You are here

Työsuojelulainsäädäntö

Monia työsuojelualaa koskevia yhteisön toimia on hyväksytty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla. EU:n direktiivit ovat oikeudellisesti sitovia, ja jäsenvaltioiden on saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

EU:n direktiiveissä määritetään vähimmäisvaatimukset ja perusperiaatteet, esimerkiksi ennaltaehkäisyn ja riskinarvioinnin periaate, sekä työnantajien ja työntekijöiden vastuut. Lisäksi lukuisilla EU:n suuntaviivoilla pyritään helpottamaan EU:n direktiivien ja eurooppalaisten standardointielinten hyväksymien eurooppalaisten standardien täytäntöönpanoa.

Työturvallisuudesta ja työterveydestä on saatavilla lisätietoa myös Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja tasa-arvoasioiden pääosaston verkkosivustolta. EU:n työterveyttä ja työturvallisuutta koskevassa strategiakehyksessä vuosiksi 2014–2020 määritetään keskeiset strategiset tavoitteet työtapaturmien ja työperäisten sairauksien vähentämiseksi EU:ssa.

Seuraavat aiheittain järjestetyt linkit tarjoavat tietoa työturvallisuuteen ja työterveyteen liittyvästä EU:n lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta sekä muista käytännön asiakirjoista.