Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva lainsäädäntö

Lukuisia toimenpiteitä työterveyden ja ‑turvallisuuden suojaamiseksi on hyväksytty Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 153 artiklan nojalla. EU:n direktiivit ovat oikeudellisesti sitovia, ja jäsenvaltioiden on saatettava ne osaksi kansallista lainsäädäntöään.

EU:n direktiiveillä määritetään vähimmäisvaatimukset ja keskeiset periaatteet, esimerkiksi ennaltaehkäisyn ja riskinarvioinnin periaatteet sekä työnantajien ja työntekijöiden velvollisuudet. Julkaistulla ohjeiden sarjalla pyritään helpottamaan EU:n direktiivien täytäntöönpanoa samoin kuin eurooppalaisten standardointiorganisaatioiden hyväksymien eurooppalaisten standardien käyttöönottoa.

Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimintasuunnitelmassa ilmoitettiin työterveyttä ja -turvallisuutta koskevasta EU:n strategiakehyksestä, jossa määritetään työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden suojaamisen keskeiset painopisteet ja tarvittavat toimet. Strategiakehyksessä keskitytään kolmeen keskeiseen tavoitteeseen: muutosten ennakointiin ja hallintaan, ennaltaehkäisyn parantamiseen ja varautumisen lisäämiseen.

Lisää tietoa työsuojelusta on saatavana myös Euroopan komission työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioiden pääosaston verkkosivustolla.

Seuraavissa osioissa on tietoa EU:n lainsäädännöstä ja sen täytäntöönpanosta sekä muita käytännöllisiä asiakirjoja työterveydestä ja ‑turvallisuudesta aiheittain järjestettynä.