Työsuojelumääräysten noudattamisen parantaminen

© EU-OSHA/Jim Holmes

Koska työn rakenne, organisointi ja valvonta muuttuvat jatkuvasti, on entistä tärkeämpää varmistaa, että yritykset täyttävät työsuojelumääräysten mukaiset velvoitteensa. EU-OSHAn työsuojelumääräysten noudattamista tukevassa toiminnassa (2021–2024) tarkastellaan työsuojeluvaatimusten noudattamiseen vaikuttavia tekijöitä. Tavoitteena on edistää sellaista organisaation toimintaympäristöä, joka tukee yritysten pyrkimyksiä suojella työntekijöiden turvallisuutta ja terveyttä.

Työsuojelumääräysten noudattamisen tehostaminen yrityksissä

Työterveys- ja työturvallisuusmääräysten noudattaminen voi olla haastavaa erityisesti mikro- ja pienyrityksille. EU-OSHAn aiemmissa tutkimuksissa on käynyt ilmi, että tietyillä ulkoisilla tekijöillä on suuri vaikutus työsuojelumääräysten noudattamiseen. Näitä tekijöitä ovat

  • sääntelyn oikeudellinen valvonta
  • toimitusketjun vaikutus
  • ulkoiset työsuojelupalvelut
  • sosiaaliset tai alakohtaiset normit
  • taloudellinen tuki.

Tavoitteena on reagoida näihin havaintoihin tarkastelemalla saatavilla olevia tukimuotoja ja kartoittamalla innovatiivisia strategioita määräysten noudattamisen edistämiseksi. Vaikka painotus on erityisesti mikro- ja pienyrityksissä, tarkasteltavana on myös suurten yritysten tärkeä rooli määräysten noudattamista edistävän ympäristön luomisessa.

Tutkimusohjelman vaiheet

Alustavan työsuojelumääräysten noudattamista koskevan yleiskatsauksen jälkeen nimettiin kaksi tärkeintä tutkimuksen osa-aluetta seikkaperäisempiä lisätutkimuksia varten.

  • Ensimmäinen liittyy markkinapohjaisiin lähestymistapoihin työsuojelun edistämiseksi. Siinä tarkastellaan toimintalinjoja ja strategioita, joilla vaikutetaan suhteisiin toimitusketjussa työsuojelumääräysten noudattamisen parantamiseksi, ja keskitytään erityisesti maatalouselintarvikealaan ja rakennusalaan.
  • Toisessa osa-alueessa keskitytään vaikutuksiin valtioiden tasolla eli sääntelyyn ja valvontaan, joilla varmistetaan työsuojelumääräysten noudattaminen. Tarkoituksena on kartoittaa innovatiivisia käytäntöjä, joita työsuojeluviranomaiset ja ennaltaehkäisevän työsuojelun palvelut käyttävät työsuojelumääräysten noudattamisen tukemiseksi.

Koronaviruspandemian vaikutus työsuojelumääräysten noudattamiseen

Yleiskatsauksessa todetaan myös, että on tarpeen tutkia, miten koronaviruspandemian asettamat haasteet vaikuttavat työsuojelumääräysten noudattamiseen. Haasteet käyvät selvimmin ilmi maatalouselintarvikealalla ja rakennusalalla, koska pandemia ja toimitusketjun häiriöt vaikuttavat eniten näiden alojen työntekijöihin. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sellaisten toimintapolitiikkojen kehittämiseksi, joilla autetaan yrityksiä noudattamaan työterveys- ja työturvallisuuslainsäädäntöä ja siten parannetaan työoloja.