Kansalliset koordinointikeskukset

Image

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolla on jokaisessa jäsenvaltiossa kansallinen koordinointikeskus, jonka tiedot ovat vapaasti saatavilla.

Koordinointikeskukset ovat kunkin hallituksen Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston maan viralliseksi edustajaksi nimeämiä, ja ne ovat tavallisesti kansallisia toimivaltaisia työsujeluviranomaisia ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työohjelmien ensisijaisia täytäntöönpanijoita.

Kansallisten koordinointikeskusten oikeusperusta

Neuvoston asetus (EY) N:o 2062/94, annettu 18 päivänä heinäkuuta 1994, Euroopan työturvallisuus- ja työterveysjärjestön perustamisesta edellyttää sellaisen kansallisen koordinointikeskuksen perustamista, joka on toimivaltainen kansallinen viranomainen, tai viranomaisten nimeämän kansallisen laitoksen perustamista.

Kansallisten koordinointikeskusten on otettava huomioon kansallisen tason työmarkkinaosapuolten näkökulma kansallisen lainsäädännön ja/tai käytännön mukaisesti.

Kansallisten koordinointikeskusten toiminta

Kukin koordinointikeskus hallinnoi omaa kolmikantaverkostoaan, joka koostuu hallituksen elimistä ja työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen edustajista. Kansallisessa verkostossa otetaan huomioon jäsenvaltion tilanne, eikä se ole Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston perustama.

Tällä verkostolla edistetään Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston työtä ja mekanismia, jolla jaetaan tuotteita ja tietoa kansallisille sidosryhmille. Lisäksi koordinointikeskukset toimivat aktiivisesti Euroopan työsuojeluvirastojen kampanjoiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa sekä kansallisten asiantuntijoiden nimittämisessä viraston ryhmiin ja seminaareihin.

Muut kuin jäsenvaltiot

ETA-mailla Norjalla, Islannilla ja Liechtensteinilla on myös kansalliset koordinointikeskukset, jotka osallistuvat täysimääräisesti EU-OSHAn koordinointikeskusten verkostoon, ja näitä maita kohdellaan samalla tavoin kuin jäsenvaltioita. Myös EFTA-maa Sveitsi osallistuu EU-OSHAn koordinointikeskusten verkostoon.

EU-OSHAlla on kansalliset koordinointikeskukset myös Länsi-Balkanilla ja Turkissa liittymistä valmistelevan tukivälineen (IPA) rahoittaman ohjelman myötä. Tällä hetkellä toimintaan osallistuvat seuraavat maat: Albania, Bosnia ja Hertsegovina, Pohjois-Makedonia, Kosovo (YK:n turvallisuusneuvoston päätöslauselman 1244/99 mukaisesti), Montenegro, Serbia ja Turkki.

Yhteistyön tavoitteena on valmistella näitä maita, jotta ne voisivat osallistua täysimääräisesti EU-OSHAn verkoston toimintaan tulevaisuudessa, ja edistää riskien ennaltaehkäisyn kulttuurin luomista. Tukea saavat toiminnot liittyvät enimmäkseen tiedonvaihtoon ja työsuojeluvalistuksen toimintoihin Terveellinen työ -kampanjoiden mukaisesti.