pääperiaatteesta onkin, että ”työntekijöillä on oikeus työympäristöön, joka on mukautettu heidän ammatillisiin tarpeisiinsa ja joka mahdollistaa heille pidemmän osallistumisen työmarkkinoille”.

Pitempi ja terveellisempi työelämä voi vähentää epävarmuutta ja samalla parantaa tuottavuutta. Hyvällä työsuojelulla saavutetaan tosiaan lukuisia etuja, esimerkiksi sairauspoissaolot vähenevät, terveydenhoitokulut pienenevät, ikääntyvät työntekijät pysyvät työelämässä, työmenetelmät ja tekniikat tehostuvat sekä työ- ja yksityiselämän tasapaino parantuu.

Tavoitteena Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilari

Lataa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa markkinointiaineistoa