You are here

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston hallinto

Governance of EU-OSHA

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto on hyvään hallintoon sitoutunut kolmikantajärjestö. Hyvä hallinto kattaa monia tekijöitä, muun muassa avoimuuden ja reagointikyvyn, läpinäkyvyyden, vaatimusten noudattamisen, tehokkuuden, vaikuttavuuden ja vastuuvelvollisuuden.

EU:n virastona hallintoneuvostolla ja sen puheenjohtajistolla sekä johtajalla on olennaisen tärkeä tehtävä hyvän hallinnon periaatteiden täytäntöönpanossa.

Hallinnon merkitys

Hyvällä hallinnolla taataan, että viraston toimet perustuvat laajempiin etuihin, vastaavat sidosryhmien odotuksia ja ovat merkityksellisiä asianomaisten kannalta. Sillä taataan, että tavoitteiden saavuttamiseksi osoitetut henkilöresurssit ja taloudelliset resurssit osoitetaan tehokkaasti ja vaikuttavasti. Avoimuutta edistämällä hyvällä hallinnolla parannetaan vastuuvelvollisuutta sidosryhmiä ja EU:n kansalaisia kohtaan.

Seuraavissa osioissa kuvataan, miten Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto saa hyvän hallinnon aikaan.

Keskeiset päätöksentekijät

Johtaja: Hallintoneuvosto nimittää viraston johtajan perustamisasetuksen nojalla. Virkakausi on viisi vuotta, ja se voidaan uusia vain kerran.

Nykyinen johtaja on Christa Sedlatschek. Hän vastaa viraston hallinnosta ylempien toimihenkilöiden tukemana, ja hän on vastuuvelvollinen hallintoneuvostolle.

Hallintoneuvosto: Hallintoneuvosto asettaa viraston strategiat ja tavoitteet, ja johtaja on sille vastuuvelvollinen. Siinä on edustajia

  • hallituksista
  • työnantajilta
  • työntekijöiltä
  • Euroopan komissiosta.

Hallintoneuvoston puheenjohtajan tehtävää kierrätetään hallitusten, työnantajien ja työntekijöiden kolmen eturyhmän edustajien välillä.

Puheenjohtajisto: Tämä on hallintoneuvoston jäsenistä koostuva pienempi ohjausryhmä. Se valvoo hallintoneuvoston päätösten valmistelua ja täytäntöönpanoa.

Neuvoa-antavat ryhmät antavat virastolle strategista ohjausta ja palautetta työstämme. Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirasto ja sen hallintoneuvosto nimittävät niiden jäsenet, ja niissä on edustajia työntekijä- ja työnantajajärjestöistä ja hallituksista.

Avoimuuden ja vastuuvelvollisuuden aikaansaaminen

Avoimuus on vastuuvelvollisuuden edellytys.

Avoimuuden takaamiseksi virasto julkaisee tärkeimmät asiakirjansa. Niitä ovat viraston strategia, ohjelma-asiakirjat ja toimintakertomukset, vuotuiset talousarviot, tilinpäätökset ja tilintarkastustuomioistuimen kertomukset.

Johtajan, ylempien toimihenkilöiden ja hallintoneuvoston jäsenten on ilmoitettava sidonnaisuutensa (Katso lisätietoa hallintoneuvoston jäsenistä). Hallintoneuvoston kokousten pöytäkirjat ovat julkisesti saatavilla.

Käytössä on monia vastuuvelvollisuuteen liittyviä järjestelyjä.

Tulojen ja menojen hyväksyjänä johtajan on saatava neuvoston suosituksen perusteella Euroopan parlamentilta vastuuvapaus talousarvion toteuttamisesta.

Myös hallintoneuvosto on keskeisessä roolissa. Se antaa lausunnon johtajan vuotuisesta toimintakertomuksesta ja vuotuisesta tilinpäätöksestä sekä hyväksyy viraston vuosikertomuksen. Lisäksi hallintoneuvosto päättää johtajan rekrytoinnista ja uudelleenvalinnasta. Hallintoneuvosto myös hyväksyy viraston strategian, ohjelma-asiakirjat ja vuotuiset talousarviot.

Virasto hyödyntää sisäisiä valvontastandardeja, joiden tarkoituksena on taata sen tavoitteiden saavuttaminen. Virasto on siksi perustanut organisaatiorakenteen ja sisäiset valvontajärjestelmät, jotka vastaavat vaatimuksia ja riskiympäristöä, jossa se toimii.

Laillisuuden ja sääntöjenmukaisuuden varmistamiseksi virasto panee käytössä olevien sisäisten valvontajärjestelmien osana täytäntöön erityistoimenpiteitä petoksellisten toimintatapojen ehkäisemiseksi ja havaitsemiseksi, muun muassa petostentorjuntastrategian.

Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle tehdään sisäisiä ja ulkoisia tarkastuksia, joista saadaan riippumattomia neuvoja, lausuntoja ja suosituksia sisäisten valvontajärjestelmien laadusta ja toiminnasta ja siitä, miten virasto noudattaa EU:n taloudellisia ja muita asetuksia.

Hallintoneuvosto hyväksyi EU:n hyvän hallintotavan säännöstön.

Katso lisätietoa hallintoneuvoston jäsenistä ja puheenjohtajistosta ja niiden tehtävistä. Tutustu Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston eturistiriitoja koskevaan toimintatapaan.