Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallinto

Hallintoon sisältyy strategisten tavoitteiden ja suunnan antaminen sekä vastuuvelvollisuuden varmistaminen.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on hyvään hallintoon sitoutunut kolmikantainen järjestö. Hyvä hallinto kattaa monia tekijöitä, muun muassa avoimuuden ja reagointivalmiuden, avoimuuden, vaatimusten noudattamisen, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja vastuuvelvollisuuden.

Koska kyseessä on EU:n virasto, hallintoneuvostolla ja sen puheenjohtajistolla sekä johtajalla on olennaisen tärkeä tehtävä hyvän hallinnon periaatteiden täytäntöönpanossa.

Hallinnon merkitys

Hyvällä hallinnolla taataan, että viraston toimet perustuvat laajempiin etuihin, vastaavat sidosryhmien odotuksia ja ovat tärkeitä asianosaisten kannalta. Sillä taataan, että tavoitteiden saavuttamiseksi osoitetut henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit kohdennetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Avoimuutta edistämällä hyvällä hallinnolla parannetaan vastuuvelvollisuutta sidosryhmiä ja EU:n kansalaisia kohtaan.

Seuraavissa osioissa kuvataan, miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto saa hyvän hallinnon aikaan.

Keskeiset päätöksentekijät

Johtaja: Hallintoneuvosto nimittää viraston johtajan perustamisasetuksen nojalla. Virkakausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia vain kerran.

Hallintoneuvosto: Hallintoneuvosto päättää viraston strategioista ja tavoitteista, ja johtaja on sille vastuuvelvollinen. Hallintoneuvostossa on edustajia EU:n jäsenvaltioiden

  • hallituksista
  • työnantajilta
  • työntekijöiltä sekä
  • Euroopan komissiosta.

Euroopan parlamentti nimittää riippumattoman asiantuntijan, jolla ei ole äänioikeutta.

Hallintoneuvostossa on lisäksi Euroopan talousalueen EFTA-valtioiden ja eräiden muiden EU:n virastojen edustajia, jotka toimivat tarkkailijoina.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää kierrätetään hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden kolmen eturyhmän edustajien välillä.

Puheenjohtajisto: Tämä on hallintoneuvoston jäsenistä koostuva pienempi ohjausryhmä. Se valvoo hallintoneuvoston päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Neuvoa-antavat ryhmät antavat virastolle strategista ohjausta ja palautetta sen työstä. Hallintoneuvosto nimittää neuvoa-antavien ryhmien jäsenet, joihin kuuluu edustajia työntekijä- ja työnantajajärjestöistä ja hallituksista.

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden aikaansaaminen

Avoimuus on vastuuvelvollisuuden edellytys.

Avoimuuden takaamiseksi virasto julkaisee tärkeimmät asiakirjansa. Niitä ovat viraston strategia, ohjelma-asiakirjat ja toimintakertomukset, vuotuiset talousarviot, tilinpäätökset ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset.

Johtajan, ylempien toimihenkilöiden ja hallintoneuvoston jäsenten on ilmoitettava sidonnaisuutensa (tutustu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eturistiriitoja koskevaan toimintatapaan). Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla.

Käytössä on monia vastuuvelvollisuuteen liittyviä järjestelyjä.

Tulojen ja menojen hyväksyjänä johtajan on saatava neuvoston suosituksen perusteella Euroopan parlamentilta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta.

Myös hallintoneuvosto on keskeisessä roolissa, sillä se hyväksyy konsolidoitun vuotuisen toimintakertomuksen ja antaa lausunnon vuotuisesta tilinpäätöksestä. Lisäksi hallintoneuvosto päättää johtajan nimittämisestä ja uudelleenvalinnasta. Hallintoneuvosto hyväksyy myös viraston strategian, ohjelma-asiakirjat ja vuotuiset talousarviot.

Virasto hyödyntää sisäisen valvonnan kehystä, jonka tarkoituksena on taata viraston valvontatavoitteiden saavuttaminen. Siksi virasto on luonut organisaatiorakenteen ja sisäiset valvontajärjestelmät, jotka vastaavat viraston toimintaympäristön riskejä.

Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi virastolla on käytössään sisäisiä valvontajärjestelmiä, joiden osana se panee täytäntöön erityistoimenpiteitä, kuten petostentorjuntastrategian, petoksellisten toimintatapojen ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle tehdään sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, joista saadaan riippumattomia neuvoja, lausuntoja ja suosituksia sisäisten valvontajärjestelmien laadusta ja toiminnasta ja siitä, miten virasto noudattaa EU:n taloudellisia ja muita asetuksia.

Hallintoneuvosto hyväksyi EU:n hyvän hallintotavan säännöstön.

Katso lisätietoa hallintoneuvoston jäsenistä ja puheenjohtajistosta ja niiden tehtävistä.